Together-Razem
23/01/2014 - 13:32

Gdy celtycki tygrys nie ryczy - jak radzi sobie Polak?

Napisane przez 

Temat referatu obejmować ma głównie kwestie zabezpieczenia społecznego  Polaków w  Irlandii i wykazać jak radzi sobie Polak w okresie recesji. Ze względu na potrzebę ujęcia zagadnienia w szerszym kontekście, spojrzymy również na problemy zatrudnienia, edukacji, integracji oraz wykluczenia społecznego. W referacie znajdzie sie kilka retrospekcji ukazujących czas boomu gospodarczego, jak i recesji. Na koniec, omówimy wskaźniki demograficzne dotyczące  rodziny polskiej w Irlandii oraz przedstawimy zalecenia, które według nas pomogą poprawić sytuację socjalną Polaków na terenie Irlandii.

Dane ujęte w referacie odwołują się w wielu przypadkach do danych obejmujących grupę krajów EU 13 (czyli stare kraje Unii) oraz  EU 12, a więc społeczności krajów,  które włączyły sie do EU w roku 2004, w tym Polski, gdyż w wielu dostępnych  badaniach taki podział jest  najczęściej dokonywany i jedynie dostępny. Wyjątkiem są dane zebrane podczas prowadzenia Poradni Prawno - Socjalnej w Centrum Together–Razem, które odnoszą sią ściśle do społeczności polskiej, a wskazują liczbę korzystających z pomocy oraz rodzaje udzielonej pomocy. 

 

Referat obejmuje  okres od 2008 roku, kiedy to oficjalnie rząd Irlandii oglosił w kraju recesję, do września 2013 roku, kiedy w mediach publicznych rozpoczęły się nieśmiałe wzmianki, że Irlandia wyszła z recesji.

 

 1. Przegląd sytuacji w dobie kryzysu

 

Irlandia w dobie recesji, to już nie zielona wyspa dobrobytu, o której mawiają politycy w Polsce, to kraj, który tkwi w ogromnym zadłużeniu, którego budżet z roku na rok maleje i który zmuszony jest do szukania oszczędności. Wystarczy powiedzieć, że gospodarka Irlandii w latach 2008 - 2010 skurczyła się o 14 %, a zadłużenie per capita na jednego mieszkańca Irlandii jest najwyższe w Europie, bo aż 468.026 dolarów. 

 

W październiku 2013 r. uchwalono nowy budżet na rok 2014, w którym widzimy, że irlandzki rząd po raz kolejny skupia się na oszczędzaniu i wydaje coraz mniej. Dla przykładu, w roku 2008 wydatki sięgały €53 miliardów euro, a w roku 2009, kiedy Irlandia otrzymala pomoc finansową od Troiki, aby ratowaćsektor bankowy, wydano €56,6 miliarda. Po drastycznych cięciach na rok 2014 wydatki budżetowe wynoszą €48.6 milarda, o €1.54 miliarda mniej niż w roku 2013, co przedstawia poniższa tabela:

 

 

Źródło: follow url Budget 2014 Analysis  Brian Harvey, 21 October 2013 [1]

 

 

 

2. Zatrudnienie

 

Według raportów Centralnego Biura Statystycznego, w latach 2008 – 2012, a więc w czasie trwania kryzysu, liczba zatrudnionych obcokrajowców spadła o 23% w porównaniu do Irlandczyków, gdzie zatrudnienie zmniejszyło sie tylko o 13%. W roku 2008 stopa bezrobocia u obcokrajowców wynosiła 6,6%, w 2008 wzrosła do 18.4%, natomiast bezrobocie dotykające samych Irlandczykow wynosiło 14.4 %. Takie dane wykazują, że Polacy bardziej odczuli skutki kryzysu gospodarczego Irlandii, niż sami Irlandczycy.  Oto tabela wskazująca różnice:

 

Źródło:  Labour Force Survey (QNHS) [2]

 

Według najnowszych danych Quarterly National Household Survey ( Quarter 2 2013 )[3] od czerwca 2012 do czerwca 2013 odnotowano wzrost miejsc pracy o go here 33.800 a zatrudnienie wzrosło o 1.8%, dając łączną ilość miejsc pracy 1 869 990. Tymczasem liczba zatrudnionych  migrantów EU12, w tym Polaków, wynosi (wg danych z czerwca 2013r.) 124.1 tys, a bezrobotnych 29.1 tysięcy. To widoczne symptomy wychodzenia z recesji.

