Together-Razem

Kalendarium

Donate with JustGiving

Redaktor

Redaktor

środa, 22 marzec 2017 17:07

Zasiłek tacierzyński

Moja żona urodzi dziecko za 3 miesiące - słyszałem o zasiłku dla ojca dziecka i chciałbym się dowiedzieć, czy taki mi przysługuje?
Piotr z KIllarney

środa, 22 marzec 2017 16:27

Dwa rodzaje zasiłku dla bezrobotnych

 Jobseeker’s Benefit (JB) jest to zasiłek dla osób pozostających bez pracy, których obejmuje ubezpieczenie społeczne - składki  Pay Related Social Insurance. Aby nabyć prawo do Jobseeker’s Benefit, należy przepracować wymagany okres i opłacić wymaganą liczbę wspomnianych składek. Zasiłek jest przyznawany niezależnie od dochodów i majątku, dla osób, które mają mniej niż 66 lat, a także: 
są bezrobotne; 
straciły pracę i pozostają bez zatrudnienia, od co najmniej 4 dni; 
zdolni do podjęcia i poszukiwania pracy; 
odznaczają się określoną liczbą opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne;
 
Zasiłek zostaje utrzymany, jeżeli osoba bez zatrudnienia znajdzie pracę w niepełnym wymiarze godzin, natomiast w takiej sytuacji wysokość świadczenia ulegnie zmniejszeniu. 
 
Składki na ubezpieczenie społeczne 
 
Wymóg okresów składowych prezentuje się następująco: 
co najmniej 104 tygodnie składkowe od rozpoczęcia pierwszej pracy oraz 39 tygodni w roku podatkowym następującym przed rokiem poprzedzającym ubieganie się o świadczenie;
26 tygodniowych składek w roku podatkowym przed rokiem poprzedzającym ubieganie się o świadczenie oraz 26 składek w roku podatkowym następującym 2 lata przed rokiem wniosku o świadczenie; 
 
W tym miejscu warto zaznaczyć, że możemy zostać pozbawienie tego świadczenia na 9 tygodni, jeżeli: 
 
odmówimy przyjęcia zatrudnienia odpowiadającego poprzedniej pracy oraz naszemu wykształceniu, albo stosownych szkoleń;
utracimy pracę z własnej winy oraz przez celową działalność na niekorzyść pracodawcy;
zrezygnujemy z pracy dobrowolnie bez uzasadnionych powodów; 
jesteśmy osobami poniżej 55 roku życia oraz otrzymujemy środki z tytułu odprawy w wysokości powyżej 50 tysięcy euro;
 
Zasiłek jest wypłacany przez 9 miesięcy- 234 dni dla osób z liczbą 260 opłaconych składek oraz 6 miesięcy - 156 dni dla osób, które mają opłacone mniej niż 260 składek. Natomiast dla osób powyżej 65 roku życia istnieje możliwość otrzymywania zasiłku przy mniejszej liczbie składek. 
 
Wysokość zasiłku zależy od wysokości dochodów roku podatkowym na 2 lata przed rokiem otrzymywania świadczenia. Z dniem 9 marca 2017 roku, tygodniowe stawki zasiłku - Jobseeker's Benefit - prezentują się następująco: 
 
tygodniowy dochód mniejszy niż 150€ - stawka zasiłku 86.70€
150€ - 219.99€ - 124.60€
220€ - 299.99€ - 151.20€
300€ - więcej - 193€
 
Kwota zasiłku może zostać powiększona w związku z innymi przysługującymi świadczeniami. Bazowa stawka zasiłku może zostać również pomniejszona, jeżeli osoba pozostająca bez pracy odmówi uczestnictwa w szkoleniu, zdobywaniu doświadczenia zawodowego, lub przyjęcia zatrudnienia.  
 
Jobseeker’s Allowance (JA) jest świadczeniem socjalnym dla osób, które nie kwalifikują się lub wyczerpały prawo do pobierania Jobseeker's Benefit. Jest to w zasadzie zapomoga, warunkiem jej otrzymania jest spełnianie odpowiedniego kryterium dochodowego. Co istotne, nie trzeba mieć opłaconej odpowiedniej liczby składek PRSI. Zasiłek przyznawane jest osobom, które spełniają warunek stałego zamieszkania na terenie Irlandii. Świadczenie przeznaczone jest dla osób wieku 18-66, które pozostają bez zatrudnienia, zdolnych do pracy, gotowych aktywnego poszukiwania pracy. Należy jednak stwierdzić, że w pewnych przypadkach można wykonywać pracę w niepełnym wymiarze godzin w tygodniu, przy jednoczesnym pobieraniu świadczenia- pomniejszonego na podstawie określonych wyliczeń. 
Jeżeli dana osoba otrzymywała JA powyżej 390 dni, a jednocześnie podejmowała pracę w wymiarze poniżej 24 godzin w tygodniu, kwalifikuje się do otrzymania specjalnego tygodniowego dodatku zamiast płatności świadczenia jobseeker’s allownace. Osoby samozatrudnione mogą ubiegać się o zasiłek, jeżeli spełnią kryterium dochodowe. Kryterium dochodowości decyduję o kwalifikowaniu się do niniejszego świadczenia. Do jej wyliczenia bierze się pod uwagę dochody wszystkich osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego oraz posiadane oszczędności. Wyliczenia dokonuje się indywidualnie, w zależności od przedłożonych i weryfikowanych dokumentów. Aby otrzymać Jobseeker’s Allowance, należy przedłożyć: formularz P45, dowód tożsamości, potwierdzenie adresu zameldowania oraz udowodnienie dochodów wszystkich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.  
Podajemy wzór - http://www.welfare.ie/en/pdf/up1.pdf - należy wypełnić wniosek oraz udać się do Intreo centre lub Social Welfare local office. Jeżeli nasz wniosek zostanie odrzucony, możemy odwołać się do Social Welfare Appeals Office.
 
O zasiłek, na określonych warunkach, mogą ubiegać się osoby do 26 roku życia oraz absolwenci szkół. Maksymalna wysokość tygodniowego świadczenia wynosi dla osób, nieposiadających dzieci w wieku 18-24 - 102.70€ oraz w wieku 25 - 147.80€. 
 
