Together-Razem

Kalendarium

Donate with JustGiving

Karta medyczna

30/03/2017 - 21:16
Karta medyczna wydawana jest przez Health Service Executive (HSE), uprawnia do bezpłatnego korzystania z państwowej służby zdrowia.
Określone usługi publiczne są następujące: 
wizyty i badania u lekarzy rodzinnych; 
pobyt oraz hospitalizacja w publicznych szpitalach;
opieka i usługi medyczne dla kobiet w ciąży oraz opieka zdrowotna niemowląt;
świadczenia stomatologiczne, okulistyczne oraz laryngologiczne;
usługi medyczne w zakresie zdrowia psychicznego, opieka psychologiczna, doradztwo; 
oraz inne, przewidziane przez HSE;  
Przyznanie karty odbywa się w oparciu o tygodniowy dochód, posiadane oszczędności, wpływy z inwestycji oraz wiek. Dla osób poniżej 70 roku życia tygodniowy limit dochodu zależy od sytuacji rodzinnej, otrzymywanych świadczeń, liczby posiadanych dzieci, itp. Dla przykładu, kwota limitu dla osoby żyjącej z rodziną wynosi 164€. Natomiast dla osoby pobierającej zasiłek na dwójkę dzieci poniżej 16 roku życia - 38€. 
Osoby powyżej 70 roku życia pozostające związku małżeńskim lub partnerstwie, nie mogą przekroczyć kwoty 900€.  
Osoby w wieku 16-25 kwalifikują się na świadczenia z zakresu kary medycznej, jeżeli któryś z rodziców posiada kartę medyczną. Zgodnie z założeniami budżetowymi na 2017 rok, świadczenia karty medycznej przysługują również dzieciom, którym przysługuje dodatek w związku z opieką domową. 
Według zasad Health Service Executive, jeżeli w wyniku weryfikacji dochodu wyniknie, że pochodzi on wyłącznie z wpływów socjalnych, wówczas nawet przy przekroczeniu tygodniowego limitu, zostania nam przyznana karta medyczna, bez względu na przekroczenie. 
 
 Jak aplikować o kartę medyczną?
Aplikować możemy poprzez stronę internetową - medicalcard.ie. Należy wypełnić niniejszy formularz: 
http://www.hse.ie/eng/services/list/1/schemes/mc/forms/medicalcardformmay15.pdf
dla osób powyżej 70 roku życia - http://www.hse.ie/eng/services/list/1/schemes/mc/forms/over70sform.pdf 
W tym miejscu należy zaznaczyć, że osoby poniżej 18 roku życia, u których zostanie zdiagnozowana choroba nowotworowa w ciągu ostatnich 5 lat, kwalifikują się na otrzymanie karty medycznej bez weryfikacji dochodów. Wystarczy dostarczyć tzw. raport medyczny oraz stosowny wniosek - http://www.hse.ie/eng/services/list/1/schemes/mc/forms/Children%20under%2018%20years%20diagnosed%20with%20cancer.pdf. 
Jeżeli odmówiono nam przyznania karty medycznej oraz nie jesteśmy zadowoleni ze sposobu rozpatrzenia wniosku przez organy administracji publicznej, można złożyć odwołanie do Appeals Office. Urzędnicy dokonają ponownej oceny wniosku. 
 
see Appeals
If you have been refused a medical card and are not satisfied with the decision, you may have it reviewed. Your circumstances may have changed or you may have left out some relevant information from the original application. If you are not satisfied with the review you may make an appeal to the Appeals Office for your HSE Area. The contact details will also be contained in your letter of refusal. The Appeals Office will conduct a reassessment of your application. This will be conducted by HSE staff who were not involved in deciding on your original application. 
 
