Together-Razem

Kalendarium

Donate with JustGiving

Redaktor

Redaktor

środa, 22 marzec 2017 17:07

Zasiłek tacierzyński

Moja żona urodzi dziecko za 3 miesiące - słyszałem o zasiłku dla ojca dziecka i chciałbym się dowiedzieć, czy taki mi przysługuje?
Piotr z KIllarney

środa, 22 marzec 2017 16:27

Dwa rodzaje zasiłku dla bezrobotnych

go here Jobseeker’s Benefit (JB) jest to zasiłek dla osób pozostających bez pracy, których obejmuje ubezpieczenie społeczne - składki  Pay Related Social Insurance. Aby nabyć prawo do Jobseeker’s Benefit, należy przepracować wymagany okres i opłacić wymaganą liczbę wspomnianych składek. Zasiłek jest przyznawany niezależnie od dochodów i majątku, dla osób, które mają mniej niż 66 lat, a także: 
są bezrobotne; 
straciły pracę i pozostają bez zatrudnienia, od co najmniej 4 dni; 
zdolni do podjęcia i poszukiwania pracy; 
odznaczają się określoną liczbą opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne;
 
Zasiłek zostaje utrzymany, jeżeli osoba bez zatrudnienia znajdzie pracę w niepełnym wymiarze godzin, natomiast w takiej sytuacji wysokość świadczenia ulegnie zmniejszeniu. 
 
Składki na ubezpieczenie społeczne 
 
Wymóg okresów składowych prezentuje się następująco: 
co najmniej 104 tygodnie składkowe od rozpoczęcia pierwszej pracy oraz 39 tygodni w roku podatkowym następującym przed rokiem poprzedzającym ubieganie się o świadczenie;
26 tygodniowych składek w roku podatkowym przed rokiem poprzedzającym ubieganie się o świadczenie oraz 26 składek w roku podatkowym następującym 2 lata przed rokiem wniosku o świadczenie; 
 
W tym miejscu warto zaznaczyć, że możemy zostać pozbawienie tego świadczenia na 9 tygodni, jeżeli: 
 
odmówimy przyjęcia zatrudnienia odpowiadającego poprzedniej pracy oraz naszemu wykształceniu, albo stosownych szkoleń;
utracimy pracę z własnej winy oraz przez celową działalność na niekorzyść pracodawcy;
zrezygnujemy z pracy dobrowolnie bez uzasadnionych powodów; 
jesteśmy osobami poniżej 55 roku życia oraz otrzymujemy środki z tytułu odprawy w wysokości powyżej 50 tysięcy euro;
 
Zasiłek jest wypłacany przez 9 miesięcy- 234 dni dla osób z liczbą 260 opłaconych składek oraz 6 miesięcy - 156 dni dla osób, które mają opłacone mniej niż 260 składek. Natomiast dla osób powyżej 65 roku życia istnieje możliwość otrzymywania zasiłku przy mniejszej liczbie składek. 
 
Wysokość zasiłku zależy od wysokości dochodów roku podatkowym na 2 lata przed rokiem otrzymywania świadczenia. Z dniem 9 marca 2017 roku, tygodniowe stawki zasiłku - Jobseeker's Benefit - prezentują się następująco: 
 
tygodniowy dochód mniejszy niż 150€ - stawka zasiłku 86.70€
150€ - 219.99€ - 124.60€
220€ - 299.99€ - 151.20€
300€ - więcej - 193€
 
Kwota zasiłku może zostać powiększona w związku z innymi przysługującymi świadczeniami. Bazowa stawka zasiłku może zostać również pomniejszona, jeżeli osoba pozostająca bez pracy odmówi uczestnictwa w szkoleniu, zdobywaniu doświadczenia zawodowego, lub przyjęcia zatrudnienia.  
 