Osoby, które otrzymują Jobseeker's Allowance są uprawnione do aplikowania o następujące świadczenia socjalne: 
 
Rent Supplement - dopłata do miesięcznych kosztów wynajmu mieszkania; 
Fuel Allowance - świadczenie otrzymywane w okresie od października do kwietnia, które stanowi dopłatę do środków poniesionych na ogrzewanie mieszkania;  
Back to School Clothing and Footwear Allowance - płatność na pokrycie kosztów ubrania szkolnego dla dzieci;
Medical card - wydawana przez Health Service Executive (HSE), umożliwia korzystanie z określonych zdrowotnych usług publicznych za darmo;  

Materiał opracował Paweł Łuszczak w oparciu i stronę źródłową
http://www.citizensinformation.ie/en/social_welfare/social_welfare_payments/unemployed_people/jobseekers_benefit.html
 
 
 
 
 

Kobiety pracujące w Irlandii mają prawo do urlopu macierzyńskiego bez względu na to jak długo pracowały i bez względu na to w jakim wymiarze. Co do zasady urlop macierzyński w Irlandii trwa i jest płatny 26 tygodni (156 dni), jednak może zostać przedłużony o kolejne 16 tygodni bezpłatnego urlopu. Podczas przebywania na dodatkowym urlopie, zasiłek macierzyński nie przysługuje, pracodawca również nie jest zobligowany do płatności podczas tego okresu, chyba że kontrakt o pracę zawiera dodatkowe klauzule w tym zakresie. Kobieta po urlopie macierzyńskim ma całkowite prawo powrotu na stanowisko pracy, zajmowane przed urodzeniem dziecka i pójściem na urlop macierzyński. Jeżeli to miejsce jest zajęte, pracodawca musi jej zaproponować inne, tak samo płatne stanowisko, odpowiadające kwalifikacjom kobiety - podstawa prawna - Section 26 of the Maternity Protection Act 1994. 
 
Należy również zaznaczyć, że ojciec dziecka ma prawo do skorzystania z ww. prawa do urlopu, w przypadku śmierci matki dziecka w ciągu 40 tygodni od porodu. 
 
Poniżej podajemy odnośnik do poradnika o prawach kobiet w związku z urlopem macierzyński (w języku angielskim) - https://www.workplacerelations.ie/en/Publications_Forms/Guide_to_Maternity_Protection_Acts.pdf
 
Kobiecie na urlopie macierzyńskim należy się zasiłek macierzyński, który pokrywany jest z ubezpieczenia społecznego, na podstawie opłacanych składek. 
 
go to link Jak uzyskać zasiłek podczas urlopu macierzyńskiego? 
 
O zasiłek należy aplikować na 6 tygodni przed planowanym terminem rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego (12 miesięcy w przypadku kobiet samozatrudnionych). Wniosek można składać elektronicznie na stronie www.mywelfare.ie, elektronicznie lub za pośrednictwem przesyłki pocztowej, ówcześnie wypełniając niniejszy formularz -  http://www.welfare.ie/en/pdf/mb1.pdf
W sytuacji przedłożenia wniosku przez internet, musimy mieć wyrobioną Kartę Usług Publicznych. Poniżej podajemy dane adresowe, w związku ze składaniem aplikacji: 
 
Maternity Benefit Section
Department of Social Protection
McCarter's Road
Buncrana
Donegal
Ireland 
Tel:(01) 471 5898 
Locall:1890 690 690 
http://www.welfare.ie 
 
Jeżeli dana osoba otrzymuje inne świadczenia socjalne, wówczas istnieje możliwość ubiegania się o połowę wysokości zasiłku, w zależności od rodzaju pobieranego świadczenia:
One-Parent Family Payment
Widow's and Surviving Civil Partner's (Contributory) Pension
Widow's and Surviving Civil Partner's (Non-Contributory) Pension
Deserted Wife's Benefit or Allowance
Prisoner's Wife's Allowance
 
Aby uzyskać zasiłek należy odznaczać się odpowiednią liczbą opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne:
 
Osoby zatrudnione na umowę o pracę:
przynajmniej 39 tygodniowych składek w ciągu 12 miesięcy przed pierwszym dniem urlopu macierzyńskiego; 
opłacone składki za okres 39 tygodni od chwili podjęcia pracy oraz za 39 tygodni w pełnym roku podatkowym, poprzedzający rok przed rozpoczęciem urlopu macierzyńskiego;
co najmniej 26 składek w roku podatkowym przed rokiem urlopu macierzyńskiego, lub 26 składek w roku podatkowym na 2 lata przed rokiem rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego; 
 
Osoba samozatrudniona: 
co najmniej 52 składki na ubezpieczenie społeczne w roku podatkowym poprzedzającym rok urlopu macierzyńskiego;
co najmniej 52 składki w roku podatkowym przed rokiem bezpośrednio poprzedzającym okres urlopu;
co najmniej 52 tygodnie składkowe w roku podatkowym na 2 lata przed rokiem rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego;
 
Zasiłek wypłacany jest co tydzień, w formie przelewu na podany we wniosku rachunek bankowy. Począwszy od 13 marca 2017 roku tygodniowa stawka wynosi 235euro.  

Materiał opracował Paweł Łuszczak w oparciu o stronę www.welfare.ie
 


środa, 22 marzec 2017 16:15

Urlop ojcowski

Począwszy od 1 września 2016 roku,  znowelizowane, stosowne przepis - The Paternity Leave and Benefit Act 2016  - przewidują urlop ojcowski dla osób zatrudnionych oraz samozatrudnionych. Rozpoczęcie urlopu odbywa się w okresie 6 miesięcy następujących po urodzeniu lub adopcji dziecka. Długość trwania urlopu wynosi dwa tygodnie i dotyczy wszystkich zatrudnionych, bez względu na liczbę przepracowanych godzin dla danej firmy oraz wysokości godzin pracy w tygodniu. Wniosek o urlop należy złożyć nie później niż na 4 tygodnie przed planowanym terminem urlopu. Urlop można wykorzystać w ciągu 26 tygodni następujących po urodzeniu dziecka.  Do wniosku należy dołączyć certyfikat wydawany przez lekarza, potwierdzający planowane przyjście na świat dziecka lub dokument potwierdzający datę urodzenia. Termin urlopu można przekładać, w zależności od czynników obiektywnych lub losowych. 
 
follow url Komu przysługuje? 
 
