fbpx
System podatkowy
2017-01-28
Kwoty wolne od podatku
2017-01-28
Irlandzki system podatkowy w odniesieniu do podatku dochodowego – Personal Income Tax – przewiduje dwie stawki – 20% i 40%. Są one ściśle skorelowane z osiąganym dochodem oraz  bieżącą sytuacją rodzinną:
Próg podatkowy 20% obejmuje dochód w wysokości:
33 800 euro dla osób pozostających poza związkiem małżeńskim lub partnerskim
37 800 euro dla osoby samotnie wychowującej dzieci
42 800 euro dla małżeństwa lub związku partnerskiego, gdzie jedna osoba nie osiąga dochodu
67 600 euro dla małżeństwa, w którym obydwie osoby pracują
Należy podkreślić, że przekroczenie któregokolwiek z wyżej wymienionych progów podatkowych, nie skutkuje automatycznie objęciem całości dochodów, wyższą stawką podatkową. Dla przykładu, jeżeli osoba pozostająca w związku małżeńskim, w którym jedna osoba nie osiąga dochodu, w ciągu roku podatkowego osiągnie dochód 45 000 tysięcy euro, to kwota 42 800, będzie opodatkowana stawką 20%, natomiast nadwyżka- 2 200 euro, obliczona zostania według stawki 40%.
opr. na podst Citizen Information Website –  Paweł Łuszczak styczen 2017