Jobseeker’s Allowance (JA) jest świadczeniem socjalnym dla osób, które nie kwalifikują się lub wyczerpały prawo do pobierania Jobseeker's Benefit. Jest to w zasadzie zapomoga, warunkiem jej otrzymania jest spełnianie odpowiedniego kryterium dochodowego. Co istotne, nie trzeba mieć opłaconej odpowiedniej liczby składek PRSI. Zasiłek przyznawane jest osobom, które spełniają warunek stałego zamieszkania na terenie Irlandii. Świadczenie przeznaczone jest dla osób wieku 18-66, które pozostają bez zatrudnienia, zdolnych do pracy, gotowych aktywnego poszukiwania pracy. Należy jednak stwierdzić, że w pewnych przypadkach można wykonywać pracę w niepełnym wymiarze godzin w tygodniu, przy jednoczesnym pobieraniu świadczenia- pomniejszonego na podstawie określonych wyliczeń. 
Jeżeli dana osoba otrzymywała JA powyżej 390 dni, a jednocześnie podejmowała pracę w wymiarze poniżej 24 godzin w tygodniu, kwalifikuje się do otrzymania specjalnego tygodniowego dodatku zamiast płatności świadczenia jobseeker’s allownace. Osoby samozatrudnione mogą ubiegać się o zasiłek, jeżeli spełnią kryterium dochodowe. Kryterium dochodowości decyduję o kwalifikowaniu się do niniejszego świadczenia. Do jej wyliczenia bierze się pod uwagę dochody wszystkich osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego oraz posiadane oszczędności. Wyliczenia dokonuje się indywidualnie, w zależności od przedłożonych i weryfikowanych dokumentów. Aby otrzymać Jobseeker’s Allowance, należy przedłożyć: formularz P45, dowód tożsamości, potwierdzenie adresu zameldowania oraz udowodnienie dochodów wszystkich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.  
Podajemy wzór - http://www.welfare.ie/en/pdf/up1.pdf - należy wypełnić wniosek oraz udać się do Intreo centre lub Social Welfare local office. Jeżeli nasz wniosek zostanie odrzucony, możemy odwołać się do Social Welfare Appeals Office.
 
O zasiłek, na określonych warunkach, mogą ubiegać się osoby do 26 roku życia oraz absolwenci szkół. Maksymalna wysokość tygodniowego świadczenia wynosi dla osób, nieposiadających dzieci w wieku 18-24 - 102.70€ oraz w wieku 25 - 147.80€. 
 
Osoby, które otrzymują Jobseeker's Allowance są uprawnione do aplikowania o następujące świadczenia socjalne: 
 
Rent Supplement - dopłata do miesięcznych kosztów wynajmu mieszkania; 
Fuel Allowance - świadczenie otrzymywane w okresie od października do kwietnia, które stanowi dopłatę do środków poniesionych na ogrzewanie mieszkania;  
Back to School Clothing and Footwear Allowance - płatność na pokrycie kosztów ubrania szkolnego dla dzieci;
Medical card - wydawana przez Health Service Executive (HSE), umożliwia korzystanie z określonych zdrowotnych usług publicznych za darmo;  

Materiał opracował Paweł Łuszczak w oparciu i stronę źródłową
http://www.citizensinformation.ie/en/social_welfare/social_welfare_payments/unemployed_people/jobseekers_benefit.html
 
 
 
 
 

Kobiety pracujące w Irlandii mają prawo do urlopu macierzyńskiego bez względu na to jak długo pracowały i bez względu na to w jakim wymiarze. Co do zasady urlop macierzyński w Irlandii trwa i jest płatny 26 tygodni (156 dni), jednak może zostać przedłużony o kolejne 16 tygodni bezpłatnego urlopu. Podczas przebywania na dodatkowym urlopie, zasiłek macierzyński nie przysługuje, pracodawca również nie jest zobligowany do płatności podczas tego okresu, chyba że kontrakt o pracę zawiera dodatkowe klauzule w tym zakresie. Kobieta po urlopie macierzyńskim ma całkowite prawo powrotu na stanowisko pracy, zajmowane przed urodzeniem dziecka i pójściem na urlop macierzyński. Jeżeli to miejsce jest zajęte, pracodawca musi jej zaproponować inne, tak samo płatne stanowisko, odpowiadające kwalifikacjom kobiety - podstawa prawna - Section 26 of the Maternity Protection Act 1994. 
 
Należy również zaznaczyć, że ojciec dziecka ma prawo do skorzystania z ww. prawa do urlopu, w przypadku śmierci matki dziecka w ciągu 40 tygodni od porodu. 
 