Według przepisów o urlop ojcowski mogą ubiegać się: ojciec dziecka, współmałżonek, partner oraz konkubent matki dziecka oraz współmałżonek lub partner cywilny adopcyjnej matki dziecka.  
Według ustawy osobie powracającej do pracy po urlopie ojcowskim należy się takie samo stanowisko i zakres obowiązków - według zapisów popisanego kontraktu o pracę. Przepisy ww. ustawy w artykule 23 stypulują, że w przypadku, gdy nie ma możliwości powrotu do tych samych obowiązków, pracodawca musi zapewnić, stosownie odpowiednią, alternatywną formę  obowiązków na nie mniej korzystnych warunkach jak poprzednio. 
W tym miejscu należy zaznaczyć, że irlandzki system prawny chroni pracowników przed dyskryminacją i niesprawiedliwymi zwolnieniami związanymi z wykorzystywaniem przez nich prawa do urlopów. 
Jeżeli pracodawca postanowił o zwolnieniu pracownika w związku z urlopem ojcowskim, albo pracownik ma spór z pracodawcą, może złożyć skargę do instytucji zajmującej się ochroną praw pracowniczych - Workplace Relations Commission.
 
Opracował Pawel Łuszczak w opraciu o stronę www.welfare.ie
 
środa, 22 marzec 2017 16:13

Zasiłek tacierzyński

Co należy wiedzieć? 
Zasiłek tacierzyński dostępny jest na każde dziecko urodzone lub adoptowane, właściwe przepisy w tym zakresie obowiązują od 1 września 2016 roku. Musimy mieć wyrobioną tzw. Kartę Usług Publicznych (identyfikuje nasze dane oraz umożliwia korzystanie z usług publicznych). Zasiłek przysługuje osobom, które spełnią kryteria związane z określoną liczbą odprowadzonych składek na społeczne - Pay Related Social Insurance. 
Jeżeli pracujemy na podstawie umowy o pracę, minimalny okres składkowy wynosi:
co najmniej 39 tygodni w ciągu 12 miesięcy przed pierwszym dniem urlopu;
co najmniej 39 tygodni, liczonych od pierwszego dnia pracy lub płaconych i zaliczonych w ciągu roku przed rokiem bezpośrednio poprzedzającym okres urlopu, lub w roku poprzedzającym wzięcie urlopu;  
co najmniej 26 tygodni składkowych w ciągu roku następującego przed rokiem poprzedzającym okres urlopu oraz 26 tygodniowych składek w okresie 2 lata poprzedzającym urlop;  
W przypadku osób samozatrudnionych, potwierdzony okres składkowy wynosi: 
52 tygodnie w roku podatkowym poprzedzającym urlop; 
52 tygodnie w roku podatkowym następującym przed rokiem poprzedzającym okres urlopu; 
52 tygodnie w roku podatkowym następującym 2 lata przed rokiem urlopu; 
W przypadku niespełnienia kryteriów 52 tygodni składkowych, osoby samozatrudnione mogą wykorzystać składki odprowadzane w okresie zatrudnienia. 
Zasiłek ojcowski, począwszy od 2016 roku do 13 marca 2017, wynosił 230 euro tygodniowo. Natomiast od 13 marca 2017 roku stawka poszła w górę o 5 euro, beneficjencie otrzymają zatem 235 euro tygodniowo. Kwota wpłacana jest bezpośrednio na wskazany rachunek bankowy. Można również wskazać numer konta pracodawcy, w celu przekazywania świadczenia. Środki wypłacane są co dwa tygodnie.
 
Jak wygląda procedura? 
Otrzymanie zasiłku powiązane jest okresem urlopu ojcowskiego. Co do zasady, stosowny wniosek o urlop należy złożyć nie później niż cztery tygodnie przed planowanym rozpoczęciem urlopu (12 miesięcy w przypadku osób samozatrudnionych). 
Pracownik musi wypełnić odpowiedni wniosek - http://www.welfare.ie/en/pdf/PB1.pdf. Po stronie pracodawcy leży natomiast wypełnienie poniższego wniosku - http://www.welfare.ie/en/pdf/PB2.pdf.     
 
Po stronie osoby ubiegającej się o świadczenie leży również przedstawienie dokumentu potwierdzającego spodziewaną datę urodzenia dziecka, wydawany przez lekarza prowadzącego ciążę małżonki, partnerki lub certyfikat potwierdzający datę urodzenia - 
w przypadku, gdy ubiegamy się o urlop tacierzyński już po narodzinach dziecka. 
 
Jeżeli pracujemy na podstawie samozatrudnienia, wypełniamy ten wniosek - http://www.welfare.ie/en/pdf/PB1.pdf. 
Należy również dostarczyć, wypełniony certyfikat potwierdzający spodziewaną datę urodzin lub aktualną datę urodzenia - http://www.welfare.ie/en/pdf/PB3.pdf. 
 
