fbpx

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły

Wniosek o przyjęcie wraz z dodatkowymi dokumentami tj: kopią odpisu aktu urodzenia dziecka oraz z potwierdzeniem wpłaty bezzwrotnego wpisowego w wysokości €50 za każde dziecko oraz kwestionariuszem osobowym należy dostarczyć zeskanowany drogą mailową na email razemacademy@together-razem.org lub pocztą lub osobiście w godzinach pracy do biura Together-Razem, Uni 2A, Kilnap Business Park, Mallow Rd, Cork
Wniosek do pobrania

Kwestionariusz osobowy ucznia

Kwestionariusz osobowy wraz z pozostałymi dokumentami tj: wnioskiem o przyjęcie oraz z kopią odpisu aktu urodzenia dziecka oraz z potwierdzeniem wpłaty bezzwrotnego wpisowego w wysokości €50 za każde dziecko należy dostarczyć zeskanowany drogą mailową na email razemacademy@together-razem.org lub pocztą lub osobiście w godzinach pracy do biura Together-Razem, Uni 2A, Kilnap Business Park, Mallow Rd, Cork
Kwestionariusz osobowy
 
home_employment_pic28

Wniosek o wypisanie dziecka ze szkoły

Wypełniony formularz należy dostarczyć do szkoły (pocztą ,zeskanowany emailem lub osobiście) do sekretariatu szkoły do Centrum Together-Razem, Unit 2A, Kilnap Business Park, Mallow Rd, Cork

.

Przed wypisaniem dziecka należy uregulować wszystkie zobowiązania finansowe wobec szkoły, jak również oddać wypożyczone ksiązki.

Wypisanie ucznia ze szkoły

Formularz odbioru dziecka

Formularz wraz z podpisaną i wysłaną do Was umową po otrzymaniu decyzji o przyjęciu dziecka do Akademii Razem należy dostarczyć albo zeskanowany drogą mailową na email razemacademy@together-razem.org lub pocztą lub osobiście w godzinach pracy do biura Together-Razem, Uni 2A, Kilnap Business Park, Mallow Rd, Cork
Odbiór dziecka
 

Regulamin Szkoły

Regulamin zatwierdzony przez Centrum Together-Razem przez Dr. Bozenę Cierlik w lutym 2017 zaktualizowany w dniu 28 sierpnia 2018

Obowiązuje od dnia 1 września 2018

Każdy rodzic podpisując umowę zobligowany jest do zapoznania się z regulaminem szkoły, który jest dokumentem regulującym pracę Akademii Razem

Regulamin Szkoły

Wniosek o legitymację

Wniosek o legitymację lub o jej przedłużenie należy pobrac , wypełnić i złożyć w sekretariacie w biurze Together-Razem najpóźniej do połowy października, abysmy my mogli wysłać zbiorczo wnioski do organu wydającego legitymacje tj do Wydziału Konsularnego w Dublinie. Legitymacje są dostępne dla dzieci, które ukończyły 6 lat i są uczniami naszej szkoły. Uwaga: wniosek powinien być wydrukowany dustronnie, na jednej kartce. Można wpisać dwa obywatelstwa: polskie i irlandzkie. Do legitymacji nie jest potrzebne zdjęcie. Legitymacje wydawane są na okres roku szkolnego, z datą ważności upływającą 30 września kolejnego roku.
Wniosek o legitymację

Program nauczania

Program nauczania realizowany w Akademii Razem jest zgodny z ramami programowymi kształcenia uzupełniajęcego dla szkolnych punktów konsultacyjnych i został oparty o następujące akty prawne: Art. 48., 53., 54., 70., 72. Konstytucji RP Preambuła Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r oraz art.1, 5, 33, 34a, 40 Art. 6. Karty Nauczyciela z dn. 26.01.1982 (Dz. U. z 2014 r. poz.191 i 1198) Program Profilaktyki Prorodzinnej Państwa przyjęty w dn. 17 listopada 1998 r. przez Komitet Społeczny Rady Ministrów Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. z 2014 r., poz. 454.) Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wartości (Dz. U. z 1993 r., nr 61, poz. 284. oraz Dz. U. z 1998 r. nr 147., poz. 962.) Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z dnia 10 grudnia 1948 Europejska Karta Praw i Obowiązków Rodziców Konwencja o Prawach Dziecka (Dz. U. z 1991 r. nr 120., poz. 526.)
Program nauczania