więcej >
24/03/2014 - 1:26
Wprowadzenie
Karta medyczna, wydawana przez Zarząd Opieki Zdrowotnej (HSE) daje posiadaczowi prawo do bezpłatnego korzystania z określonych usług zdrowotnych.
Aby zakwalifikować się do otrzymania karty medycznej, dochód tygodniowy musi pozostawać poniżej określonej kwoty w stosunku do wielkości danej rodziny. Przy ocenie dochodów brane są pod uwagę przychody gotówkowe, oszczędności, inwestycje oraz nieruchomości (z wyjątkiem własnego domu mieszkalnego).
Zasadniczo współmałżonek(ka) lub partner(ka), pozostający na twoim utrzymaniu, jak również twoje dzieci, objęci są także opieką zdrowotną w takim samym zakresie. Karty medyczne to niewielkie plastykowe karty (podobnego rozmiaru, jak karty kredytowe). Na karcie medycznej znajdzie się nazwisko twojego lekarza. Wydaje się je na okres do 3 lat, po którym to czasie zostają zweryfikowane.
Posiadacze kart medycznych płacą powszechne obciążenie z tyt. świadczeń socjalnych od dochodu (z wyjątkiem płatności opieki społecznej i HSE), ale w maksymalnej stawce 4%. Jedyny wyjątek stanowią osoby, zarabiające poniżej kwoty €10,036 na rok. Posiadacze karty medycznej mogą także zostać zwolnieni z opłat za transport szkolny oraz z opłat za egzamin państwowy w szkołach drugiego stopnia, finansowanych publicznie. Oprócz tego mogą ubiegać się o pomoc publiczną.
Karty wizyt lekarza rodzinnego: Jeżeli z uwagi na dochody nie kwalifikujesz się do posiadania karty medycznej, możesz zostać zakwalifikowany(a) do otrzymania Karty Wizyt Lekarza Rodzinnego.
 
Co opieka zdrowotna obejmuje?
Jeśli posiadasz kartę medyczną, masz prawo do:
Bezpłatnej opieki lekarza rodzinnego
Leków na receptę— niektóre recepty wymagają dopłaty
Pobytu w szpitalu publicznym, korzystania ze sprzętu medycznego
Opieki dentystycznej, okulistycznej oraz leczenia słuchu
Opieki nad matką i dzieckiem
Niektórych usług osobistych i opiekuńczych, na przykład, publicznej opieki pielęgniarskiej, pomocy pracowników opieki społecznej oraz opieki pozaszpitalnej 
Zasiłku macierzyńskiego w wysokości €10.16 przy urodzeniu każdego dziecka
Budżet na rok 2014
Ogłoszono, że limit dochodów do otrzymania kart medycznych dla osób w wieku powyżej 70 roku życia, ulegnie obniżeniu z €600/€1,200 na tydzień (osoba samotna/para) do €500/ €900 na tydzień. Karta wizyt lekarza rodzinnego będzie nadal dostępna dla osób w wieku powyżej 70 roku życia, o wysokości dochodów do €700/€1,400 na tydzień. Wprowadzenie niezbędnych przepisów prawnych planowane jest na koniec 2013 lub początek 2014 r.
W roku 2014. wprowadzona zostanie bezpłatna opieka lekarza rodzinnego dla dzieci do 5 roku życia. Wymagać to będzie nowych przepisów prawnych.
Opłata za recepty dla posiadaczy kart medycznych wzrośnie do €2.50 za lek (z €1.50), maksymalnie do €25 miesięcznie na osobę lub rodzinę (podwyżka z €19.50). Wprowadzenie nowych opłat ma nastąpić od 1 grudnia 2013 r.
Bezrobotni, którzy podejmą znów pracę, będą mieć prawo do zachowania karty wizyt lekarza rodzinnego na okres 3 lat bez dokonywania oceny dochodów. W chwili obecnej mają prawo do zachowania karty medycznej na 3 lata. Sprawa ta wymaga uregulowania prawnego i zostanie to przeprowadzone etapami w roku 2014.
Dzięki usunięciu produktów z Wykazu Produktów Refundowanych, z karty medycznej oraz Programu Opłat za Leki, zaoszczędzone zostanie €10 milionów. Aktualnie, HSE zastanowi się nad artykułami do ponownego przeglądu, zgodnie z przepisami Ustawy o zdrowiu (Wycenianie i dostawa produktów medycznych) z 2013 r.
 
Zasady
Ocena dochodów
Podczas oceny dochodów do otrzymania karty medycznej, bierze się zazwyczaj pod uwagę dochód ogółem.
W zależności od twojego wieku, istnieją różne wytyczne do przeprowadzenia oceny dochodów:
zasady oceny dochodów dla osób poniżej 70 roku życia
zasady oceny dochodów dla osób powyżej 70 roku życia
Ocena dla celów przyznania karty medycznej w przypadku pary, oparta jest na wieku osoby starszej. Bierze się pod uwagę gotówkę, oszczędności, inwestycje czy nieruchomości (nie licząc twojego własnego domu mieszkalnego). Niemniej, istnieją pewne wyjątki.
 
Osoby wyłączone z przeprowadzania oceny dochodów
Uprawnienia z UE 
Osoby poszkodowane przez lek Thalidomid
Kobiety z symphysiotomią
Pozostałe kategorie
Medyczne karty przysługują zazwyczaj dzieciom z rodzin zastępczych.
Jeśli przez rok lub dłużej korzystasz z zasiłków opieki społecznej, a następnie wracasz do pracy, możesz mieć możliwość zachowania karty medycznej przez okres do 3 lat. Zmiany zostały zaplanowane na rok 2014, a mianowicie, po powrocie do pracy, zamiast karty medycznej, będziesz mieć możliwość zachowania karty wizyt lekarza rodzinnego bez przeprowadzania oceny dochodów.
Osobom w wieku 16–25, w tym studentom, jeśli są finansowo niezależni od rodziców, karta medyczna może zostać przyznana po przeprowadzeniu oceny dochodów. Jeśli są zależni finansowo od rodziców, wówczas przysługuje im karta medyczna, jeśli rodzice takową posiadają. Studentowi otrzymującemu rentę inwalidzką, generalnie przysługuje także karta medyczna.
 
Po wydaniu karty
Jeśli twoja sytuacja ulegnie zmianie, musisz o tym poinformować HSE, ponieważ świadczenie może ci już nie przysługiwać. Na przykład, jeśli zmianie uległ twój dochód bądź sytuacja rodzinna, musisz w jak najkrótszym czasie poinformować o tym Oddział Rejestracji Klientów – patrz ‘Jak wnioskować’ w dalszej części. Twoja karta będzie poddawana okresowym przeglądom.
 
Przeglądy
HSE co jakiś czas będzie się zwracać o potwierdzenie twojej sytuacji. Przesłany zostanie formularz przeglądu, który należy wypełnić i odesłać do Oddziału Rejestracji Klientów. Jeśli nie odeślesz formularza, wówczas wniosek nie zostanie poddany ponownej ocenie i może się okazać, że twoja karta nie będzie ponownie wydana.
Jeśli ważność karty wygasła, ale w tym czasie dokonywany jest przegląd, wówczas możesz z karty korzystać do zakończenia tego procesu. Każdy lekarz czy farmaceuta ma możliwość potwierdzenia twoich uprawnień poprzez program praktyk lekarzy domowych, możesz także potwierdzić je sam online na medicalcard.ie.
 
Jeśli się przeprowadzasz
Jeśli czasowo zamieszkujesz poza rejonem twojego Lokalnego Urzędu Zdrowia, możesz korzystać z karty medycznej przez okres do 3 miesięcy. W tej sytuacji, możesz zgłosić się do jakiegokolwiek lekarza rodzinnego, uczestniczącego w programie kart medycznych. Jeżeli wyjeżdżasz na okres dłuższy od 3 miesięcy, wówczas należy zwrócić się do Lokalnego Urzędu Zdrowia tamtego rejonu o wydanie karty medycznej. Jeśli przenosisz się do innego rejonu swojego Lokalnego Urzędu Zdrowia, możesz wystąpić o zmianę lekarza rodzinnego.
 
Jak składać wniosek
Jeżeli przez przesłaniem wniosku potrzebujesz odpowiedzi na jakieś pytania, zadzwoń pod numer Lo-call 1890 252 919, skontaktuj się ze swoim Lokalnym Urzędem Zdrowia bądź prześlij email na adres clientregistration@hse.ie.
Możesz wystapić online o kartę medyczną, na stronie medicalcard.ie. Stanowi to najszybszy sposób otrzymania karty. Skompletowany formularz zostanie ci odesłany.
Innym sposobem jest ściągnięcie formularza wniosku o przyznanie karty medycznej:
http://www.hse.ie/eng/services/list/1/schemes/mc/forms/Medical_Card_GP_Visit_Card_Application_Form.pdf
MC1(a) Medical Card and GP Visit Card Application Form - People Aged 70 Years or Older (pdf) (osoby powyżej 70 roku życia).
Możesz także otrzymać formularz wniosku oraz wykaz uczestniczących w programie lekarzy rodzinnych w swoim lokalnym ośrodku zdrowia lub Lokalnym Urzędzie Zdrowia dla twojego rejonu.
Formularz należy przynieść do lekarza rodzinnego, wybranego z wykazu lekarzy uczestniczących w programie. Przyjmuje się, że wybrany lekarz rodzinny powinien prowadzić praktykę w odległości do 7 mil od miejsca twojego zamieszkania . Lekarz rodzinny musi wyrazić zgodę na zaakceptowanie cię jako pacjenta. Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat usług lekarzy rodzinnych dla posiadaczy kart medycznych, Jeśli lekarz rodzinny zaakceptuje cię jako swego pacjenta, wówczas podpisze formularz.
Formularz wraz z dokumentacją dowodową w nim wymienioną, przesyłasz do Działu Rejestracji Klienta.
Na stronie medicalcard.ie. możesz śledzić postępy swojego wniosku o kartę medyczną.
HSE prowadzi FAQ (najczęściej zadawane pytania) dotyczące kart medycznych oraz kart medycznych/kart wizyt lekarza rodzinnego dla osób powyżej 70 roku życia.
Odwołania
Jeżeli odmówiono ci przyznania karty medycznej, a decyzja ta cię nie zadowala, możesz wystąpić o ponowne rozpatrzenie wniosku. Twoja sytuacja mogła ulec zmianie, w uprzednim wniosku mogłeś(aś) także pominąć jakieś istotne informacje. Jeśli nie jesteś zadowolony, możesz sporządzić odwołanie do Biura Odwoławczego dla twojego rejonu HSE. Dane kontaktowe znajdziesz w piśmie odmownym. Biuro Odwoławcze ponownie przeanalizuje twój wniosek. Zajmą się tym pracownicy HSE, którzy nie mieli nic wspólnego z decyzją w sprawie twojego oryginalnego wniosku.
 
Client Registration Unit
P.O Box 11745
Finglas
Dublin 11 
Ireland
Lokalnie: 1890 252 919
Fax: (01) 834 3589
Homepage: https://www.sspcrs.ie/portal/medapp/index.jsp
Email: clientregistration@hse.ie
 
Dalsze informacje
Uprawnienia związane z przepisami prawnymi UE
Jeżeli otrzymujesz emeryturę z ubezpieczenia społecznego w innym kraju, należącym do UE/EEA (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) bądź w Szwajcarii, albo też jeśli pracujesz i płacisz składki na ubezpieczenie społeczne w jednym z tych krajów, wówczas, jeśli jesteś stałym mieszkańcem Irlandii, zgodnie z przepisami UE może ci przysługiwać przyznanie karty medycznej.
Nie musisz być podmiotem irlandzkiego ustawodawstwa ubezpieczeniowego. Oznacza to, że nie musisz posiadać potwierdzenia obowiązkowych wpłat na rzecz irlandzkiej opieki społecznej bądź pracować w Irlandii i być zobowiązanym(ą) do płacenia PRSI.
Jeśli mieszkasz w Irlandii i jesteś zależny(a) od emeryta z uprawnieniami na podstawie Regulacji UE, bądź też jesteś zależny(a) od osoby pracującej w innym kraju, którego Regulacje te dotyczą, karta medyczna może ci przysługiwać. Nie musisz być podmiotem irlandzkiego ustawodawstwa ubezpieczeniowego (w przypadku dzieci osoby zależnej, zasada ta stosuje się do współmałżonka(i), bądź osoby nimi się opiekującej).
Pracownicy delegowani oraz osoby pozostające na ich utrzymaniu, mogą także zakwalifikować się do otrzymania karty medycznej. Dotyczy to pracowników, którzy są zatrudnieni w innym kraju, objętym przez wspomniane Regulacje, ale zostali oddelegowani do pracy w Irlandii na czas ograniczony.
 