Wniosek o zasiłek 
Wypełnione dokumentu składamy w formie elektronicznej na stronie - https://www.mywelfare.ie. Aby ubiegać się o zasiłek, musimy posiadać Kartę Usług Publicznych. W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości, podajemy dane departamentu zabezpieczenia socjalnego: 
Paternity Benefit Section
Department of Social Protection
McCarter's Road
Buncrana
Donegal
Ireland 
Tel:(01) 471 5898 
Locall:1890 690 690 
Homepage: http://www.welfare.ie 
Jeżeli dziecko urodzi się przedwcześnie, przed planowanym terminem urlopu tacierzyńskiego i datą pobrania pierwszego zasiłku, pracodawca powinien wysłać pismo do departamentu zabezpieczenia socjalnego ze zaktualizowanymi datami. Osoby samozatrudnione są zobowiązane na własną rękę wysłać takowe pismo, z stosownymi zaświadczeniami potwierdzającymi zaktualizowane terminy. W sytuacji, gdy noworodek będzie poddany hospitalizacji, również istnieje możliwość przesunięcia terminu rozpoczęcia urlopu oraz pobierania zasiłku.    
 
go Zasiłek tacierzyński, a inne świadczenia socjalne? 
W sytuacji, gdy osoba ubiegająca się o ww. zasiłek otrzymuje inne świadczenia socjalne, wówczas kwalifikuje się na połowę stawki zasiłku. Do świadczeń, o których mowa zaliczamy m.in.: 
One-Parent Family Payment 
Widower's and Surviving Civil Partner's (Contributory) Pension 
Widower's and Surviving Civil Partner's (Non-Contributory) Pension 
Death Benefit by way of Widow's/Widower's/Surviving Civil Partner's or Dependent Parents' Pension (under the Occupational Injuries Scheme)


Opracował Pawel Łuszczak w opraciu o stronę www.welfare.ie


środa, 22 marzec 2017 15:41

Together-Razem działa lokalnie

W dniu 2.Marca 2017 roku przedstawiciel Centrum  Together-Razem Pani  Agnieszka Wozniak uczestniczyła w inauguracyjnym spotkaniu Cork City Public Participation Network (PPN) – ciała zrzeszającego organizacje działające na rzecz pożytku publicznego oraz i w imieniu grup i społeczności lokalnych. 
niedziela, 19 marzec 2017 09:14

Governance Structure

Struktura zarządzania w Together-Razem

czwartek, 16 marzec 2017 11:43

Board of Directors

Board of Directors to inaczej Zarząd  jest ciałem składających się z wybranych przez członków osób posiadających doświadczenie i expertyzę w swoich dziedzinach, a jego celem jest zarządzanie organizacją zgodnie z przepisami prawa dla Companies Limited by Guarantee i nadzorowanie i kontrolowanie organizacji aby działała skutecznie.

 

W Together-Razem w roku 2017 w Zarządzie zasiada 7 dyrektorów- oto ich sylwetki po angielsku:
 

 

Znalezione obrazy dla zapytania brendan dempsey cork

here Brendan Dempsey  - Together-Razem Chairperson

Regional Vice President of St Vincent de Paul.  Brendan Dempsey is passionate to work tirelessly to ensure families in Cork are not without shelter or food. He was a first person in Cork in 2005 who was able to contact Polish Community to assit Polish homeless people on a street of Cork. He had also helped Together-Razem Centre on securing first office at Saint Vincent de Paul HQ in Cork. On a daily basis he battles social injustice and supports the poor and needy of Cork. Brendan works with his fellow volunteers in St Vincent de Paul to battle against poverty by supporting families with no food, or money for rent, energy and fuel bills.  Brendon is also invoved as Director in running food bank Board Bia. Brendon is a member of Together-Razem Community Programmes Subcommittee.

 

Dr Bozena Cierlik

Lecturer in School of History, University College Cork, where she teaches Polish history. It is the only Polish history seminar offered in Irish universities which forms an integral part of the undergraduate degree BA in History. She has MA degree in Polish History and Archive Studies (KUL, Poland), PhD (UCC) and Diploma in Teaching and Learning in Higher Education (UCC). Her research interests are Modern Polish History, East Central European History, Constitutional History, Nationalism and Research Methodologies. She speaks Polish, English and Russian. She was an EC expert evaluator in Framework Programs – Challenges of EU enlargement; Access to digital collections of cultural and scientific content and User Centred Design. In 2016 she received prestigious award Wybitny Polak w Irlandii - Outstanding Polish Person in Ireland in Education. Dr Cierlik is one of the Directors of Polish charity in Cork Together-Razem, where she is responsible for education and culture. She is Acting Manager of the Razem Academy, Polish complementary school set up by the charity. She is a chair of Together-Razem Education Subcommittee.
 
 

Denis O'Callaghan

Head of AIB’s Retail Bank, he isleading a team of  c3, 500 colleagues in the Republic of Ireland .Have over 25 years’ experience in both international and domestic markets including Poland where he had a role of Head of Retail Banking, BZWBK Bank. In addition he is also a member of various senior fora, including Non-Executive Board Director of EBS Limited and Member of the EBS Audit Committee., member of the Dublin Chamber of Commerce. He says: "Team sports are a strong passion of mine, in particular the GAA.  As the AIB Brand Ambassador for the AIB GAA Club Championships I am heavily involved in our sponsorship strategy and execution delivering on our commitment to support every community across Ireland through our involvement with the GAA and other sports."

Denis has been offered a membership in Fundraising and PR Subcommittee. 

 

Katarzyna Walkowska

Katarzyna Walkowska

One of the first volunteers involoved in Together-Razem's activities. For her involvment has been awarded national presitgous Volunteer Involved Awarad 2011. She is and addiction therapy instructor in the process of certification. She completed two years of training in the Polish-German Institute of Addiction Therapy '' Blekitny Krzyz '' in Poland. She has extensive experience in working with addicts and people in crisis. She completed many courses and trainings in providing assistance to addicts as well as in the field of crisis intervention. In the clinic she leads groups and educational workshops for addicts.
Member of  Together-Razem Audit and Finance Subcommitee, Community Programmes Subcommittee and Coordinator of Polska Eire Festival in Cork 2016 -2017.
 

Cian Moriarity

Cian graduated from University College Cork and holds a Masters degree in Sociology. He completed his legal training with a busy general legal practice in Cork city and qualified as a Solicitor in 2013. After qualifying, Cian worked in the Corporate and Legal Dept. of Deloitte Ireland before joining Fachtna O'Driscoll Solicitors in Cork City. Cian joined the Board of Together Razem in early 2016 and currently advises at the Centre’s legal advice clinics. He is a member of Together-Razem Community Programmes Subcommittee.
 

