Zapraszamy do naszej szkoły Akademii Razem.

Akademia Razem ma charakter szkoły społecznej. Szkoły społeczne to szkoły najczęściej tworzone przez stowarzyszenia i organizacje społeczne, fundacje, prowadzące działalność non-profit, w tym przypadku przez organizację Centrum Together-Razem.

Celem naszej szkoły jest nauczanie języka polskiego oraz przekazywanie wiedzy o kulturze kraju pochodzenia ich rodziców. W formie zabawy uczymy dzieci czytać, pisać w j. polskim, przedstawiamy kulturę, historię i geografię Polski.

Czesne na rok szkolny wynosi, które w roku 2018/2019 wynosi tylko €51 ne jedno dziecko lub €76 na dwójkę dzieci.

ZASADY PRZYJĘĆ ( wyciąg z Regulaminu Szkoły)

Zgłoszeniem kandydata na nowego ucznia Szkoły Akademii Razem jest złożenie:

1 wniosku o przyjęcie do Szkoły, wraz z wymaganymi dokumentami,

2 kwestionariusza osobowego dziecka - do pobrania obok

3 opłaty wpisowej w wysokości €50 za każde dziecko. Opłata wpisowa gwarantuje dziecku miejsce w szkole i obejmuje czynności związane z przyjęciem do szkoły. Opłata jest bezzwrotna z wyjątkiem sytuacji, kiedy szkole nie uda się zebrać minimum 6 uczniów do jednej klasy. Opłata jest stałą coroczną opłatą przy rejestracji dziecka do szkoły. W przypadku kontynuacji nauki przez dziecko w Akademii Razem, opłata wpisowa na kolejny rok wynosi €25 za każde dziecko.

Do wniosku o przyjęcie do Szkoły należy dołączyć następujące dokumenty:

1 odpis aktu urodzenia dziecka,

2 w przypadku uczniów ubiegających się o przyjęcie do klas 2-6: kopię świadectwa ostatniej ukończonej klasy/szkoły w Polsce (lub w szkole polonijnej),

3 w przypadku uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi/zdrowotnymi, opinię specjalisty/lekarza prowadzącego GP /poradni psychologiczno-pedagogicznej,

4 potwierdzenie wpłaty bezzwrotnego wpisowego w wysokości €50 za każde dziecko.

W przypadku nieprzyjęcia dziecka do szkoły z powodu nie zebrania się klasy opłata rejestracyjna zostanie zrefundowana w ciągu 30 dni. Opłatę należy uregulować na rachunek Centrum Together-Razem wraz z podaniem imienia i nazwiska nowego ucznia.

DANE BANKOWE: Together-Razem Centre AIB Bank , 66 South Mall, Cork, Ireland Sort Code 93-63-83 Acc No: 46461002 Numer IBAN IE10AIBK93638346461002 BIC AIBKIE2DXXX

Wniosek o przyjęcie można złożyć:

-drogą mailową na email razemacademy@together-razem.org przesyłając komplet dokumentów lub

-używając formularza online poniżej lub

-zgłaszając się osobiście z kompletem dokumentów w godzinach pracy do biura Together-Razem, Uni 2A, Kilnap Business Park, Mallow Rd, Cork

Przyjęcie ucznia do szkoły

1. Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły w przeciągu 14 dni od złożenia kompletu dokumentów i dokonaniu opłaty rejestracyjno-administracyjnej.

Informację o decyzji przyjęcia rodzice/opiekunowie prawni otrzymują pisemnie bądź drogą mailową.

2. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o przyjęcie kandydata na nowego ucznia Szkoły Akademii Razem, rodzice/opiekunowie prawni podpisują umowę przyjęcia dziecka do szkoły.

Umowa jest dokumentem regulującym zakup usługi edukacyjnej w Akademii Razem.

Termin i czas trwania zajęć

Rok szkolny w Akademii Razem podzielony jest na dwa semestry: I semestr - od września do stycznia; II semestr - od lutego do czerwca zgodnie z terminarzem zajęć w szkołach irlandzkich.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w oddziałach:

w Ballincollig - w poniedziałki

w Cobh - we wtorki

w Cork - w środy

w Midleton - w czwartki

w Clonakilty we wtorki

i trwają od godz. 16.30 – 18.30

Zapisz dziecko już dziś

Wniosek o przyjęcie do szkoły

Zapisy trwają cały rok.

Wniosek o przyjęcie dziecka do Społecznej Szkoły polonijnej Akademii Razem przy Together-Razem w Cork.

Do Dyrektora
Akademii Razem przy
Centrum Together-Razem w Cork

Zwracam się z prośbą o przyjęcie mojego dziecka do do Akademii Razem przy Together-Razem w Cork
Aplikuję o miejsce w oddziale Akademii Razem w
w Corkw Ballincolligw Cobhw Midletonw ClonakiltyDo wniosku dołączam: