Dotyczy dziecka/dzieci:

  Wybieram naukę w szkole:
  szkoła w Ballincolligszkoła w Midletonszkoła w Clonakiltynauka ONLINE

  NAUKA STACJONARNA : Wybieram opcję płatności:

  Jeśli wybierasz naukę online - przejdź do strony https://polskaszkolaonline.ie

  WARUNKI Umowy - Terms & Conditions
  § 1
  1.1 W ramach niniejszej umowy powierza się Centrum Together-Razem prawo do organizacji zajęć Szkoły Polonijnej Akademia Razem.
  1.2 Umowa zostaje zawarta na czas określony - 10 miesięcy od dnia 1/9/2022 do 30/6/2023.
  § 2
  2.1. Centrum Together-Razem zobowiązuje się podjąć czynności służące zorganizowaniu popołudniowych zajęć lekcyjnych dla dzieci z klas 0-8 szkoły podstawowej lub opieki przedszkolnej dla dzieci od 4 roku życia w roku szkolnym 2022/23, na podstawie niniejszej umowy.
  2.2 Zajęcia odbywać się będą w trybie stacjonarnym :
  w poniedziałki w Ballincollig,
  w czwartki w Midleton,
  oraz zajęcia ONLINE będą odbywać się wg oddzielnego harmonogramu
  2.3. Program nauki obejmuje zajęcia z języka polskiego oraz wiedzy o Polsce. Obowiązują te same dni wolne od nauki jakie
  obowiązują w szkołach Irlandzkich.
  2.4. W przypadku, gdy nie zgłosi się wystarczająca liczba uczniów do klasy (min 6 dzieci) zajęcia szkolne nie zostaną
  zorganizowane, a rodzicowi zostanie zaproponowana alternatywna klasa w innej z naszych szkół lub zajęcia zdalne.
  § 3
  3.1 Dyrekcja szkoły zobowiązuje się do:
  • trzymania pieczy nad procesem nauczania oraz organizacją zajęć szkolnych zgodnie z Regulaminem Szkoły,
  • umożliwienia wydania legitymacji szkolnej – za pośrednictwem Konsula RP w Dublinie
  • wydania świadectwa ukończenia odpowiedniej klasy szkoły polonijnej,
  • wydania zaświadczenia o odbyciu stosownej nauki - w przypadku powyżej 20% nieobecności w całym roku,
  • ponadto powierza nauczycielowi oraz pracownikom Together-Razem obowiązek dbania o bezpieczeństwo dzieci.
  § 4
  4.1 Rodzice zobowiązują się do:
  • odczytywania wiadomości ze swojej skrzynki emailowej podanej w umowie w celu monitorowania komunikacji ze szkołą
  Akademią Razem (UWAGA: email pracowników w domenie together-razem.org jest jedyną autoryzowaną formą oficjalnego kontaktu)
  • dbania o dobre imię szkoły oraz angażowania się w jej działalność poprzez wspieranie personelu pracującego na rzecz szkoły,
  • sprawdzania zeszytów i zawartych tam informacji oraz regularnego odrabiania pracy domowej z dziećmi,
  • osobistego dowozu i odbioru dziecka (5 min przed i do 5 min po zajęciach) lub dopilnowania odbioru dziecka przez osobę
  upoważnionej do odbioru, po wskazaniu w tej umowie
  • złożenia wniosku o legitymację szkolną do Konsula RP w Dublinie (nowy wymóg rządu w Polsce),
  • wniesienia jednorazowej, bezzwrotnej opłaty administracyjno-wpisowej w kwocie €50 na każde dziecko lub €25 w przypadku kontynuacji dziecka w Akademii Razem w roku poprzedzającym
  • wniesienia opłaty rocznej (czesnego) za szkołę w sumarycznej kwocie €510 za jedno dziecko lub €760 za dwójkę dzieci i
  €1010 za trójkę lub więcej dzieci. Przy wpłacie jednorazowej lub płatności semestralnej oferowana jest zniżka. Opłaty moga być też regulowane w cyklu miesięcznym €51 (jedno dziecko) €76 (dwójka dzieci) €101 (3 lub więcej) * 10 miesięcy do 5 każdego miesiąca od 5 września.
  • wniesienia jednorazowej, dodatkowej opłaty na pokrycie kosztów kserowania, zakup materiałów dodatkowych oraz Arts & Crafts w wysokości €20 do dnia 30 września b.r - nie dotyczy nauczania ONLINE
  UWAGA: Wpłaty muszą być dokonywane wyłącznie na konto Together-Razem z NIEZBĘDNYM dopiskiem nazwiska ucznia.
  § 5
  5.1 Podpisanie niniejszej umowy zobowiązuje do uiszczenia opłat związanych z dostarczeniem usługi edukacyjnej dziecka.
  5.2 Obowiązuje okres 30 dni od daty rozpoczęcia roku szkolnego, w którym rodzic może wypisać dziecko ze szkoły bez konieczności ponoszenia kosztów za cały semestr nauki. Opłata za pierwszy miesiąc nauki oraz opłata administracyjno-wpisowa nie jest refundowana.
  §6
  6.1 Rezygnacja następuje JEDYNIE na pisemnym wniosku - wniosek do pobrania w sekcji dokumenty na stronie https://together-razem.org/pl/serwisy/edukacja-dzieci/dokumenty-szkoly
  Przed wypisaniem dziecka należy uregulować wszystkie zobowiązania finansowe wobec szkoły, jak również oddać książki do biblioteki szkolnej i podręczniki.
  6.2 W przypadku rezygnacji z uczęszczania dziecka do Akademii Razem rodzic/opiekun jest zobowiązany do pokrycia kosztów nauki do końca semestru, w którym ma owa rezygnacja nastąpić, kiedy opłaca szkole miesięcznie lub semestralnie. Czesne wpłacone za cały rok nauki z góry nie jest zwrotne w przypadku złożenia wcześniejszej rezygnacji/ wypisania dziecka.
  §7
  7.1 Zasady działania szkoły oraz zobowiązania szkoły i rodziców reguluje Regulamin Szkoły dostępny na stronie https://together-razem.org/pl/serwisy/edukacja-dzieci/dokumenty-szkoly/
  7.2 Jakiekolwiek zmiany w niniejszej umowie mogą być dokonane tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Strony nie mogą powoływać się na ustalenia pozaumowne.
  §8
  8.1 Wszystkie skargi i zażalenia winny być składane na formularzu skargi i przesyłane do Dyrektora Together-Razem.

  Imię i nazwisko osoby upoważnionej

  Numer telefonu

  Zgadzam się na fotografowanie dziecka na użytek własny organizacji na stronie www lub w mediach społecznościowych albo do udziału w konkursach szkolnych. :

  Akceptuje powyższe.

  Akceptacja umowy równoznaczna jest z podpisaniem ważnego dokumentu zakupu usługi.
  Kopia umowy zostanie automatycznie przesłana na email podany przez Ciebie. Sprawdź również skrzynkę SPAM.

  Proszę dokonać opłaty administracyjno-wpisowej o ile jeszcze tego nie zrobiłaś/eś. Jeśli opłata została dokonana to kliknij przycisk SEND poniżej i nie dokonuj żadnej wpłaty. Opłatę wpisową dokonujemy za pośrednictwem serwisu Paypal wybierając opcję zapłaty kartą kredytową. Nie musisz miec konta w PayPal. Po kliknięciu SEND proszę poczekać od 3 do 5 sekund, a nastąpi przekierowanie na stronę serwisu płatności. Tam wybierz kwotę: €25 za 1 dziecko lub €50 za dwójkę dzieci/nowy uczeń. Proszę doliczyć €2 kosztów prowizji serwisu płatniczego aby cała wymagana kwota do nas wpłynęła.

  UWAGA: płatności czesnego prosimy dokonywać WYŁĄCZNIE na konto:
  Together-Razem Centre
  IBAN IE10AIBK93638346461002
  BIC AIBKIE2DXXX

  note

  Zlecenie stałe do banku

  Uwaga jeśli wybrałaś/eś opcje płatności miesięcznych to pobierz ten dokument i wypełnij i odeślij do SWOJEGO banku
  Kliknij i pobierz
  exam

  Wniosek o legitymacje szkolną

  Pobierz i wypełnij wraz ze zgodą na przetwarzanie danych. Wypełnij i odeślij do nas do biura lub przekaż przez nauczyciela
  Kliknij i pobierz