Josephine McCarthy

Josephine is a  MA Research graduate of All Hallows College Dublin, she is managing Cork Migrant Centre, where she deals with Polish, Filipino and Indian Community. She is a member of Together-Razem Community Programmes Subcommitee.
 Katarzyna Gołębiowska

Katarzyna Gołębiowska

Katarzyna is an MA entology and antropology with an experience as an English Interpretator and English teacher. She also took part in promotinng volunteerism activities under Service Civil International organisation. At Together-Razem  since 2011 Katarzyna has been involved in running our group for senior memebrs of Polish community. As a  profesional accountant she is a member of Internal Audit and Finance Subcommitee.
 

Znalezione obrazy dla zapytania mick finn cork

Mick Finn

 Mick Finn is an elected member of Cork City Council, representing the City South Central Ward area that runs from the city centre to the outskirts of Togher, taking in areas including The Lough, Turner’s Cross, Greenmount, Ballyphehane and the South Parish.  He is leader of the technical group on Cork City Council which currently operates a D’Hondt –like system which he helped to broker; this has resulted in independent councillors being afforded a more hands-on role in the running of the council.

A journalist by profession, Mick worked in the newspaper and publishing sector in Ireland (Cork, Westmeath and Dublin) for a number of years before moving to Australia as deputy editor of the Irish Echo in Sydney, where he was an integral member of the Irish community. He returned to Cork to work as a GAA schools coach in a disadvantaged area of the city, before operating as a parliamentary assistant in the Oireachtas for almost two years. He is currently employed as a project worker with a Deis School Completion programme in Cork City, balancing his time with his duties as a councillor.
Mick has a long family association with the GAA in Cork and is also heavily involved in local youth clubs, community drugs initiatives, local festivals and is a director of Cork Opera House.
Mick is a member of Together-Razem Education Subcommitte.
 
 

 
czwartek, 16 marzec 2017 11:28

W 2017 wspierają nas

Dziękujemy za każde wsparcie finansowe organizacji w roku 2017

 

Cllr. Mick Finn

 

 

 

 

Cllr. Tony Fitzgerald

 

 

 

 

 

 

Cllr. Thomas Gould

 

 

 

 

Cllr. John Sheehan
JOhn Sheehan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musgrave Group

 


 

 

 

 

 

 

 

AIB Bank - materials donation

 
niedziela, 12 marzec 2017 18:23

Akademia Razem na Uniwersytecie w Cork

W sobotę nasi uczniowie gościli w murach Uniwersytetu w Cork -UCC. Właśnie tam odbyły się zajęcia z edukacji filmowej. Film, który oglądała pierwsza klasa i przedszkolaki to ,,Wielka podróż Bolka i Lolka”. Opowiada on o wyprawie znanych bohaterów Bolka i Lolka, którzy zostali ochotnikami do powtórzenia wyczynu  milionera Phileasa Fogga, znanego z okrążenia Ziemi w 80 dni. Bardzo ogólnie: w czasie wyprawy bohaterowie docierają do Afryki, na grzbiecie słonia podróżują przez Indie, następnie odwiedzają Japonię, Amerykę i kończą podróż w Londynie. W nagrodę otrzymują bezludną wyspę, na której postanawiają stworzyć radosną krainę zabaw dla dzieci z całego świata. 
Dzieci z zaciekawieniem obejrzały film, następnie wspólnie omówiły jego treść.  Nauczycielka zapoznała swoich uczniów z prezentacją dotyczącą kontynentów świata i różnic w życiu ich mieszkańców.  Następnie dzieci wykonały ćwiczenia związane z obejrzanym filmem. 
Zajęcia z edukacji filmowej zostały zrealizowane na podstawie programu nauczania opartego o obowiązujące dokumenty prawne, w tym podstawę programową i ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych. 
Strona 1 z 44
05/12/2017 - 11:42
Spotkanie świąteczne i quiz

W dniu 4 grudnia 2017 wolontariusze i sympatycy Together-Razem spotkali się na świątecznym wspólnym posiłku w restauracji Comix w centrum Cork. Jak co roku wolontariusze, członkowie i współpracujący z organizacją spotykają się na znanym w Irlandii Christmas Party, który dla Together-Razem ma bardziej charakter świątecznego obiadu, który jest okazją do wspólnych rozmów.
Po świątecznym obiedzie wszyscy udali się na przygotowany z tej okazji Quiz świąteczny- Table Quiz zorganizowany w Market Tavern.  W mniej formalnej atmosferze wszyscy uczestnicy quizu mieli okazje sprawdziić swoja wiedzę z zakresu wiedzy o Polsce i Irlandii, sportu, polityki, tradycji czy historii tych dwóch krajów. Zwyciężyła drużyna The School Girls o jeden punkt przed drużyną The Lucky Crew. W przerwie quizu odbyła sie loteria z całą masą nagród. Dziękujemy prowadzącym quiz i do zobaczenia za rok.


więcej >
08/06/2017 - 21:01
Ewa Ikwanty zwycięża w konkursie Wybitny Polak w Irlandii

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż w tegorocznej edycji prestiżowego konkursu "Wybitny Polak" w Irlandii w kategorii "Osobowość" została Pani Ewa Iwkanty związana od ponad 2 lat z organizacją Centrum Together-Razem w Cork.