 

 

3. Edukacja

 

Odniesiemy się tu wyłącznie do dwóch aspektów edukacyjnych. Pierwszy dotyczy wspierania dzieci imigrantów i dzieci polskich w szkołach, w ramach strategii The Intercultural Education Strategy[4] z września 2010 r., kiedy to powstał program „Angielski jako dodatkowy język”, na który wydano €85 milionów tylko w roku szkolnym 2010/2011. Census 2006 wskazał na wyraźne zwiększenie populacji imigrantów w Irlandii a wspomniany program polega na wprowadzeniu dodatkowych lekcji nauki języka angielskiego dla dzieci, które mają problemy w porozumieniu się w szkole i dla których język angielski nie jest pierwszym językiem. W roku 2012 dokonano reformy systemu łącząc nauczanie języka z dostarczaniem wsparcia dla dzieci wymagającej specjalnej troski, a więc specjalnej edukacji. Problem, który należy monitorowac wiąże się z faktem, iż w chwili obecnej szkoły decydują, czy bardziej opłacalnym jest przeznaczyć środki na dzieci mające problemy w nauce np. dysleksja, zaburzenia mowy, opoźnienie w rozwoju, czy na dodatkowe lekcje dla dzieci wymagających wsparcia językowego . Dodatkowo, w roku 2012, środki ogólne na edukację w Irlandii zostały zmniejszone o kolejne 19%.

 

Drugą istotną kwestią jest wspieranie dorosłych Polaków przez rząd irlandzki w formie kursów jezyka angielskiego. W latach boomu ekonomicznego środki z Ministerstwa Edukacji przeznaczane na naukę języka angielskiego za pośrednictwem VEC (państwowa instytucja zajmująca się sprawami nauczania) były znaczące i lekcje były darmowe. Rocznie inwestowano na te cele ok. €2,5 mln euro. Niestety, z uwagi na cięcia budżetowe, środki te maleją z roku na rok i możliwe, że ulegną całkowitej likwidacji. Centrum Together od roku 2009 stara się pozyskać środki na realizację darmowych kursów dla Polaków, jednakże z uwagi na brak sródków, aplikacja została zawieszona.

 

Ważne jest również odnotowanie ogromnie pozytywnego wpływu na edukację Polaków- Polskich Szkół weekendowych, zarówno tych działających jako Punkty Konsultacyjne przy Konsulacie, jak i tych zakładanych z inicjatyw rodziców. Recesja nie wpłynęła w  negatywny sposób na rozwój oświaty polonijnej. Można zauważyć, że nastąpił wręcz rozwój tego typu działalności na terenie Irlandii, czego efektem jest powstanie Polskiej Macierzy Szkolnej w Irlandii[5] w roku 2012, zrzeszającej kilkanaście szkół polonijnych.

(%)

 

 

4. System zabezpieczenia społecznego i integracja społeczna zapobiegająca wykluczeniu społecznemu

 

Tutaj najtrudniej było zdobyć wskaźniki wskazujące na istotę problemu. Pewien obraz warunków życia Polaków w Irlandii mogą nam nakreślić dane z raportu Urzędu Statystycznego Irlandii (Central Statistic Office) z roku 2009 i 2010. Raport badawaczy zwany The EU-SILC jest ankietą, która dostarcza danych szacunkowych co do średniego dochodu gospodarstwa domowego lub na osobe, poziomu ryzyka ubóstwa (at-risk poverty rate, co w  skrócie oznacza zarobki rodziny ponizej 60% średniej krajowej), poziomu stałego ubóstwa, posiadania domu. Wszystkie te wskaźniki traktowane są jako najważniejsze przy porównaniu sytuacji socjalnej Irlandczyków i obywateli EU 12.