Poniżej podajemy odnośnik do poradnika o prawach kobiet w związku z urlopem macierzyński (w języku angielskim) - https://www.workplacerelations.ie/en/Publications_Forms/Guide_to_Maternity_Protection_Acts.pdf
 
Kobiecie na urlopie macierzyńskim należy się zasiłek macierzyński, który pokrywany jest z ubezpieczenia społecznego, na podstawie opłacanych składek. 
 
Jak uzyskać zasiłek podczas urlopu macierzyńskiego? 
 
O zasiłek należy aplikować na 6 tygodni przed planowanym terminem rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego (12 miesięcy w przypadku kobiet samozatrudnionych). Wniosek można składać elektronicznie na stronie www.mywelfare.ie, elektronicznie lub za pośrednictwem przesyłki pocztowej, ówcześnie wypełniając niniejszy formularz -  http://www.welfare.ie/en/pdf/mb1.pdf
W sytuacji przedłożenia wniosku przez internet, musimy mieć wyrobioną Kartę Usług Publicznych. Poniżej podajemy dane adresowe, w związku ze składaniem aplikacji: 
 
Maternity Benefit Section
Department of Social Protection
McCarter's Road
Buncrana
Donegal
Ireland 
Tel:(01) 471 5898 
Locall:1890 690 690 
http://www.welfare.ie 
 
Jeżeli dana osoba otrzymuje inne świadczenia socjalne, wówczas istnieje możliwość ubiegania się o połowę wysokości zasiłku, w zależności od rodzaju pobieranego świadczenia:
One-Parent Family Payment
Widow's and Surviving Civil Partner's (Contributory) Pension
Widow's and Surviving Civil Partner's (Non-Contributory) Pension
Deserted Wife's Benefit or Allowance
Prisoner's Wife's Allowance
 
Aby uzyskać zasiłek należy odznaczać się odpowiednią liczbą opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne:
 
Osoby zatrudnione na umowę o pracę:
przynajmniej 39 tygodniowych składek w ciągu 12 miesięcy przed pierwszym dniem urlopu macierzyńskiego; 
opłacone składki za okres 39 tygodni od chwili podjęcia pracy oraz za 39 tygodni w pełnym roku podatkowym, poprzedzający rok przed rozpoczęciem urlopu macierzyńskiego;
co najmniej 26 składek w roku podatkowym przed rokiem urlopu macierzyńskiego, lub 26 składek w roku podatkowym na 2 lata przed rokiem rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego; 
 
Osoba samozatrudniona: 
co najmniej 52 składki na ubezpieczenie społeczne w roku podatkowym poprzedzającym rok urlopu macierzyńskiego;
co najmniej 52 składki w roku podatkowym przed rokiem bezpośrednio poprzedzającym okres urlopu;
co najmniej 52 tygodnie składkowe w roku podatkowym na 2 lata przed rokiem rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego;
 
Zasiłek wypłacany jest co tydzień, w formie przelewu na podany we wniosku rachunek bankowy. Począwszy od 13 marca 2017 roku tygodniowa stawka wynosi 235euro.  

Materiał opracował Paweł Łuszczak w oparciu o stronę www.welfare.ie
 


środa, 22 marzec 2017 16:15

Urlop ojcowski

Począwszy od 1 września 2016 roku,  znowelizowane, stosowne przepis - The Paternity Leave and Benefit Act 2016  - przewidują urlop ojcowski dla osób zatrudnionych oraz samozatrudnionych. Rozpoczęcie urlopu odbywa się w okresie 6 miesięcy następujących po urodzeniu lub adopcji dziecka. Długość trwania urlopu wynosi dwa tygodnie i dotyczy wszystkich zatrudnionych, bez względu na liczbę przepracowanych godzin dla danej firmy oraz wysokości godzin pracy w tygodniu. Wniosek o urlop należy złożyć nie później niż na 4 tygodnie przed planowanym terminem urlopu. Urlop można wykorzystać w ciągu 26 tygodni następujących po urodzeniu dziecka.  Do wniosku należy dołączyć certyfikat wydawany przez lekarza, potwierdzający planowane przyjście na świat dziecka lub dokument potwierdzający datę urodzenia. Termin urlopu można przekładać, w zależności od czynników obiektywnych lub losowych. 
 
Komu przysługuje? 
 