Pani Ewa przebywa w Irlandii od roku 2006 i od początku swojego pobytu na zielonej wyspie angażowała sie społecznie najpierw wspierając Polaków w okolicy, której mieszka czyli Timmoleague, Bandon, Clonakilty pomagając im a w aklimatyzacji i wspierając w trudnościach, a później angażując się aktywnie w pracę Rady Rodziców przy Szkole Polskiej w Cork SPK. Pani Ewa następnie dołączyła do Centrum Together-Razem, gdzie dała si\e poznac jako fantastyczny organizator wielu eventów polsko-irlandzkich, a przed wszystkim jako kreator i współtwórca wielu pomysłów  i ciężko pracujący wolontariusz podczas dwóch edycji festiwalu PolskaEire w Cork. Pani Ewa bardzo często po za swoimi godzinami zajęć angażowała się w inne projekty organizowane przez Together-Razem wspierając tym samym innych wolontariuszy.  Pani Ewa  jest bardzo ciepłą osobą, szybko zjednuje sobie ludzi, jest lubiana przez wszyskich wolontariuszy i wszyscy klienci z największymi problemami ciągle pytają o Panią Ewę w biurze i przychodzą do niej właśnie,gdyź wiedzą, że będą cierpliwie wysłuchani. Pani Ewa jest też tytanem pracy, stąd od listopada 2016 prowadzi i koordynuje jeden z większych projektów europejskich "Bez granic", polegającym na organizowaniu praktyk zawodowych dla młodych ludzi z Polski. Pani Ewa jest sercem i duszą Together-Razem i wszyscy w organizacji są bardzo dumni z tego, że w jej strukturach  jest właśnie taka osobowość, osobowość roku 2017. Gratulacje płyną do Pani Ewy i cieszymy się, że Pani Ewa została doceniona przez niezależną komisję i zwyciężyła w tej kategorii. 

Konkurs „Wybitny Polak” to inicjatywa Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego. Jego głównym celem jest wykreowanie pozytywnego wizerunku Polaków, pokazanie ich dokonań oraz wyróżnienie i promocja osób, które potrafiły odnieść sukces w kraju i poza jego granicami oraz potrafią połączyć to z szeroko pojętą promocji Polski i charytatywną działalnością. Link to Poland jest patronem medialnym konkursu.
Oficjalnym organizatorem konkursu „Wybitny Polak” w Irlandii jest Klub Twórczego Myślenia z Limerick, a honorowym patronatem objął go Pan Ambasador Ryszard Sarkowicz.
Do udziału w tegorocznej edycji zostało zgłoszonych 18 kandydatów, a wyboru laureatów dokonała 11 – osobowa komisja. 

Jak podaje Klub Twórczego Myślenia organizator konkusru w Irlandii laureatami tegorocznej II edycji konkursu w Irlandii zostali również:

Małgorzata Dulny (Kultura) Założycielka Polonijnego Zespołu Pieśni i Tańca „Koniczyna” (Dublin)
Marcin Kulik (Biznes) Od 2011 działa na irlandzkim rynku w wielu obszarach biznesu, wspiera i promuje kulturę Polską (Dublin) i
Adrian Szejka („Młody Polak”) działacz społeczny związany z polską szkoła, Teatrem Polski oraz chórem Cantate Deo (Limerick)
 
Zostały przyznane 3 wyróżnienia za całokształt wieloletnich działalności:
Sylwia Gołębiewska-Jakubas (Carlingford – Dundalk)
Katarzyna Kowalska (Ennis)
Aneta Kubas (Dublin)
 
Wszystkim gratulujemy z Cork.
 
Foto: Krzysztof Rosa
więcej >

Nasi Sponsorzy

Czytelnia: Artykuły

09/12/2017 - 21:46
Fundraising po irlandzku
W Irlandii funkcjonuje niemalże 5 tys. organizacji zarejestrowanych oficjalnie jako fundacje charytatywne. Jednocześnie ponad 8 tys. organizacji  korzysta z ulg podatkowych na podstawie charytatywnego charakteru swojej działalności. Wśród nich znaleźć można niewielkie, prowadzone przez wolontariuszy wspólnoty, a także popularne międzynarodowe agencje zajmujące się akcjami humanitarnymi. W tak dużym sektorze z pewnością zdarzają się sytuacje, w których zakres działalności poszczególnych organizacji może się częściowo pokrywać, ale z drugiej strony, jego duża różnorodność stanowi kluczowy atut. Oznacza to, że te najczęściej występujące potrzeby zaspokajane są na wiele różnych sposobów, tzn. wsparcie różnych grup docelowych, zróżnicowany zasięg terytorialny, odmienna intensywność działania, inne podejście do problemu itp. 
 
Wolontariat jest niesamowicie ważny dla funkcjonowania tego sektora w Irlandii. Nawet więcej niż połowa irlandzkich fundacji charytatywnych w ogóle nie zatrudnia pracowników, opierając się wyłącznie na pracy wolontariuszy. Nie jest jednak możliwe, aby wszystkie organizacje działały w taki sposób. Te większe, udzielające bardziej kompleksowego wsparcia, muszą bazować na wykwalifikowanym personelu, który podobnie jak w przypadku innych branży, zasługuje na należyte wynagrodzenie za swoją pracę.
 
Wraz ze zwiększającymi się rządowymi redukcjami budżetowymi na rzecz fundacji charytatywnych, koniecznym staje się korzystanie z dodatkowych form finansowania dla umożliwienia pokrycia całkowitych kosztów tego typu działalności w skali roku. Jednocześnie od wszystkich fundacji wymaga się przyjęcia zobowiązania do przestrzegania ścisłego kodeksu postępowania, zarówno w zakresie etycznym, jak i dobrych praktyk. Dodatkowo, każda z fundacji spośród wszystkich swoich członków wybiera dyrektora, który odpowiada za działalność organizacji przed zarządem. Zwykle to członkowie fundacji są ich właścicielami. Rozliczenia są przygotowywane zgodnie z irlandzkimi standardami rachunkowości i przedkłada się je na koniec roku rozliczeniowego. 
 
Jeżeli fundacja charytatywna bazuje na fundraisingu, to nie może być żadnych wątpliwości co do tego, że wszystkie zebrane w ten sposób środki zostaną przeznaczone na działalność dobroczynną. Nie oznacza to jednak, że wszystkie pieniądze trafią bezpośrednio do odbiorców wsparcia. Jedynie niewielki odsetek organizacji przekazuje zebrane fundusze „do ręki” beneficjentów. Co do zasady, wsparcie realizuje się poprzez różnego rodzaju serwisy, jak np. porady, terapie, infolinię, zakwaterowanie, opieka nad dziećmi, integracja i wiele innych. Realizacja takich usług wiąże się z koniecznością zapewnienia odpowiedniego zaplecza (ludzie, lokal, transport, eksploatacja, promocja). To generuje koszty, na których pokrycie należy zapewnić odpowiedni budżet, by działalność w ogóle mogła istnieć i realizować swoje cele.
 