Ocena dochodu do karty medycznej: osoby poniżej 70 roku życia
 
Wprowadzenie
Aby zakwalifikować się do przyznania karty medycznej, twój dochód tygodniowy musi wynosić poniżej określonej kwoty w stosunku do wielkości rodziny. Objaśnimy tu ocenę dochodu dla osób, które nie przekroczyły 70 roku życia. Patrz także pozostałe informacje o karcie medycznej i w jaki sposób je stosować.
Istnieją różne zasady oceny przychodu dla tych, którzy nie przekroczyli 70 roku życia.
Ocena pary w celu przyznania karty medycznej opiera się na wieku osoby starszej.
Przy ocenie dochodów brane są pod uwagę przychody gotówkowe, oszczędności, inwestycje oraz nieruchomości (z wyjątkiem własnego domu mieszkalnego). Niemniej jednak mają miejsce określone wyjątki.
Zgodnie z wytycznymi HSE, jeśli twój dochód pochodzi wyłącznie z zasiłków opieki społecznej bądź świadczeń czy zasiłków z HSE, należy ci przyznać kartę medyczną, nawet jeśli otrzymywane wpłaty przekraczają wytyczne dochodowe dla twojego wieku i sytuacji.
Jeśli twój dochód przekracza ustaloną wysokość, wówczas automatycznie zostanie ci przyznana karta wizyt lekarza rodzinnego, która ma wyższe limity dochodu. Możesz wystąpić także o zaliczenie do Programu Opłat za leki.
Istnieje kilka kategorii osób, wyłączonych z przeprowadzania oceny dochodu, w tym także osób uprawnionych do otrzymania karty medycznej na podstawie Regulacji UE.
Szacowanie dochodów
Tygodniowy limit dochodu (brutto po potrąceniu podatku, powszechnego podatku fiskalnego (Universal Social Charge) oraz ubezpieczenia społecznego (PRSI) 
Kategoria Wiek poniżej 66 lat Wiek 66—69 lat
Osoba samotna, mieszkająca samotnie €184 €201.50
Osoba samotna mieszkająca z rodziną €164 €173.50
Para małżeńska lub partnerska (bądź samotny rodzic z dziećmi na utrzymaniu) €266.50 €298
Zasiłek na każde z pierwszych 2 dzieci poniżej 16 lat €38 €38 
Zasiłek na 3 i każde następne dziecko poniżej 16 lat €41 €41 
Zasiłek na każde z pierwszych 2 dzieci powyżej 16 lat (bez dochodu) €39 €39 
Zasiłek na 3 i każde następne dziecko powyżej 16 lat (bez dochodu) €42.50 €42.50
Każda osoba zależna powyżej 16 lat na trzecim poziomie edukacji w pełnym wymiarze czasu, bez stypendium €78 €78 
Dozwolone będą także rozsądne wydatki, poniesione w związku z opieką nad dzieckiem, jak też opłaty z tytułu czynszu/hipoteki. Dopuszczalne jest odliczenie opłat ubezpieczeniowych związanych z hipoteką: ubezpieczenie od ognia i ubezpieczenie mienia domowego, ubezpieczenie ochronne hipoteki oraz związane z tym ubezpieczenie na życie. Od kwietnia 2013 r., raty pożyczki na remont domu nie są już pomijane w ocenie dochodu, przeprowadzanej przed przyznaniem karty medycznej.
Akceptowany jest także aktualny koszt transportu publicznego, ponoszony w tygodniowych podróżach do pracy, zaś dla właścicieli samochodów, zużycie paliwa w stawce 30 centów na milę/18 centów na km. W przypadku, gdy para potrzebuje dwóch samochodów na drogę do pracy, stosuje się zasiłek podwójny. Od kwietnia 2013 r., dozwolona kwota na opłaty stałe, takie jak amortyzacja samochodu, która wynosiła €50 tygodniowo, nie jest już dopuszczalna w standardowej ocenie dochodów w celu przyznania karty medycznej.
Jeśli twój dochód przekracza te limity, nadal możesz starać się o kartę medyczną, na podstawie trudnych warunków życiowych: na przykład, jeśli masz duże wydatki na cele medyczne, bądź twój dochód przekracza limit w bardzo niewielkim stopniu.
 