 

Porównanie  roku 2009 i  2010

 

 

W roku 2009

W roku 2010

 

Obywatel Irlandii

Obywatel EU12 w tym  obywatel Polski

Obywatel Irlandii

Obywatel EU12 w tym  obywatel Polski

średni roczny dochód netto na gospodarstwo domowe

€47,340

€41,379

€ 42,252

€35,277

Stopa  w grupie ryzyka ubóstwa

 

14.2 %

10.7 %

14.5%

15.4%

Stopa pełnego ubóstwa

5.4 %

5.6 %

6.1%

7.8%

Posiadanie nieruchomości na własność

78.6 %

 Brak danych

77.9%

3.3%

 

Źródło: The Survey on Income and Living Conditions (SILC) in Ireland EU-SILC, 2009 I EU-SILC, 2010[6]

 

 

Rosnące różnice widoczne są zwłaszcza w poziomie ubóstwa, który zwiększa się dramatycznie szczególnie u obywateli EU12, w tym również Polaków. O ile stopa ubóstwa w rodzinach irlandzkich zwiększa się o 0.7%, to aż o 2.2% zwiększył się poziom ubóstwa w statystycznej polskiej rodzinie w Irlandii. Oznacza to, że my Polacy, jako migranci odczuliśmy recesję o wiele bardziej niż rodowici mieszkańcy wyspy.

 

System pomocy społecznej

 

System pomocy społecznej w Irlandii oparty jest na składkach ubezpieczeniowych, które są odprowadzane do systemu podczas okresu zatrudnienia. Aby skorzystać z pomocy socjalnej należy spełnić szereg kryteriów, do których należą m.in. ilość składek socjalnych oraz warunek rezydencji (Habitual Residency Condition). Innym warunkiem jest przebywanie na terenie Irlandii i wykazanie swoich związków z krajem jako rezydent Irlandii, a także posiadanie odpowiedniej ilości składek socjalnych. System taki ma zapobiegać tzw. turystyce socjalnej.

W przypadku statusu rezydenta Departament Pomocy Socjalnej jest coraz bardziej restrykcyjny i bywa, że zbyt radykalnie ocenia czas pobytu jednostki na terenie Irlandii, powody wyjazdów i opuszczenia kraju. Wnikliwa jest też ocena centrum interesów życiowych osoby aplikującej.

 

Polak ze statusem osoby bezrobotnej, tak samo jak inni obywatele Unii Europejskiej, pobiera zasiłek dla osoby bezrobotnej w wysokosci €188 tygodniowo netto, bez dodatkow na dzieci i osoby dorosłe w gospodarstwie domowym. Osoby bezrobotne mogą korzystać z szeregu programów aktywizacyjnych, takich jak: JobBridge, Momentum, TUS, JobsPlus, CE Scheme, programów praktyk i stażowych, a także programów pdonoszących kwalifikacje np. Springboard czy Back to Education Scheme.

 

Pan Barret w swoim artykule pt „Wpływ recesji na rynek prac imigrantów w Irlandii”[7] pisze,  iż migranci w czasach recesji byli i wciaz są mniej skłonni do korzystania z pomocy społecznej niż Irlandczycy, choć w mediach przedstawiane jest, iż to właśnie imigranci często nadużywają systemu pomocy społecznej.

Tymczasem dane przedstawione w 2012 r. dokumentują, że prawie 25% Polaków przebywających w Irlandii otrzymywało w tym czasie pomoc socjalną.[8] Z 95.646 osób przyjmujących wsparcie rządu dla bezrobotnych, 6.057 (6.33%) to Polacy. Na 309.885 osób, które w 2012r. otrzymywały pomoc dla długotrwałych bezrobotnych -14.051 (4.53%) to Polacy. Polscy imigranci bardzo często korzystali również z Back to Work Allowance Scheme (8.7% czyli 1,044 Polakow na 11,955 wszystkich objętych programem, który zachęcał bezrobotnych do podejmowania pracy poprzez pozostawienie im ulg socjalnych przez pierwsze 3 lata pracy). Tylko 2.32% (2.083) otrzymujących ulgę dla samotnego rodzica to Polacy. Równie niepopularne wśród naszego narodu okazały się być programy Back to Education, Farm Assist and Pre-retirement (dokształcanie, pomoc farmerom i dodatek przedemerytalny). Z 36.700 osób otrzymujących te środki tylko 1.83% (670) to Polacy. W tym samym artykule, cytowany dziennikarz Sunday Independent, John Drennan, podkreśla, że dane te wskazują, iż Polacy nie nadużywają systemu socjalnego państwa irlandzkiego.

 

Generalnie system zabezpieczeń społecznych na zielonej wyspie z perspektywy oszczędnego Polaka pozwala mu normalnie funcjonować. 188 euro zasiłku dla bezrobotnego tygodniowo, dodatek mieszkaniowy, dodatek do ogrzewania czy wyprawka szkolna dla dzieci  pozwala rodzinie przeżyć okres recesji na przyzwoitym poziomie.

