Together-Razem

Kalendarium

Donate with JustGiving

O szkole

27/01/2017 - 17:47

Polska Szkoła "Akademia Razem"  w Cork i z odziałem w Cobh oferuje popołudniowe zajęcia pozalekcyjne dla dzieci powyżej 4 roku życia. Celem naszej szkoły jest nauczanie języka polskiego oraz przekazywanie wiedzy o kulturze kraju pochodzenia ich rodziców. W formie zabawy uczymy dzieci czytać, pisać w j. polskim, przedstawiamy kulturę, historię i geografię  Polski.

Zajęcia odbywają się w poniedziałki w Ballincollig, we wtorki w Cobh i w środy w Cork godzinach od 16:30 do 18:30. 


W cenie czesnego, które w roku 2017 wynosi  tylko €51 miesięcznie oferujemy m.in.  KONSULTACJE LOGOPEDYCZNĄ.
Oferujemy też darmowy parking w czasie trwania zajęć.
Znakomity dojazd do szkoły.
 
Propozycją Akademii jest również całoroczny KURS MATURALNY. Z nami spokojnie przygotujesz się do matury z języka polskiego jako obcego.
 
Szkoła działa w oparciu o Statut Szkoły do pobrania poniżej.
Szkoła prowadzona jest w oparciu o autorski program przygotowany przez nauczycieli Akademii Razem.
Szkoła jest wspierana przez Ambasade RP w Dublinie.


 
 
source PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO AKADEMII RAZEM
Program Wychowawczy opracowano w oparciu o Statut Szkoły i następujące akty prawne:
Art. 48., 53., 54., 70., 72. Konstytucji RP
Preambuła Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r oraz art.1, 5, 33, 34a, 40
Art. 6. Karty Nauczyciela z dn. 26.01.1982 (Dz. U. z 2014 r. poz.191 i 1198)
Program Profilaktyki Prorodzinnej Państwa przyjęty w dn. 17 listopada 1998 r. przez Komitet Społeczny Rady Ministrów 
Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra      Edukacji Narodowej w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. z 2014 r., poz. 454.)  
Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wartości (Dz. U. z 1993 r., nr 61, poz. 284. oraz Dz. U. z 1998 r. nr 147., poz. 962.) 
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z dnia 10 grudnia 1948
Europejska Karta Praw i Obowiązków Rodziców
Konwencja o Prawach Dziecka (Dz. U. z 1991 r. nr 120., poz. 526.)
 
 
source link MISJA SZKOŁY
Misją naszej szkoły jest kształtowanie i podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej wśród Polonii i Polaków żyjących za granicą poprzez nauczanie dzieci i młodzieży języka polskiego, wiedzy o Polsce oraz krzewienie kultury polskiej. 
Mamy ambicje uczyć też patriotyzmu i szacunku do tradycji.  Wiemy, że musi się to odbywać w sposób atrakcyjny dla uczniów. Dlatego staramy się stworzyć szkołę, do której dzieci, sprawiedliwie traktowane, chcą przychodzić i czują się w niej bezpiecznie. Jednocześnie promujemy kreatywność i dopingowanie rozwoju wychowanka we wszystkich aspektach – intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, etycznym, fizycznym i estetycznym.
NASZE DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE REALIZOWANE SĄ W TRAKCIE: zajęć edukacyjnych, zajęć logopedycznych, imprez okolicznościowych, wycieczek, konkursów oraz zawodów sportowych
 