Dochód nie brany pod uwagę
Wypłata określonych odszkodowań:
Wypłaty odszkodowawcze, dokonane przez Zarząd Mieszkalnych Instytucji Odszkodowawczych (Residential Institutions Redress Bard)
Spłata dokonana na podstawie Programu Zdrowia (Spłaty) (czyli program opłat dla Domu Spokojnej Starości)
Wypłaty na rzecz osób, które zostały zarażone żółtaczką typu C bądź wirusem HIV poprzez skażone produkty krwi (wraz z dochodem, pochodzącym z zainwestowania tych pieniędzy).
Kulancja (ex-gratia payments), zaakceptowana przez Zarząd Odszkodowawczy Szpitala Lourdes, na mocy Programu Odszkodowawczego Szpitala Lourdes z 2007 r.
Określone wypłaty dokonane przez Państwo:
Wypłaty z HSE: zasiłek dla opieki zastępczej nad dziećmi, zapomoga dla niepełnosprawnych, zasiłek opieki społecznej dla niewidomych
Wypłaty zasiłków z opieki społecznej: dodatek rodzinny, zasiłek na dziecko, zasiłek dla opiekunów, zasiłek na opiekę domową, płatności dla opiekuna; dodatki tygodniowe (takie, jak dodatek na dietę albo ogrzewanie), wypłacane na podstawie programu Dodatkowych Zasiłków Socjalnych; Paliwo, Wyspa, Mieszkając samotnie oraz Ponad 80 Zasiłków
Inne wypłaty: Stypendia socjalne dla trzeciego poziomu edukacyjnego; zasiłek na utrzymanie i rehabilitację; zarobki z zatrudnienia o charakterze rehabilitacyjnym (do €120.00 na tydzień).
 
Oszacowanie kapitału i nieruchomości
Podczas przyznawania karty medycznej bierze się pod uwagę cały kapitał (oszczędności i inwestycje). Jednakże odrzuca się dochód pochodzący z oszczędności lub nieruchomości w wysokości €36,000 dla osoby samotnej, bądź €72,000 dla pary.
Wartość twojego domu rodzinnego nie jest brana pod uwagę.
Dla kwot powyżej nie zaliczanych limitów, stosuje się zwykłe szacunkowe odsetki.
Odsetki szacunkowe 
Kapitał Tygodniowy dochód szacunkowo
Pierwsze €36,000 (samotny), €72,000 (para) Zero
Następne €10,000 €1 per €1,000
Następne €10,000 €2 per €1,000 
Bilans €4 per €1,000 
Zasadniczo tylko hipotetyczny przychód uzyskany od oszczędności oraz podobnych inwestycji będzie się liczyć jako dochód, nie zaś wartość ogólna samych oszczędności czy inwestycji.
Nieruchomość (oprócz domu rodzinnego) 
W przypadku, gdy ziemia lub budynki zostają dzierżawione innej osobie, dochód będzie szacowany jako dochód brutto, pomniejszony o wszelkie poniesione niezbędne wydatki, związane z nieruchomością, zaś takie koszty mogą obejmować składki ubezpieczeniowe, spłaty pożyczki/hipoteki, remonty etc.
W przypadku ziemi i budynków, które nie są użytkowane, ale nadające się do wydzierżawienia lub sprzedaży, zastosować można następujące opcje oceny, przy czym bardziej korzystną opcję stosuje się do wnioskodawcy:
Szacunkowe określenie “ceny standardowej” czynszu/dzierżawy dla danego terenu.
Szacunek wartości kapitałowej jak w tabeli dla kapitału w części powyżej.
 
Ocena dochodu do karty medycznej: osoby powyżej 70 roku życia
 
Wprowadzenie
Aby zakwalifikować się do przyznania karty medycznej, twój dochód tygodniowy nie może przekroczyć określonej wysokości. Objaśnimy tu ocenę dochodu dla osób, które przekroczyły 70 rok życia. Patrz także pozostałe informacje o karcie medycznej i w jaki sposób je stosować.
Istnieją różne zasady oceny przychodu dla tych, którzy przekroczyli 70 rok życia.
Ocena pary w celu przyznania karty medycznej opiera się na wieku osoby starszej.
Przy ocenie dochodów brane są pod uwagę przychody gotówkowe, oszczędności, inwestycje oraz niektóre nieruchomości. Niemniej jednak występują określone wyjątki.
Zgodnie z wytycznymi HSE, jeśli twój dochód pochodzi wyłącznie z zasiłków opieki społecznej bądź świadczeń czy zasiłków z HSE, należy ci przyznać kartę medyczną, nawet jeśli otrzymywane wpłaty przekraczają wytyczne dochodowe dla twojego wieku i sytuacji.
Jeśli twój dochód przekracza ustaloną wysokość do otrzymania karty medycznej, wówczas przyznana ci zostanie karta wizyt lekarza rodzinnego pod warunkiem, że twój dochód tygodniowy nie przekracza €700 (osoba samotna) lub €1,400 (para małżeńska bądź partnerska). Możesz wystąpić także o uczestnictwo w Programie Opłat za leki .
Istnieje kilka kategorii osób, wyłączonych z przeprowadzania oceny dochodu, w tym także osób uprawnionych do otrzymania karty medycznej na podstawie Regulacji UE.
 