Według przepisów o urlop ojcowski mogą ubiegać się: ojciec dziecka, współmałżonek, partner oraz konkubent matki dziecka oraz współmałżonek lub partner cywilny adopcyjnej matki dziecka.  
Według ustawy osobie powracającej do pracy po urlopie ojcowskim należy się takie samo stanowisko i zakres obowiązków - według zapisów popisanego kontraktu o pracę. Przepisy ww. ustawy w artykule 23 stypulują, że w przypadku, gdy nie ma możliwości powrotu do tych samych obowiązków, pracodawca musi zapewnić, stosownie odpowiednią, alternatywną formę  obowiązków na nie mniej korzystnych warunkach jak poprzednio. 
W tym miejscu należy zaznaczyć, że irlandzki system prawny chroni pracowników przed dyskryminacją i niesprawiedliwymi zwolnieniami związanymi z wykorzystywaniem przez nich prawa do urlopów. 
Jeżeli pracodawca postanowił o zwolnieniu pracownika w związku z urlopem ojcowskim, albo pracownik ma spór z pracodawcą, może złożyć skargę do instytucji zajmującej się ochroną praw pracowniczych - Workplace Relations Commission.
 
Opracował Pawel Łuszczak w opraciu o stronę www.welfare.ie
 
środa, 22 marzec 2017 16:13

Zasiłek tacierzyński

Co należy wiedzieć? 
Zasiłek tacierzyński dostępny jest na każde dziecko urodzone lub adoptowane, właściwe przepisy w tym zakresie obowiązują od 1 września 2016 roku. Musimy mieć wyrobioną tzw. Kartę Usług Publicznych (identyfikuje nasze dane oraz umożliwia korzystanie z usług publicznych). Zasiłek przysługuje osobom, które spełnią kryteria związane z określoną liczbą odprowadzonych składek na społeczne - Pay Related Social Insurance. 
Jeżeli pracujemy na podstawie umowy o pracę, minimalny okres składkowy wynosi:
co najmniej 39 tygodni w ciągu 12 miesięcy przed pierwszym dniem urlopu;
co najmniej 39 tygodni, liczonych od pierwszego dnia pracy lub płaconych i zaliczonych w ciągu roku przed rokiem bezpośrednio poprzedzającym okres urlopu, lub w roku poprzedzającym wzięcie urlopu;  
co najmniej 26 tygodni składkowych w ciągu roku następującego przed rokiem poprzedzającym okres urlopu oraz 26 tygodniowych składek w okresie 2 lata poprzedzającym urlop;  
W przypadku osób samozatrudnionych, potwierdzony okres składkowy wynosi: 
52 tygodnie w roku podatkowym poprzedzającym urlop; 
52 tygodnie w roku podatkowym następującym przed rokiem poprzedzającym okres urlopu; 
52 tygodnie w roku podatkowym następującym 2 lata przed rokiem urlopu; 
W przypadku niespełnienia kryteriów 52 tygodni składkowych, osoby samozatrudnione mogą wykorzystać składki odprowadzane w okresie zatrudnienia. 
Zasiłek ojcowski, począwszy od 2016 roku do 13 marca 2017, wynosił 230 euro tygodniowo. Natomiast od 13 marca 2017 roku stawka poszła w górę o 5 euro, beneficjencie otrzymają zatem 235 euro tygodniowo. Kwota wpłacana jest bezpośrednio na wskazany rachunek bankowy. Można również wskazać numer konta pracodawcy, w celu przekazywania świadczenia. Środki wypłacane są co dwa tygodnie.
 
go to link Jak wygląda procedura? 
Otrzymanie zasiłku powiązane jest okresem urlopu ojcowskiego. Co do zasady, stosowny wniosek o urlop należy złożyć nie później niż cztery tygodnie przed planowanym rozpoczęciem urlopu (12 miesięcy w przypadku osób samozatrudnionych). 
Pracownik musi wypełnić odpowiedni wniosek - http://www.welfare.ie/en/pdf/PB1.pdf. Po stronie pracodawcy leży natomiast wypełnienie poniższego wniosku - http://www.welfare.ie/en/pdf/PB2.pdf.     
 
Po stronie osoby ubiegającej się o świadczenie leży również przedstawienie dokumentu potwierdzającego spodziewaną datę urodzenia dziecka, wydawany przez lekarza prowadzącego ciążę małżonki, partnerki lub certyfikat potwierdzający datę urodzenia - 
w przypadku, gdy ubiegamy się o urlop tacierzyński już po narodzinach dziecka. 
 