 

Bywa jednak, że tymczasowy brak pracy przeradza się w długotrwałe bezrobocie, które  niweluje szanse na profesjonalny rozwój, a obawa przed utratą korzystnych benefitów nie motywuje do podjęcia byle jakiej, nieopłacalnej pracy. Jeden z najczarniejszych scenariuszy?

 

Bezdomność

 

Według oficjalnych danych  na 3.791 bezdomnych w Irlandii, 75 to obywatele Polscy (Spis Ludności Census z 2011[9]). Można podejrzewać, że jest ich znacznie więcej, gdyż wg danych posiadanych przez Together-Razem Centre, które prowadzi program wspierający dla osób bezdomnych pt.„Każdy człowiek zasługuje na szansę”, tylko w samym Cork w roku 2011 odnotowano 33 osoby polskiego pochodzenia ze statutem osoby bezdomnej.

Oczywiście, każdy z przypadków bezdomności należałoby rozpatrzyć oddzielnie, aby właściwie go ocenić, ale wydaje się, że widocznym wspólnym mianownikiem są: alkohol i sytuacja rodzinna. Ciekawym reportażem w tej kwestii jest krótki film “The Clients”[10] zrealizowany cztery lata temu przez polską studentkę jednego z irlandzkich collegów. Interesującym jest fakt, że pomimo bezdomości, większość preferuje pozostanie na terenie Irlandii niż powrót do kraju.

 

 

 

 

Centrum Together-Razem

 

Centrum Together-Razem, które  reprezentuje jej dyrektor Wojciech Białek jest organizacją charytatywną,  której nadrzędnym celem jest pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji. Dzięki wsparciu polskiego rządu i MSZ oraz lokalnych programów irlandzkich w okresie od kwietnia do września 2012  przeprowadzono pilotażowy program o nazwie Poradnia Prawno-Socjalna oraz Punkt Wsparcia Edukacyjnego w hrabstwie Cork. Dane statystyczne zebrane podczas tego projektu mogą wskazać, że mimo solidnej pomocy społecznej irlandzki system pomocy socjalnej wciąż jest niedoskonały, o czym świadczą ilości spraw i klientów trafiających po pomoc do Centrum Together-Razem. W okresie trwania projektu udzielono pomocy 1572 osobom. Oto tabelka wraz z rodzajem pomocy

 

 

 

Sumaryczna z każdego miesiąca liczba kontaktów z  klientami/ uczestnikami

 

 

Główne problemy/ zadania

Liczba interwencji

tj.rozmow telefonicznych /emaili/ wykonanych

Poradnictwo prawne

115

 • prawo rodzinne:

przemoc w rodzinie –zakaz zbliżania się i bezpieczeństwo

ustalenie opieki nad dzieckiem

alimenty

dzieci odebrane przez Social Services

sprawy separacyjne, rozwodowe, alimenty

 • prawo pracy:

mobbing, nienaliczanie składek emerytalnych, niesłuszne potrącanie z wynagrodzeń, niewypłacanie nadgodzin,

 • prawo cywilne

 wykroczenia, odszkodowania

106

 

Porady socjalne

 338

Glównie dotykające kwestii świadczeń socjalnych

- aplikowanie o świadczenia dla bezrobotnych

- aplikowanie o świadczenia uzupełniające dla rodzin

- aplikowanie o zasiłek rodzinny

- uprawnienia o mieszkanie socjalne lub  RAS program

- tłumaczenia dokumentów

- dodatek mieszkaniowy

- ustalenia HRC rezydencji

- odwołania od odmownej decyzji

- ułatwianie powrotu do Polski związane z dokumentacją

- problemy ze składkami PRSI

- aplikacje na darmową kartę medyczną

- samozatrudnienie i programy dla bezrobotnych

 

359

Porady socjalne udzielone telefonicznie/online

508

j.w głównie dotyczące praw socjalnych, zasiłków, wsparcia finansowego, spraw rodzinnych, powrotu do Polski, konfliktów z Landlordami, problemów językowych i nauki języka angielskiego.