Szacowanie dochodów
Limit dochodu brutto dla osób po 70 roku życia do otrzymania karty medycznej wynosi €600 tygodniowo dla osoby samotnej oraz €1,200 tygodniowo dla par. W budżecie na rok 2014 zapowiedziano, że limity te zostaną obniżone do €500/€900 tygodniowo (osoba samotna /para). Limity te mają wejść w życie od dnia 1 stycznia 2014 r., ale z okresem przejściowym, aby posiadacze kart medycznych, dotknięci tymi zmianami, mogli zachować je do dnia 28 lutego 2014 r.
Nie mają miejsca odliczenia standardowe (na przykład podatku dochodowego). Do oceny dochodów zalicza się emerytury, zarobki, odsetki od kapitału oraz wszelkie pozostałe źródła dochodów – patrz niżej ‘Szacowanie kapitału’.
Jeżeli twój dochód wynosi pomiędzy €600 a €700 (dla osoby samotnej) lub pomiędzy €1,200 a €1,400 (dla par małżeńskich bądź partnerskich), wówczas karta medyczna zostanie zastąpiona kartą wizyt lekarza rodzinnego.
Niemniej, jeśli twój dochód przekracza te limity, nadal możesz starać się o zwykłą kartę medyczną bądź kartę wizyt lekarza rodzinnego na podstawie trudnych warunków życiowych: na przykład, gdyby brak tych kart miał spowodować poważne trudności w opłacaniu stałych wydatków o charakterze medycznym.
Małżonek/partner poniżej 70 roku życia: W przypadku, gdy jedno z małżonków ma ponad 70 lat, zaś drugi małżonek nie osiągnął jeszcze wieku 70 lat, zaś ich dochód na tydzień wynosi poniżej €1,200, wówczas oboje zostaną zakwalifikowani dotrzymania karty medycznej.
Pozostały przy życiu małżonek lub partner: Jeśli twój współmałżonek bądź partner umiera (po dacie 5 kwietnia 2013 r.), zaś ty masz powyżej 70 lat, wówczas możesz przez 3 lata zachować kartę medyczną, pod warunkiem, że twój dochód jest niższy od limitu dla pary. Po upływie 3 lat, zastosowane zostaną limity obowiązujące dla osób samotnych.
Jeśli w chwili śmierci współmałżonka lub partnera masz poniżej 70 roku życia, wówczas zastosowanie ma właściwy limit dochodu dla osoby samotnej.
 