Jeżeli pracujemy na podstawie samozatrudnienia, wypełniamy ten wniosek - http://www.welfare.ie/en/pdf/PB1.pdf. 
Należy również dostarczyć, wypełniony certyfikat potwierdzający spodziewaną datę urodzin lub aktualną datę urodzenia - http://www.welfare.ie/en/pdf/PB3.pdf. 
 
follow Wniosek o zasiłek 
Wypełnione dokumentu składamy w formie elektronicznej na stronie - https://www.mywelfare.ie. Aby ubiegać się o zasiłek, musimy posiadać Kartę Usług Publicznych. W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości, podajemy dane departamentu zabezpieczenia socjalnego: 
Paternity Benefit Section
Department of Social Protection
McCarter's Road
Buncrana
Donegal
Ireland 
Tel:(01) 471 5898 
Locall:1890 690 690 
Homepage: http://www.welfare.ie 
Jeżeli dziecko urodzi się przedwcześnie, przed planowanym terminem urlopu tacierzyńskiego i datą pobrania pierwszego zasiłku, pracodawca powinien wysłać pismo do departamentu zabezpieczenia socjalnego ze zaktualizowanymi datami. Osoby samozatrudnione są zobowiązane na własną rękę wysłać takowe pismo, z stosownymi zaświadczeniami potwierdzającymi zaktualizowane terminy. W sytuacji, gdy noworodek będzie poddany hospitalizacji, również istnieje możliwość przesunięcia terminu rozpoczęcia urlopu oraz pobierania zasiłku.    
 
see url Zasiłek tacierzyński, a inne świadczenia socjalne? 
W sytuacji, gdy osoba ubiegająca się o ww. zasiłek otrzymuje inne świadczenia socjalne, wówczas kwalifikuje się na połowę stawki zasiłku. Do świadczeń, o których mowa zaliczamy m.in.: 
One-Parent Family Payment 
Widower's and Surviving Civil Partner's (Contributory) Pension 
Widower's and Surviving Civil Partner's (Non-Contributory) Pension 
Death Benefit by way of Widow's/Widower's/Surviving Civil Partner's or Dependent Parents' Pension (under the Occupational Injuries Scheme)


Opracował Pawel Łuszczak w opraciu o stronę www.welfare.ie


środa, 22 marzec 2017 15:41

Together-Razem działa lokalnie

W dniu 2.Marca 2017 roku przedstawiciel Centrum  Together-Razem Pani  Agnieszka Wozniak uczestniczyła w inauguracyjnym spotkaniu Cork City Public Participation Network (PPN) – ciała zrzeszającego organizacje działające na rzecz pożytku publicznego oraz i w imieniu grup i społeczności lokalnych. 
niedziela, 19 marzec 2017 09:14

Governance Structure

Struktura zarządzania w Together-Razem

czwartek, 16 marzec 2017 11:43

Board of Directors

Board of Directors to inaczej Zarząd  jest ciałem składających się z wybranych przez członków osób posiadających doświadczenie i expertyzę w swoich dziedzinach, a jego celem jest zarządzanie organizacją zgodnie z przepisami prawa dla Companies Limited by Guarantee i nadzorowanie i kontrolowanie organizacji aby działała skutecznie.

 

W Together-Razem w roku 2017 w Zarządzie zasiada 7 dyrektorów- oto ich sylwetki po angielsku:
 

 

Znalezione obrazy dla zapytania brendan dempsey cork

Brendan Dempsey  - Together-Razem Chairperson

Regional Vice President of St Vincent de Paul.  Brendan Dempsey is passionate to work tirelessly to ensure families in Cork are not without shelter or food. He was a first person in Cork in 2005 who was able to contact Polish Community to assit Polish homeless people on a street of Cork. He had also helped Together-Razem Centre on securing first office at Saint Vincent de Paul HQ in Cork. On a daily basis he battles social injustice and supports the poor and needy of Cork. Brendan works with his fellow volunteers in St Vincent de Paul to battle against poverty by supporting families with no food, or money for rent, energy and fuel bills.  Brendon is also invoved as Director in running food bank Board Bia. Brendon is a member of Together-Razem Community Programmes Subcommittee.