Istnieje mnóstwo form fundraisingu, a pomysły może ograniczać jedynie ludzka wyobraźnia. Niemniej jednak można wyróżnić te najczęściej spotykane. Są to m.in. wszelkiego rodzaju eventy i wydarzenia, skupiające dużą liczbę ludzi i zazwyczaj powiązane są z obchodami konkretnej uroczystości, czy święta lub organizowane są w konkretnej intencji. Przykładem mogą być rajdy rowerowe, rozgrywki lub turnieje w ramach wybranej dziedziny sportu, biegi, a nawet maratony. Innymi, równie ciekawymi i często spotykanymi formami fundraisingu są sklepy charytatywne, aukcje, kiermasze, tzw. wyprzedaże garażowe, wieczory tematyczne, degustacje i wiele innych. Każde takie wydarzenie, czy spotkanie jest zawsze dla jego uczestników dobrą okazją do zabawy i poznania nowych ludzi, ale jednocześnie umożliwia zaspokojenie potrzeby niesienia pomocy innym. Dla organizatora jest to natomiast okazja do uświadomienia ludziom istniejących potrzeb, które wymagają wsparcia, do promocji swojej działalności, nawiązania nowych kontaktów oraz pozyskania funduszy na realizację swojej misji.  
 
W Irlandii każdego roku ma miejsce niezliczona ilość akcji fundraisingowych. Są wśród nich takie o charakterze stałym, których przykładem mogą być sklepy typu “second hand” funkcjonujące przez cały rok. Każdy z nich działa na rzecz konkretnej organizacji dobroczynnej i zawsze jest oznaczony jej nazwą, tak, by wiadomo było kogo wspieramy dokonując zakupu. Wyróżnić należy też wydarzenia cykliczne, z których wiele znanych jest już od kilku dekad. W tym miejscu wspomnieć wypada o jednym z największych i popularniejszych w kraju eventów sportowych, tj. o Cork Women’s Mini Marathon odbywającym się pod patronatem lokalnego dziennika Evening Echo. We wrześniu tego roku tysiące osób pobiegło już po raz 36, aby wesprzeć wybraną przez siebie fundację charytatywną. Innym ciekawym powtarzającym się wydarzeniem jest organizowana na rzecz Irish Cancer Society akcja pod hasłem “Shave or Dye or Oh My!” polegająca na korzystaniu z usług fryzjerskich (z przymrużeniem oka) oferowanych przez Today FM, czyli głównego patrona tej zabawy. Irlandczycy wspierają w ten sposób wspomnianą fundację od 2010 roku. Oczywiście to tylko kilka przykładów. Eventów o charakterze fundraisingowym w ciągu całego roku jest mnóstwo. Poza tymi regularnymi podejmowane są również na bieżąco różnego rodzaju akcje jednorazowe. Niektóre organizacje mogą też samym charakterem swojej działalności dobroczynnej przekonywać społeczność do przekazywania darowizn na ich rzecz, szczególnie, jeśli działalność ta jest przejrzysta, a jej cele są w jakiś sposób powiązane z tą społecznością, czy to ze względu na stan zdrowia, pochodzenie, czy jakąkolwiek inną formę poczucia przynależności.
Zanim jakakolwiek forma fundraisingu (zbierania funduszy od osób prywatnych i firm) może zostać podjęta, fundacja charytatywna musi zostać oficjalnie zarejestrowana na podstawie przepisów Charities Act (ustawa o działalnościach charytatywnych). W celu zezwolenia na zbiórkę uliczną bądź zbiórkę w kościele, należy wypełnić udostępniony przez Garda Siochana (policja) formularz aplikacyjny, który trafia do The Chief Superintendent, An Garda Siochana (nadinspektor policji),a po dopełnieniu całej procedury, trwającej zwykle dwa tygodnie, zostaje zwrócony do ww. urzędu i ostatecznie umożliwia zbiórkę pieniędzy. Formularz wymaga podania nazwiska, adresu i numeru telefonu dla aplikacji, nazwy i adresu organizacji, daty/dat zbiórek, wskazania miejsca zbiórki, kontaktu i stanowiska aplikującej osoby w danej organizacji, celu zbiórki oraz czy zbiórka ma charakter coroczny czy jednorazowy. Dobroczynność i chęć niesienia pomocy innym jest niestety niekiedy wykorzystywana przez oszustów tworzących tzw. bogus charity fundraising . Ważne jest więc, aby być czujnym i za każdym razem starać się weryfikować wierzytelność organizacji, którą chcemy wesprzeć, szczególnie, jeśli chodzi o zbiórki rzeczy czy zbiórki uliczne. Działająca legalnie na terenie Irlandii organizacja musi posiadać ważny numer CHY (nadany przez urząd skarbowy) lub numer z rejestru działalności charytatywnych. Powinna też ujawniać swój adres na materiałach promocyjnych i posiadać lokalny numer telefonu. W lutym 2009 roku uchwalony został tzw. Charities Act, czyli ustawa o działalności charytatywnej. Od kwietnia 2016 roku, wszystkie charytatywne organizacje w Irlandii mają obowiązek ubiegania się o wpis do rejestru działalności charytatywnych - Charity Regulator Authority. Ponadto obowiązuje je wiele innych przepisów i regulacji. W zależności od ich struktury i zakresu zadań, muszą spełniać odpowiednie wymogi narzucone przez urząd skarbowy, urząd działalności gospodarczej, urząd ochrony danych osobowych, służbę zdrowia, lokalne władze i wiele innych.
 