Dużo spraw dotyczy również poradnictwa z zakresu uzależnień, depresji i problemow natury psychicznej – niezbędne jest wsparcie psychologiczne

Dużo zapytań  przychodziło rownież z innych hrabstw: Limerick, Carlow, Louth, Wiclow i nawet Dublin

508

Mediacje rodzinne

24

-konflikty rodzinne małżeńskie

-separacja i podział majątku

17

Playgroup dla dzieci

174

-alienacja, problemy adaptacyjne, integracja, wsparcie rodziny, edukacja

36

Program dla seniorow

 Kawa czy Herbata

355

Integracja seniorów, krzewienie i pielęgnowanie dziedzictwa narodowego, śpiewanie pieśni patriotycznych,

Odbyły sie wystepy podczas: Biesiady Śląskiej, Carrigfest 2012, EURO 2012 a także podczas pikniku rodzinnego Pożegnanie Lata- wrzesień 2012.

Program rozrasta się i z uwagi na osiągnięte limity lokalowe nie możemy już przyjmować więcej chętnych.

92

Aktywator

(od maja do sierpnia 2012)

 

58

Program dla osób długotrwale bezrobotnych –zakończył się w sierpniu. Nowa edycja rusza 12 listopada 2012

101

Liczba interwencji wykonanych

1219

Liczba osób/ kontaktów z udzielonym wsparciem

1572

 

 

 

5. Przekrój demograficzny Polaków.

 

Co takiego jest w Irlandii, że pomimo recesji  Polacy ciągle do niej przybywają, a Ci, którzy tu byli wcześniej w większości zostają, choć w porównaniu z rokiem 2006, aż o 70%  mniej osób  urodzonych poza Irlandią poszukuje tu pracy. Pomimo, iż ilość PPS (odpowiednik polskiego PESEL) wydanych obcokrajowcom to 76.500 w 2012 (spadek z prawie 250.000 w 2006 r.), zielona wyspa nadal jest obiektem pożądania dla emigrantów .

 

W rozmowie przeprowadzonej przez RTE w marcu b.r. z Prof. James Wickham z Trinity College dowiadujemy się, że Polacy ciągle do Irlandii przyjeżdżają, choć w znacznie mniejszych ilościach. Wielu też kraj opuściło, wyrównując populację mężczyzn i kobiet oraz statystycznie podnosząc ilość osób posiadających wyższe wykształcenie (Irlandię opuścili głównie nieżonaci mężczyżni o niskich kwalifikacjach).

 

Według spisu ludności Census z 2011 roku[11] odnotowano 199 różnych narodowości, gdzie Polacy stanowią największą grupę, zaraz po Irlandczykach. Polska mniejszość narodowa wzrosła o 93.7% od ostatniego spisu ludności w 2006 r. (z 63.276 do 122.585), z językiem polskim- drugim najczęściej używanym w Irlandii  (po angielskim, a przed irlandzkim).

 

Statystyki pokazują, że podwoiła się polska populacja osób poniżej 20-tego roku życia (21.2% w 2011r. z 9.9% w 2006r.) a zmniejszyła (z 72.4% w 2006r. do 56.7% w 2011r.) populacja osób pomiędzy 20-tym a 34-tym rokiem życia. Zostało również przeliczone, że podczas gdy w 2006r, dwie trzecie Polaków przebywających na terenie Irlandii było mężczyznami, to w 2011r. balans pomiędzy Polakami a Polkami wyniósł tylko 51.7% do 48.3%.

 

Dane wykazały również, że Polacy lubią żyć wśród swoich. Na prawie 3 z 4 mieszkań (około 71.2%) zamieszkiwanych przez co najmniej jednego Polaka, to mieszkania, w których wszyscy mieszkańcy są Polakami. Polacy lubią też życie rodzinne i w porównaniu z rokiem 2006 zauważalny jest znaczny wzrost  polskich rodzin zarówno z dziećmi, jak i bez dzieci.

 

W ciągu ostatnich 5 lat Polacy byli największą nieirlandzką grupą, u której odnotowano  wzrost przyrostu naturalnego. Baby boom w Irlandii to zasługa Polaków, którzy wyjechali z kraju w wieku prokreacyjnym i tutaj w Irlandii zakładają  rodziny.