 

Dr Bozena Cierlik

Lecturer in School of History, University College Cork, where she teaches Polish history. It is the only Polish history seminar offered in Irish universities which forms an integral part of the undergraduate degree BA in History. She has MA degree in Polish History and Archive Studies (KUL, Poland), PhD (UCC) and Diploma in Teaching and Learning in Higher Education (UCC). Her research interests are Modern Polish History, East Central European History, Constitutional History, Nationalism and Research Methodologies. She speaks Polish, English and Russian. She was an EC expert evaluator in Framework Programs – Challenges of EU enlargement; Access to digital collections of cultural and scientific content and User Centred Design. In 2016 she received prestigious award Wybitny Polak w Irlandii - Outstanding Polish Person in Ireland in Education. Dr Cierlik is one of the Directors of Polish charity in Cork Together-Razem, where she is responsible for education and culture. She is Acting Manager of the Razem Academy, Polish complementary school set up by the charity. She is a chair of Together-Razem Education Subcommittee.
 
 

Denis O'Callaghan

Head of AIB’s Retail Bank, he isleading a team of  c3, 500 colleagues in the Republic of Ireland .Have over 25 years’ experience in both international and domestic markets including Poland where he had a role of Head of Retail Banking, BZWBK Bank. In addition he is also a member of various senior fora, including Non-Executive Board Director of EBS Limited and Member of the EBS Audit Committee., member of the Dublin Chamber of Commerce. He says: "Team sports are a strong passion of mine, in particular the GAA.  As the AIB Brand Ambassador for the AIB GAA Club Championships I am heavily involved in our sponsorship strategy and execution delivering on our commitment to support every community across Ireland through our involvement with the GAA and other sports."

Denis has been offered a membership in Fundraising and PR Subcommittee. 

 

Katarzyna Walkowska

Katarzyna Walkowska

One of the first volunteers involoved in Together-Razem's activities. For her involvment has been awarded national presitgous Volunteer Involved Awarad 2011. She is and addiction therapy instructor in the process of certification. She completed two years of training in the Polish-German Institute of Addiction Therapy '' Blekitny Krzyz '' in Poland. She has extensive experience in working with addicts and people in crisis. She completed many courses and trainings in providing assistance to addicts as well as in the field of crisis intervention. In the clinic she leads groups and educational workshops for addicts.
Member of  Together-Razem Audit and Finance Subcommitee, Community Programmes Subcommittee and Coordinator of Polska Eire Festival in Cork 2016 -2017.
 

Cian Moriarity

Cian graduated from University College Cork and holds a Masters degree in Sociology. He completed his legal training with a busy general legal practice in Cork city and qualified as a Solicitor in 2013. After qualifying, Cian worked in the Corporate and Legal Dept. of Deloitte Ireland before joining Fachtna O'Driscoll Solicitors in Cork City. Cian joined the Board of Together Razem in early 2016 and currently advises at the Centre’s legal advice clinics. He is a member of Together-Razem Community Programmes Subcommittee.
 

Josephine McCarthy

Josephine is a  MA Research graduate of All Hallows College Dublin, she is managing Cork Migrant Centre, where she deals with Polish, Filipino and Indian Community. She is a member of Together-Razem Community Programmes Subcommitee.
 Katarzyna Gołębiowska

Katarzyna Gołębiowska

Katarzyna is an MA entology and antropology with an experience as an English Interpretator and English teacher. She also took part in promotinng volunteerism activities under Service Civil International organisation. At Together-Razem  since 2011 Katarzyna has been involved in running our group for senior memebrs of Polish community. As a  profesional accountant she is a member of Internal Audit and Finance Subcommitee.
 

Znalezione obrazy dla zapytania mick finn cork

Mick Finn

 Mick Finn is an elected member of Cork City Council, representing the City South Central Ward area that runs from the city centre to the outskirts of Togher, taking in areas including The Lough, Turner’s Cross, Greenmount, Ballyphehane and the South Parish.  He is leader of the technical group on Cork City Council which currently operates a D’Hondt –like system which he helped to broker; this has resulted in independent councillors being afforded a more hands-on role in the running of the council.