go to site AKADEMIA RAZEM JEST SZKOŁĄ, KTÓRA:
kształtuje potrzebę używania języka polskiego w codziennej komunikacji, uczy dbałości o język ojczysty
rozwija zainteresowanie tradycją narodową
integruje społeczność szkolną poprzez organizowanie ciekawych spotkań, wycieczek, wspólne obchodzenie ważnych rocznic i świąt
wychowuje w duchu patriotyzmu, rozwija więź z Polską i polskim środowiskiem w Irlandii
jest współorganizatorem życia kulturalnego w lokalnym środowisku polonijnym
tworzy warunki, w których dziecko uczy się akceptowania różnic między ludźmi różnej narodowości
umożliwia uczniom zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w obecnej rzeczywistości,  w obecnym świecie
sprawiedliwie traktuje wszystkich uczniów, oceniając ich bezstronnie, rzetelnie i obiektywnie
zapewnia poczucie bezpieczeństwa swoim uczniom
rozwija poczucie odpowiedzialności za postępowanie, zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych
zapewnia bezpieczeństwo swoim uczniom, będąc miejscem wolnym od przemocy
przygotowuje uczniów do życia społecznego w rodzinie, kraju zamieszkania, ojczyźnie, zjednoczonej Europie
pozytywnie motywuje uczniów do wszechstronnego rozwoju,
uczy efektywnego współdziałania w zespole
wychowuje człowieka samodzielnego, kreatywnego, dobrze przygotowanego do następnego etapu kształcenia 
współpracuje z rodzicami lub opiekunami prawnymi uczniów, wspierając ich w działaniach wychowawczych
 
here CHCEMY WYCHOWAĆ UCZNIA:
sprawnie posługującego się językiem polskim i świadomego ogromnej roli, jaką odgrywa mowa ojczysta w zachowaniu tożsamości narodowej
świadomego swojego pochodzenia, szanującego tradycję 
rozumiejącego, czym jest współczesny patriotyzm
dbającego o bezpieczeństwo własne i innych
starającego się postępować zgodnie z zasadami współżycia społecznego i umiejącego współpracować z innymi
świadomego potrzeby nieustannego rozwoju i kształcenia, gotowego do kreatywnych działań
 
 
więcej >

Section in English

19/09/2017 - 13:57
Our new location and services
At Together-Razem we are changing and constantly developing and enhancing our services. Going from strength to strength, we are very excited to inform you that Together-Razem Centre has recently moved to a new location. 
We kindly ask that you all to update our contact details as from the 18th of May you can find us in our new office:
 
Unit 2A, Kilnap Business & Technology Park, 
Mallow Road, 
Cork,
tel. 0214395588
info@together-razem.org
więcej >
English classes Autumn 2017 - enroll now

New English Language courses at Together-Razem Centre start in the middle of September. Our courses are recommended by various local organizations focused on social inclusion and also by the Department of Social Protection. We offer classes for all levels of proficiency - from beginners to advanced. Our highly qualified and experienced teachers guarantee a high standard of lessons which are focused greatly on development of practical use of the language and are conducted in small groups (max 13 students). Additionally, for those who want to improve their fluency in spoken language, we offer conversations with a native speaker. On a successful completion of the course and after passing a final exam each participant receives a certificate. We can also provide documentary evidence to Social Welfare Office to certify participation in the language course. The cost of a 10 week course is only €99. At the moment we have places available  on Monday at 5.30-7.00pm, Tuesday at 10-11.30am  and  on Thursday at 6.00-7.30pm. More levels and groups are subject to the number of students interested in participation. Please check you English level first HERE

więcej >
PolskaEire Festival launch in Cork
The 2017 PolskaEire Festival in Cork has been successfully launched at Heron House, at the Blackpool Shopping Center & Retail Park. Lord Mayor Cllr. Des Cahill was on the site to officially launch the festival. Other speakers were: David Stanton TD, Minister of State for Justice with special responsibility for Equality, Immigration, and Integration, and Piotr Rakowski - First Advisor, Head of Political and Economic Section; Political and European integration, Embassy of the Republic of Poland in Dublin. Great musical performance by Natalia Bakula (violin). At the opening we saw a specially prepared photo exhibition by Krzysztof Rosa - "Love doesn’t ask for a passport". Seamus Kirkpatrick from UCC delivered speech about love in Art.
The Craic was dobry again in Cork! Big thank you to Blackpool Shopping Centre & Retail Park for hosting the event!
 
Photos by Guy Heynen & Jana Šlebodová

więcej >