 

Jak widać Polak Polakowi w Irlandii nierówny, ale na pewno coraz bardziej rodzinny, coraz bardziej osiedlony. Polskie szkoły, media, lekarze, pomoc psychologiczna, sklepy, kościoły, rozpoczęta w tym roku kampania ‘Jesteś u siebie zagłosuj’ namawiająca Polaków do integracji i głosowania w najbliższych wyborach samorządowych. Przykładem są też nasze dwie  organizacje, Together-Razem i Irish Polish Society, które dziś tu reprezentujemy. Stawiają one na integrację, tę wśród Polaków jak i tę pomiędzy narodami. Od 1979r. Irish Polish Society  aktywnie promuje kontakty i wymianę kulturalną pomiędzy Polakami i Irlandczykami. Wśród imprez organizowanych przez nasze Towarzystwo są wieczorki muzyczne, odczyty poezji i prozy, pokazy filmów, wystawy artystyczne, spotkania z autorami, wykłady wygłaszane przez lokalnych i przyjezdnych wykładowców oraz spotkania towarzyskie. Doradzamy Polakom w Irlandii oraz organizujemy wykłady na tematy związane z integracją. Obchodzimy także święta religijne i świeckie obydwu krajów. Jesteśmy otwarci na potrzeby i sugestie naszych członków. Podobnie jak Together-Razem naszym zadaniem jest jednoczenie i wspieranie Polaków w integracji z Irlandią.

 

 

6. Konkluzje i zalecenia:

 

Wraz z recesją wzrastać mogą napięcia oraz nastroje antymigranckie. Dane z Eurostatu[12] pokazują ścisły związek wzrostu bezrobocia wraz ze zmianą nastrojów społecznych.  Irlandczycy, o czym pisze Turner[13], są i tak w Europie najbardziej liberalni, jeśli chodzi o tolerancję do migrantów zarobkowych w porównaniu do krajów takich jak Niemcy, Holandia czy Hiszpania. W roku 2010 widoczne są nieznaczne różnice i wzrost negatywnych nastrojów. Irlandczycy z wyższym wykształceniem, w tym osoby młode poniżej 45 roku życia, wykazują się największym pozytywnym odbiorem migrantów.

 

Zalecenia.

 

Zatrudnienie:

 

 • Polacy powinni aktywnie uczestniczyć  w programach  dla osób bezrobotnych, korzystać z bezpłatnych kursów podnoszących kwalifikacje
 • Niezbędne jest motywowanie Polaków do udziału w tych szkoleniach, gdyż system pomocy społecznej nie promuje niezależności
 • Wprowadzenie większej ilości  stażów dla osób bezrobotnych i prac interwencyjnych dla osób długotrwale bezrobotnych
 • Zwiększenie ilości środków na naukę języka angielskiego przez państwo irlandzkie
 • Uzależnienie wysokości zasiłku od przepracowanych lat oraz od aktywności w poszukiwaniu pracy

 

Edukacja:

 

 • Nauczanie dzieci języka angielskiego jako dodatkowe zajęcia w szkołach
 • Zwiększenie  środków na naukę języka angielskiego przez państwo irlandzkie
 • Podtrzymywanie nauki w szkołach polonijnych

 

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i integracja społeczna:

 

 • Wspieranie finansowe organizacji  takich jak Together-Razem pomagających migrantom
 • Wspieranie finansowe organizacji takich jak IPS  w promowaniu integracji
 • Prowadzenie programów profilaktyki przeciw wykluczeniu społecznemu poprzez informowanie, edukowanie o prawach pracowniczych i społecznych
 • Duży problem stanowi również nieznajomość przepisów prawa oraz możliwości ich egzekwowania. Nasi rodacy mają utrudniony dostęp do prawników z uwagi na bariery  finansowe oraz bariery językowe. Together-Razem organizuje już od kilku lat bardzo skutecznie Porady Prawne dla Rodaków i dostrzegamy konieczność utrzymania, a nawet rozwijania takiego typu pomocy, gdyż potrzeby ciągle wzrastają
 • Działania antydyskryminacyjne - kampanie społeczne wzmacniające integrację społeczną
 • Nauczanie języka angielskiego zapobiegające wykluczeniu
 • Partycypacja polityczna to kolejny ważny element przeciwdziałania wykluczeniu – ważne jest aby Polacy włączyli sie biernie i czynnie do procesu aktywności obywatelskiej w miejscu zamieszkania. Prowadzenie programów takich jak www.votingtogether.orgalbo www.jestesusiebie.org to zaledwie początek edukacji - tutaj istotna jest moblizacja wszystkich grup społecznych migrantow.