Oszacowanie kapitału i nieruchomości 
Oszczędności bądź podobne inwestycje osoby samotnej w wysokości €36,000 oraz €72,000 w przypadku pary, nie są brane pod uwagę. W odniesieniu do salda, HSE zastosuje odsetki w zwyczajowej wysokości. Natomiast, jeśli przedstawisz poświadczenie zapłaty odsetek od oszczędności za cały ubiegły rok kalendarzowy, wówczas HSE zastosuje stawkę aktualną.
W przypadku produktów oszczędnościowych z terminem określonym lub długoterminowych, w których odsetki są naliczane dopiero na zakończenie ustalonego okresu czasu, wówczas na twoje żądanie, HSE weźmie pod uwagę jedynie odsetki należne w dniu realizacji inwestycji. Jeśli wolisz, HSE może zastosować stawkę zwyczajową.
Zasadniczo tylko hipotetyczny przychód uzyskany od oszczędności oraz podobnych inwestycji będzie się liczyć jako dochód, nie zaś wartość ogólna samych oszczędności czy inwestycji.
Przykład: osoba samotna posiadająca oszczędności w kwocie €50,000, zarabia 3% odsetek.
Pierwsze €36,000 jest pominięte. Pod uwagę bierze się jedynie €14,000.
Naliczony dochód 3% z €14,000 wynosi €420 na rok lub €8.05 tygodniowo.
Proszę zauważyć, że odsetki muszą zawierać podatek od odsetek na rachunkach bankowych (DIRT).
Nieruchomość
Nie szacuje się dochodu od nieruchomości (stanowiącej dom rodziny, dom letniskowy bądź inną nieruchomość), chyba że generuje dochód z wynajmu. Szacowany dochód stanowić będzie dochód aktualny, po odliczeniu wszelkich niezbędnych wydatków, wynikających z wynajmu tej nieruchomości. Koszty takie mogą zawierać składki ubezpieczeniowe, spłaty pożyczki czy hipoteki, naprawy etc.
.
Dochód przekraczający limit
Jeśli nie zostałeś(aś) zakwalifikowany(a) na podstawie oceny dochodów osób powyżej 70 roku życia, wówczas możesz zostać oceniony na podstawie zasad programu ogólnego oceny dochodów, mających zastosowanie do osób poniżej 70 roku życia. Oznacza to, że jeśli twój dochód przekracza limity ustalone przez program ogólny, wówczas zostanie wzięta pod uwagę kwestia potencjalnego obniżenia poziomu życia, spowodowanego odmową. Oznacza to także, że twój dochód może zostać oceniony na podstawie zasad programu ogólnego. Zasady te wyznaczają niższe limity dochodów, ale także dopuszczają pominięcie niektórych przychodów i pozwalają na wzięcie pod uwagę niektórych kosztów, jak wydatki na czynsz czy hipotekę.
Podstawy wydawania kart medycznych osobom powyżej 70 roku życia
Pomiędzy rokiem 2001 a 2008, każdemu, kto przekroczył wiek 70 lat przysługiwało otrzymanie karty medycznej bez oceny dochodów. Po tym czasie wprowadzona została ocena dochodów ze skutecznością od stycznia 2009 r. Od stycznia 2009 r. do 4 kwietnia 2013 r. obowiązywały limity dochodów w wysokości €700 na tydzień dla osoby samotnej oraz €1,400 tygodniowo dla pary małżeńskiej bądź partnerskiej. Od 5 kwietnia 2013 r. limity wynoszą €600 na tydzień dla osoby samotnej oraz €1,200 tygodniowo dla pary małżeńskiej bądź partnerskiej.
 
źródło : Citizen Information Centre
aktualizacja :  27 January 2014
 
 
Niniejsze  informacje znajdujące się w Poradniku  Polaka NIE są dokumentem prawnym.
W przypadku, gdy wymagana jest porada socjalna, należy skontaktować się z doradca socjalnym, korzystając z naszego biura:
Together- Razem Centre
17 George's Quay
Cork
phone:  (021) 496-77-43
mobile: 089-413-76-28
email:  info@together-razem.org
 
więcej >

Section in English

19/09/2017 - 13:57
Our new location and services
At Together-Razem we are changing and constantly developing and enhancing our services. Going from strength to strength, we are very excited to inform you that Together-Razem Centre has recently moved to a new location. 
We kindly ask that you all to update our contact details as from the 18th of May you can find us in our new office:
 
Unit 2A, Kilnap Business & Technology Park, 
Mallow Road, 
Cork,
tel. 0214395588
info@together-razem.org
więcej >
PolskaEire Festival launch in Cork
The 2017 PolskaEire Festival in Cork has been successfully launched at Heron House, at the Blackpool Shopping Center & Retail Park. Lord Mayor Cllr. Des Cahill was on the site to officially launch the festival. Other speakers were: David Stanton TD, Minister of State for Justice with special responsibility for Equality, Immigration, and Integration, and Piotr Rakowski - First Advisor, Head of Political and Economic Section; Political and European integration, Embassy of the Republic of Poland in Dublin. Great musical performance by Natalia Bakula (violin). At the opening we saw a specially prepared photo exhibition by Krzysztof Rosa - "Love doesn’t ask for a passport". Seamus Kirkpatrick from UCC delivered speech about love in Art.
The Craic was dobry again in Cork! Big thank you to Blackpool Shopping Centre & Retail Park for hosting the event!  
Photos by Guy Heynen & Jana Šlebodová

więcej >
01/06/2017 - 20:12
New office opening

see url Together-Razem Centre has moved to a new location and on the 18th May 2017 we have officially opened our new office at Kilnap Business Park with Ambassador of Poland HE Ryszard Sarkowicz, Deputy Lord Mayor Cllr Joe Kavanagh and other members of Polish & Irish community. It was a very special today with warms wishes and on behalf od the Board of Directors we would like to say big thank you to all our friends and supporter for being with us that day.

więcej >