fbpx
PPS numer identyfikacji
2017-01-28
System podatkowy
2017-01-28
Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, w maju 2004 roku, Irlandia zdecydowała się na otwarcie granic dla obywateli polskich, chcących przyjechać i pracować w Irlandii. Warunki, obowiązki i rodzaje zatrudnienia pracownika kodyfikuje szereg przepisów, m.in. Terms of Employment (Information), z aktualizacjami – https://www.workplacerelations.ie/en/Publications_Forms/Sample_Terms_of_Employment.pdf
Osoba zatrudniona na terenie Irlandii, która za wykonywaną pracę otrzymuje regularne wynagrodzenie, według prawa posiada kontrakt, czyli umowę o pracę, niezależnie od tego czy taka umowa została sporządzona na piśmie. Jednakowoż przyjmuje się, że pracodawca ma obowiązek, co do wystawienia na piśmie, potwierdzenia zatrudnienia pracownika w ciągu dwóch miesięcy. Taki kontrakt musi zawierać pewne stałe elementy, do których zaliczamy:
dane pracownika i pracodawcy wraz z pełną nazwą i adresem firmy, miejsce wykonywania pracy, rodzaj wykonywanej pracy, data jej rozpoczęcia (data wygaśnięcia- w przypadku umowy  na czas określony) oraz stanowisko, stawka wynagrodzenia w euro na godzinę- jej wysokość ustalona jest na podstawie  National Minimum Wage Act. Podaje się również termin wypłaty wynagrodzenia oraz częstotliwość (tydzień/miesiąc), godziny pracy z pełnym określeniem godzin nadliczbowych, a także prawa do przerw, płatnego urlopu, oraz wynikające z chwilą utraty zdolności do pracy (choroba, wypadek).
Zakłada się, że tydzień pracy w Irlandii liczy maksymalnie 48 godzin. Może być on jednak uśredniany w okresach 4,6,12 – miesięcznych, w zależności od przyjętych parametrów.
Od liczby przepracowanych godzin, zależy niekiedy możliwość skorzystania z określonych praw. Dotyczy to osób zatrudnionych na podstawie kontraktu w niepełnym wymiarze godzin, tzw. part-time employee. Prawa takich osób kodyfikują przepisy The Protection of Employees (Part Time Work) Act 2001 -https://www.workplacerelations.ie/en/Publications_Forms/Guide_to_Protection_of_Employees_Part-time_Work_Act.pdf.
W myśl powyższego aktu prawnego, taka osoba wpisuje się w definicję „pracownika, którego normalna liczba godzin pracy jest mniejsza niż normalna liczba godzin pracy pełnoetatowego pracownika. Osoba zatrudniona w niepełnym wymiarze godzin, nie musi mieć przepracowane, co najmniej 8 godzin w tygodniu, i legitymować się ciągłością 13 przepracowanych tygodni, aby móc korzystać z praw, wynikających z powyższego aktu prawnego”.
Umowa pomiędzy pracodawcą a pracownikiem może być zawarta na czas określony. Osoby zatrudnione w oparciu o przepisy The Protection of Employees (Fixed Term Work) Act 2003 (http://www.irishstatutebook.ie/eli/2003/act/29/enacted/en/html), są określane jako fixed-term employees. Taka umowa może być odnawiana na takich samych zasadach w przyszłości, istnieją jednak ograniczenia. Pracownicy w oparciu o wspomniane umowy, mogą pracować nie więcej niż przez ciągły okres czterech lat. Osoby pracujące w ramach tego typu umów są ustawowo chronieni przed nieuzasadnionym, lub niezgodnym z prawem zwolnieniem. Szerzej na temat niniejszych przepisów:
https://www.workplacerelations.ie/en/Publications_Forms/Guide_-_Protection_of_Employees_Fixed-term_Work_Act.pdf
Kontrakt o pracę może obejmować tzw. okres próbny. W takiej sytuacji, pracownikowi nie przysługują prawa z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę. Zgodnie z literą prawa, dzieci poniżej 16 roku życia nie mogą podejmować pracy, z wyjątkiem kilku ściśle określonych sytuacji. Dzieci powyżej 14 i 15 roku życia mogą wykonywać lekkie prace. Pracodawca zatrudniający osoby poniżej 16 lat, musi dodatkowo spełnić klika wymogów formalnych, na przykład, uzyskać kopię certyfikatu urodzenia, uzyskać pisemną zgodę na pracę od formalnego opiekuna prawnego.
Irlandzkie przepisy przewidują również zatrudnienie dorywcze. Co prawda, nie istnieje definicja pracownika dorywczego, jednak przyjmuje się, że jest to osoba, która pozostaje
w oczekiwaniu i wzywana jest do pracy tylko wtedy, gdy pojawia się taka potrzeba i nie ma
z góry zagwarantowanych godzin pracy. Pracownik dorywczy – casual employee – wykonuje określone zadania w ciągu stałych godzin lub na podstawie określonych terminów obecności. W tym miejscu warto podkreślić, że w znaczeniu prawa pracy, casual employee jest pracownikiem.
Dla osób, które zainteresowane są podjęciem pracy w Irlandii, podajemy kilka stron internetowych z ofertami pracy:
http://www.irishjobs.ie – baza ofert pracy w Irlandii;
http://www.monster.ie – baza CV i ofert pracy;
http://www.recruitireland.ie – wyszukiwarka ofert pracy w Irlandii;
http://www.jobs.ie/
Od 2016 roku, minimalna stawka godzinowa za pracę w Irlandii wynosi 9,25 euro.
opr. na podst Citizen Information Website –  Paweł Łuszczak styczen 2017