Działające w Cork Centrum Together-Razem, jako organizacja pożytku publicznego, posiada wpis do rejestru organizacji charytatywnych, który widnieje na stronie charitiesregister.ie (https://charitiesregister.ie/org/eb2172c1-592f-461c-aa8f-ee5c1e1b1251/together-razem-centre-clg). Ponadto Centrum zarejestrowane jest w Urzędzie Skarbowym Revenue, jako organizacja charytatywna z uprawnieniem do prowadzenia zbiórek i przyjmowania darowizn, pod numerem CHY19126. Poza tymi dwoma wpisami oraz działaniem na podstawie wewnętrznych regulaminów (Finance and Monecy Control Policy) Zarząd Together-Razem w 2013 roku podjął decyzję, aby zgodnie z Governance Code, czyli dobrymi praktykami organizacji charytatywnych, publikować wszystkie raporty finansowe. Co więcej, finanse organizacyjne są co roku audytowane przez niezależną firmę audytorską, a następnie przekazywane do Company Registration Office. Transparentność i jawność finansów to zasady istotne w fundraisingu. Centrum Together-Razem  w ramach swojej działalności otrzymuje darowizny za część swoich serwisów. Niektóre z nich, jak np. terapia, są płatne, dzięki czemu możliwe jest dostarczanie również innych bezpłatnych usług. W swojej ofercie Together-Razem posiada terapię dla osób indywidualnych, terapię par oraz terapię uzależnień. Centrum prowadzi również porady socjalne,  porady prawne, konsultacje online (www.poradniaonline.org), kursy języka angielskiego, a także szkołę polonijną “Akademia Razem” z trzema oddziałami. Odbiorcami tych usług są głównie żyjący w Irlandii Polacy, a realizują je w dużej mierze wolontariusze. Centrum Together-Razem stanowi reprezentatywny przykład działającej na terenie Irlandii organizacji charytatywnej. Cechują je dokładnie takie zasady, obowiązki, czy potrzeby, jakie opisano powyżej.
 
Fundraising w Irlandii z pewnością wyznacza standardy, do których powinno dążyć większość państw europejskich. Irlandczycy przez ostatnie lata niezmiennie plasują się w czołówce krajów wyróżniających się najwyższym poziomem dobroczynności oraz zauważalnym wzrostem popularności wolontariatu (za: Charities Aid Foundation World Giving Index 2016). Warto zwrócić uwagę, iż Polska w tych samych rankingach sytuuje się około 100 pozycji dalej, aczkolwiek nie oznacza to, że Polacy po prostu nie lubią czy też nie chcą pomagać (więcej na ten temat w cz. 1). Jedno jest pewne, katalog potrzeb we wszystkich społeczeństwach jest dość zbliżony, a organizacje społeczne bez względu na to, czy w Irlandii, czy w Polsce, powstają i funkcjonują po to, by zaspokajać te potrzeby stanowiąc alternatywę lub uzupełnienie dla roli państwa. By jednak mogły wspierać innych, same również potrzebują wsparcia, dlatego w tak dużym stopniu bazują na wszelkich formach fundraisingu.
 
Artykuł autorstwa Natalii Suślak, przygotowany w oparciu o opracowanie Barnarda Buckley’a działającego w Together-Razem Centre. Stanowi on drugą część cyklu artykułów nt. fundraisingu. 
 
więcej >
16/09/2017 - 11:09
Tajemnicze słowo "Fundraising", co oznacza i dlaczego warto je polubić...
Fundraising - pozyskiwanie pieniędzy od sponsorów i zbieranie datków od ludzi prywatnych na działalność fundacji i stowarzyszeń niekomercyjnych (za: Słownikiem Języka Polskiego Polskiego Wydawnictwa Narodowego on-line).
Definicja słownikowa zdecydowanie nie wyczerpuje pełnego znaczenia słowa „fundraising”. Niewątpliwie większość z nas miała okazję przynajmniej raz spotkać się z tym określeniem, ale czy w ogóle rozumiemy jego sens lub czy w naszych głowach powstały własne definicje, niekoniecznie zgodne z rzeczywistością, a wzbudzające konkretne odczucia i emocje?
więcej >
03/01/2017 - 20:17
Linie lotnicze zobligowane do rekompensaty za odwołane lub nieterminowe loty.
Już od wielu lat Wielka Brytania i Irlandia jest najczęstszym kierunkiem lotów wybieranym przez Polaków. Statystki przedstawione przez portal - pasazer.com - wskazują, że na trasie Polska - Wielka Brytania obsługiwanych jest średnio 106,1 operacji lotniczych dziennie. Według oficjalnych danych z 2015 roku, podanych do publicznej wiadomości przez Lotnisko Chopina w Warszawie, trasa Warszawa - Londyn w ruchu rejsowych była najpopularniejsza.
więcej >

Section in English

19/09/2017 - 13:57
Our new location and services
At Together-Razem we are changing and constantly developing and enhancing our services. Going from strength to strength, we are very excited to inform you that Together-Razem Centre has recently moved to a new location. 
We kindly ask that you all to update our contact details as from the 18th of May you can find us in our new office:
 
Unit 2A, Kilnap Business & Technology Park, 
Mallow Road, 
Cork,
tel. 0214395588
info@together-razem.org
więcej >
PolskaEire Festival launch in Cork
The 2017 PolskaEire Festival in Cork has been successfully launched at Heron House, at the Blackpool Shopping Center & Retail Park. Lord Mayor Cllr. Des Cahill was on the site to officially launch the festival. Other speakers were: David Stanton TD, Minister of State for Justice with special responsibility for Equality, Immigration, and Integration, and Piotr Rakowski - First Advisor, Head of Political and Economic Section; Political and European integration, Embassy of the Republic of Poland in Dublin. Great musical performance by Natalia Bakula (violin). At the opening we saw a specially prepared photo exhibition by Krzysztof Rosa - "Love doesn’t ask for a passport". Seamus Kirkpatrick from UCC delivered speech about love in Art.
The Craic was dobry again in Cork! Big thank you to Blackpool Shopping Centre & Retail Park for hosting the event!
 
Photos by Guy Heynen & Jana Šlebodová

więcej >
01/06/2017 - 20:12
New office opening

Together-Razem Centre has moved to a new location and on the 18th May 2017 we have officially opened our new office at Kilnap Business Park with Ambassador of Poland HE Ryszard Sarkowicz, Deputy Lord Mayor Cllr Joe Kavanagh and other members of Polish & Irish community. It was a very special today with warms wishes and on behalf od the Board of Directors we would like to say big thank you to all our friends and supporter for being with us that day.

więcej >