fbpx
Rodzaje zatrudnienia
2017-01-28
Podatek dochodowy
2017-01-28

Stan na rok 2017 minimalna stawka godzinowa za pracę w Irlandii wynosi 9,25 euro.

W ogólnym odbiorze panuje przekonanie, że system podatkowy w Irlandii charakteryzuje się przejrzystą formą i stosunkowo niskimi podatkami. Był on niewątpliwie jednym z czynników, który zdecydował o sukcesie gospodarczym Zielonej Wyspy.

W irlandzkim systemie prawnym, funkcjonują następujące podatki:
Personal Income Tax – podatek od dochodów osobistych, którego wielkość uzależniona jest od osiąganych dochodów, obecnie obowiązują dwie stawki podatkowe- 20% i 40%.
Corporate Income Tax – podatek od dochodów od osób prawnych, podstawowa stawka podatku wynosi 12,5%. Irlandzkie prawo podatkowe przewiduje również inne stawki podatkowe oraz zwolnienia. Podwyższona stawka zakłada 25% na firmy uzyskujące dochody z operacji finansowych. Natomiast stawka 6,5% dotyczy zysków firm z działalności badawczo-rozwojowej realizowanej w Irlandii. Nowo powstałe firmy, w określonych ramach prawnych, w przypadku braku przekroczenia określonego dochodu, mogą być zwolnione
z obowiązku uiszczenia daniny.
Value Added Tax (VAT) – podatek od wartości dodanej, nakładany na wybrane usługi
 i towary. Podstawowa stawka wynosi 23%. Wybrane towary i usługi są opodatkowane według preferencyjnych stawek:
13,5% – określone rodzaje żywności, usługi remontowe.
9% – usługi cateringowe, hotelowe, turystyczne, fryzjerskie, itp.
5% – rolnictwo, 4,8% – obrót zwierzętami hodowlanymi.
Istnieje również tak zwana zerowa stawka podatku VAT. W myśl regulacji, podatek VAT nie zostanie nałożony na książki, niektóre farmaceutyki, sprzęt rehabilitacyjny czy ubranka dziecięce.
Universal Social Charge –  obowiązkowe ubezpieczenie społeczne (zdrowotne i socjalne) płacone przez pracowników. Jeżeli roczny dochód wynosi mniej niż 13 tysięcy euro, nie ma obowiązku podatkowego w tym aspekcie. Jeżeli dochód wynosi więcej niż 13 tysięcy euro, wówczas płacimy składki na ubezpieczenie społeczne, według klucza wysokości dochodów. Istnieje kilka stawek: 0.5%, 2.5%, 5%, 8% oraz 11% dla dochodu powyżej 100 tysięcy euro.
Po stronie pracodawcy również istnieje obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie społeczne – Pay Related Social Insurance w wysokości 8,50% oraz 10.75% od wynagrodzeń swoich pracowników. Istnieją także niższa składki, które są kalkulowane według wysokości tygodniowych zarobków. Co do zasady, PRSI jest obliczany na bazie rozliczeń tygodniowych w oparciu o dochód brutto pomniejszony o stosowne zwolnienia.
Składka nie jest również odkładana przez osoby, które pobierają zasiłki oraz od dochodów objętych wyłącznie podatkiem od dochodów z depozytów bankowych (DIRT).
Excise Duty – podatek akcyzowy, obciąża między innymi wyroby tytoniowe, alkohol
i paliwo.
Deposit Interest Retention Tax – jest to podatek od dochodów osiągniętych z depozytów bankowych: oszczędności lokat, potrącany bezpośrednio przez banki. Polskim odpowiednikiem tego podatku jest tzw. podatek Belki, czyli danina od dochodów kapitałowych. Obecnie wynosi 39%, planuje się natomiast obniżkę do 33%, do 2020 roku.
Stamp Duty – tzw. opłata skarbowa, jednorazowy podatek którym obarczone są w Irlandii niektóre czynności prawne, na przykład kupno lub sprzedaż nieruchomości.
opr. na podst Citizen Information Website –  Paweł Łuszczak styczen 2017