fbpx
resume

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły

Wniosek o przyjęcie wraz z dodatkowymi dokumentami tj: kopią odpisu aktu urodzenia dziecka oraz z potwierdzeniem wpłaty bezzwrotnego wpisowego w wysokości €50 za każde dziecko oraz kwestionariuszem osobowym należy dostarczyć zeskanowany drogą mailową na email razemacademy@together-razem.org lub pocztą lub osobiście w godzinach pracy do biura Together-Razem, Uni 2A, Kilnap Business Park, Mallow Rd, Cork
Wniosek do pobrania

Regulamin Szkoły

Regulamin zatwierdzony przez Centrum Together-Razem przez Subkomitet ds Edukacji w lutym 2017 zaktualizowany w dniu 28 sierpnia 2018 oraz ostatnia zmiana dniu 20 czerwca 2019

Obowiązuje od dnia 1 lipca 2019

Każdy rodzic podpisując umowę zobligowany jest do zapoznania się z regulaminem szkoły, który jest dokumentem regulującym pracę Akademii Razem

Regulamin Szkoły
 

Kwestionariusz osobowy ucznia

Kwestionariusz osobowy wraz z pozostałymi dokumentami tj: wnioskiem o przyjęcie oraz z kopią odpisu aktu urodzenia dziecka oraz z potwierdzeniem wpłaty bezzwrotnego wpisowego w wysokości €50 za każde dziecko należy dostarczyć zeskanowany drogą mailową na email razemacademy@together-razem.org lub pocztą lub osobiście w godzinach pracy do biura Together-Razem, Uni 2A, Kilnap Business Park, Mallow Rd, Cork
Kwestionariusz osobowy
mailbox

Polecenie zapłaty do banku

Polecenie zapłaty przy płatności czesnego w szkole. Należy wypełnić i wysłać do swojego banku - wpłaty do dnia 30 czerwca 2020
Standing Order
 

Formularz odbioru dziecka

Formularz wymagany jest kiedy zmieniacie decyzję co do upowąznionej osoby do odbioru dziecka w ciągu roku należy dostarczyć albo zeskanowany drogą mailową na email razemacademy@together-razem.org lub pocztą lub osobiście w godzinach pracy do biura Together-Razem, Uni 2A, Kilnap Business Park, Mallow Rd, Cork
Odbiór dziecka

Wniosek o legitymację

Wniosek o legitymację lub o jej przedłużenie należy pobrac , wypełnić i złożyć w sekretariacie w biurze Together-Razem najpóźniej do połowy października, abysmy my mogli wysłać zbiorczo wnioski do organu wydającego legitymacje tj do Wydziału Konsularnego w Dublinie. Legitymacje są dostępne dla dzieci, które ukończyły 6 lat i są uczniami naszej szkoły. Uwaga: wniosek powinien być wydrukowany dustronnie, na jednej kartce. Można wpisać dwa obywatelstwa: polskie i irlandzkie. Do legitymacji nie jest potrzebne zdjęcie. Legitymacje wydawane są na okres roku szkolnego, z datą ważności upływającą 30 września kolejnego roku.
Wniosek o legitymację
 
exam

Wniosek o wypisanie dziecka ze szkoły

Wypełniony formularz należy dostarczyć do sekretariatu szkoły do Centrum Together-Razem, Unit 2A, Kilnap Business Park, Mallow Rd, Cork (pocztą ,zeskanowany emailem lub osobiście)

Przed wypisaniem dziecka należy uregulować wszystkie zobowiązania finansowe wobec szkoły, jak również oddać wypożyczone ksiązki.

Wypisanie ucznia ze szkoły

Program nauczania

Program nauczania realizowany w Akademii Razem jest zgodny z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych i został oparty o następujące akty prawne: Art. 48., 53., 54., 70., 72. Konstytucji RP, Preambuła Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r oraz art.1, 5, 33, 34a, 40 Art. 6. Karty Nauczyciela z dn. 26.01.1982 (Dz. U. z 2014 r. poz.191 i 1198), Program Profilaktyki Prorodzinnej Państwa przyjęty w dn. 17 listopada 1998 r. przez Komitet Społeczny Rady Ministrów Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. z 2014 r., poz. 454.)
Program nauczania