Autorzy:

Edyta Jankowska 

Wiceprezes Towarzystwa Irlandzko-Polskiego ( Irish Polish Society ), istniejącego w Irlandii od 1979 r. Edyta od 3 lat wchodzi w skład komitetu zarządzającego, a urząd wiceprezesa piastuje drugą kadencję.

Wojciech Białek

 

Dyrektor Centrum Together-Razem w Cork. Magister socjologii, akredytowany pracownik socjalny, terapeuta uzależnień. Aktywnie działa na rzecz Polonii w Cork  jako prezes Stowarzyszenia MyCork w latach 2006 - 2007,  następnie prezes Centrum Together-Razem,

 

Bibliografia:

 

 1. Barrett, A., Bergin, A. & Duffy, D., ‘The Labour Market Characteristics and Labour Market Impacts of Immigrants in Ireland’, The Economic and Social Review, Vol. 37, No. 1, Spring, 2006, pp, 1-26.
 2. Turner, T. (2010) ‘Why Are Irish Attitudes to Immigrants Among the Most Liberal in Europe? Testing Structural Determinants in a Comparative Context’, European Societies, Vol. 12, No. 1.

 

 

Źródła internetowe:

 

 1. www.thewheel.ie
 2. www.cso.ie
 3. www.pdst.ie
 4. http://www.eapn.ie
 5. www.irishcentral.com
 6. http://polskamacierzszkolna.edu.pl/
 7. www.europeansocialsurvey.org
 8. http://barkaie.org/
 9. http://www.thejournal.ie
 10. http://www.irishtimes.com
 11. http://www.irishexaminer.com/

 

 

Krótkie filmy:

 

 1. http://vimeo.com/6848118

 

 1. http://www.rte.ie/archives/exhibitions/1665-immigration/370198-homeless-polish-in-dublin/
 2. http://www.rte.ie/archives/exhibitions/1665-immigration/452955-migrant-workers-who-stayed-and-who-left/?page=4


[1] www.thewheel.ie

 

[7]Barrett, A. and Kelly, E. (2012) ‘The Impact of Ireland’s Recession on the Labour Market Outcomes of its Immigrants’, European Journal of Population, Vol. 28, No. 1.

 

[9]http://www.cso.ie/en/media/csoie/census/documents/homelesspersonsinireland/Homeless,persons,in,Ireland,A,special,Census,report.pdf

[10]http://vimeo.com/6848118

[13]Turner, T. (2010) ‘Why Are Irish Attitudes to Immigrants Among the Most Liberal in Europe? Testing Structural Determinants in a Comparative Context’, European Societies, Vol. 12, No. 1.

 

Czytany 20356 razy
Opublikowano w Artykuły

Section in English

19/09/2017 - 13:57
Our new location and services
At Together-Razem we are changing and constantly developing and enhancing our services. Going from strength to strength, we are very excited to inform you that Together-Razem Centre has recently moved to a new location. 
We kindly ask that you all to update our contact details as from the 18th of May you can find us in our new office:
 
Unit 2A, Kilnap Business & Technology Park, 
Mallow Road, 
Cork,
tel. 0214395588
info@together-razem.org
więcej >
PolskaEire Festival launch in Cork
The 2017 PolskaEire Festival in Cork has been successfully launched at Heron House, at the Blackpool Shopping Center & Retail Park. Lord Mayor Cllr. Des Cahill was on the site to officially launch the festival. Other speakers were: David Stanton TD, Minister of State for Justice with special responsibility for Equality, Immigration, and Integration, and Piotr Rakowski - First Advisor, Head of Political and Economic Section; Political and European integration, Embassy of the Republic of Poland in Dublin. Great musical performance by Natalia Bakula (violin). At the opening we saw a specially prepared photo exhibition by Krzysztof Rosa - "Love doesn’t ask for a passport". Seamus Kirkpatrick from UCC delivered speech about love in Art.
The Craic was dobry again in Cork! Big thank you to Blackpool Shopping Centre & Retail Park for hosting the event!
 
Photos by Guy Heynen & Jana Šlebodová

więcej >
01/06/2017 - 20:12
New office opening

Together-Razem Centre has moved to a new location and on the 18th May 2017 we have officially opened our new office at Kilnap Business Park with Ambassador of Poland HE Ryszard Sarkowicz, Deputy Lord Mayor Cllr Joe Kavanagh and other members of Polish & Irish community. It was a very special today with warms wishes and on behalf od the Board of Directors we would like to say big thank you to all our friends and supporter for being with us that day.

więcej >