A journalist by profession, Mick worked in the newspaper and publishing sector in Ireland (Cork, Westmeath and Dublin) for a number of years before moving to Australia as deputy editor of the Irish Echo in Sydney, where he was an integral member of the Irish community. He returned to Cork to work as a GAA schools coach in a disadvantaged area of the city, before operating as a parliamentary assistant in the Oireachtas for almost two years. He is currently employed as a project worker with a Deis School Completion programme in Cork City, balancing his time with his duties as a councillor.
Mick has a long family association with the GAA in Cork and is also heavily involved in local youth clubs, community drugs initiatives, local festivals and is a director of Cork Opera House.
Mick is a member of Together-Razem Education Subcommitte.
 
 

 
czwartek, 16 marzec 2017 11:28

W 2017 wspierają nas

Dziękujemy za każde wsparcie finansowe organizacji w roku 2017

 

Cllr. Mick Finn

 

 

 

 

Cllr. Tony Fitzgerald

 

 

 

 

 

 

Cllr. Thomas Gould

 

 

 

 

Cllr. John Sheehan
JOhn Sheehan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musgrave Group

 


 

 

 

 

 

 

 

AIB Bank - materials donation

 
niedziela, 12 marzec 2017 18:23

Akademia Razem na Uniwersytecie w Cork

W sobotę nasi uczniowie gościli w murach Uniwersytetu w Cork -UCC. Właśnie tam odbyły się zajęcia z edukacji filmowej. Film, który oglądała pierwsza klasa i przedszkolaki to ,,Wielka podróż Bolka i Lolka”. Opowiada on o wyprawie znanych bohaterów Bolka i Lolka, którzy zostali ochotnikami do powtórzenia wyczynu  milionera Phileasa Fogga, znanego z okrążenia Ziemi w 80 dni. Bardzo ogólnie: w czasie wyprawy bohaterowie docierają do Afryki, na grzbiecie słonia podróżują przez Indie, następnie odwiedzają Japonię, Amerykę i kończą podróż w Londynie. W nagrodę otrzymują bezludną wyspę, na której postanawiają stworzyć radosną krainę zabaw dla dzieci z całego świata. 
Dzieci z zaciekawieniem obejrzały film, następnie wspólnie omówiły jego treść.  Nauczycielka zapoznała swoich uczniów z prezentacją dotyczącą kontynentów świata i różnic w życiu ich mieszkańców.  Następnie dzieci wykonały ćwiczenia związane z obejrzanym filmem. 
Zajęcia z edukacji filmowej zostały zrealizowane na podstawie programu nauczania opartego o obowiązujące dokumenty prawne, w tym podstawę programową i ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych. 
Strona 1 z 44

Section in English

19/09/2017 - 13:57
Our new location and services
At Together-Razem we are changing and constantly developing and enhancing our services. Going from strength to strength, we are very excited to inform you that Together-Razem Centre has recently moved to a new location. 
We kindly ask that you all to update our contact details as from the 18th of May you can find us in our new office:
 
Unit 2A, Kilnap Business & Technology Park, 
Mallow Road, 
Cork,
tel. 0214395588
info@together-razem.org
więcej >
PolskaEire Festival launch in Cork
The 2017 PolskaEire Festival in Cork has been successfully launched at Heron House, at the Blackpool Shopping Center & Retail Park. Lord Mayor Cllr. Des Cahill was on the site to officially launch the festival. Other speakers were: David Stanton TD, Minister of State for Justice with special responsibility for Equality, Immigration, and Integration, and Piotr Rakowski - First Advisor, Head of Political and Economic Section; Political and European integration, Embassy of the Republic of Poland in Dublin. Great musical performance by Natalia Bakula (violin). At the opening we saw a specially prepared photo exhibition by Krzysztof Rosa - "Love doesn’t ask for a passport". Seamus Kirkpatrick from UCC delivered speech about love in Art.
The Craic was dobry again in Cork! Big thank you to Blackpool Shopping Centre & Retail Park for hosting the event!
 
Photos by Guy Heynen & Jana Šlebodová

więcej >
01/06/2017 - 20:12
New office opening

Together-Razem Centre has moved to a new location and on the 18th May 2017 we have officially opened our new office at Kilnap Business Park with Ambassador of Poland HE Ryszard Sarkowicz, Deputy Lord Mayor Cllr Joe Kavanagh and other members of Polish & Irish community. It was a very special today with warms wishes and on behalf od the Board of Directors we would like to say big thank you to all our friends and supporter for being with us that day.

więcej >