Together-Razem

Kalendarium

click Donate with JustGiving

Dodatek mieszkaniowy

11/03/2017 - 23:06

go to link Oto maksymalne limity czynszu obowiązujące od 1 lipca 2016. W czerwonym kwadracie miasto i hrabstwo Cork

więcej >
24/03/2014 - 1:20
Informacje
Dodatek czynszowy wypłacany jest osobom mieszkającym w pomieszczeniach wynajmowanych prywatnie, którzy nie są w stanie pokrywać kosztów utrzymania ze swoich własnych środków. Ogólnie rzecz biorąc, zakwalifikujecie się do dodatku czynszowego, jeśli jedyne źródło waszego utrzymania stanowi zasiłek z opieki społecznej, a ponadto spełniacie pozostałe warunki.
Kwota dodatku czynszowego zostanie skalkulowana przez urzędnika Gminnej Opieki Społecznej i ogólnie rzecz biorąc, stanowić będzie zabezpieczenie, aby po opłacie czynszu, wasz dochód nie spadł poniżej minimalnego poziomu.
 
Przepisy
Dodatek mieszkaniowy przyznaje się tylko w przypadku, gdy lokal jest odpowiedni do potrzeb, a wysokość czynszu jest niższa od maksymalnego poziomu ustalonego dla danego hrabstwa. 
Dodatek mieszkaniowy może być przyznany osobom, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy przez 6 miesięcy (183 dni) mieszkały w jednym lub kilku spośród następujących obiektów: 
w ośrodku dla bezdomnych; 
Mieszkanie wynajmowane prywatnie. Aby uzyskać 6 miesięcy (183 dni), możecie połączyć okresy zamieszkiwania w więcej niż jednym miejscu. Musicie być w stanie wykazać, że na początku wynajmu dawaliście sobie radę z czynszem i że kontynuowalibyście dalsze opłacanie, ale obecnie nie macie takiej możliwości, ze względu na zmienione okoliczności, jakie miały miejsce po rozpoczęciu wynajmu. 
w instytucji takiej jak szpital, dom opieki lub areszt 
lub 
zostały zakwalifikowane w ciągu ostatnich 12 miesięcy przez lokalny urząd jako osoba potrzebująca mieszkania socjalnego. Osoby, które nie dysponują oceną potrzeb mieszkaniowych, powinny zwrócić się do lokalnego urzędu z wnioskiem o jej przeprowadzenie. Urząd lokalny musi być urzędem właściwym dla zamierzonego miejsca zamieszkania, w którym osoba ta będzie ubiegać się o dodatek mieszkaniowy. Wniosek o jego przyznanie można złożyć po przeprowadzeniu oceny i uznaniu jej za osobę potrzebującą mieszkania. Dodatek mieszkaniowy nie jest wypłacany podczas przeprowadzania przez lokalny urząd oceny potrzeb mieszkaniowych. 
Ponadto należy: 
przejść pozytywnie test stałego zamieszkania 
przejść ocenę dochodów
 
Osoba nie kwalifikuje się do otrzymania dodatku mieszkaniowego, jeśli:
jest zatrudniona na pełny etat. Jednak jeśli spełnia kryteria osoby potrzebującej zakwaterowania w świetle Programu Mieszkalnictwa Socjalnego i nie pracowała na pełny etat przez ostatnie 12 miesięcy lub dłużej, może być uprawniona do otrzymania dodatku;
Odrzuciła drugą ofertę mieszkania komunalnego w okresie 12 miesięcy. W tym przypadku dana osoba nie może starać się o dodatek mieszkaniowy przez 12 miesięcy; 
opuściła mieszkanie komunalne bez uzasadnionego powodu; 
uczy się w systemie dziennym. Jednak jeśli otrzymuje zasiłek "Powrót do edukacji" lub jest uczestnikiem programu "Powrót do edukacji", może starać się o otrzymanie dodatku. 
Wynajem mieszkania od rodzica: Nie przyznaje się dodatku mieszkaniowego osobom mieszkającym w domu rodziny w celu ułatwienia opłacania czynszu rodzicowi. W sytuacji, gdy rodzic jest właścicielem drugiej nieruchomości, z reguły nie przyznaje się dodatku mieszkaniowego na jej wynajęcie, chyba że jest to wynajem w dobrej wierze, a osoba wynajmująca została oceniona jako mająca potrzeby mieszkaniowe. Ponadto rodzic musi udowodnić fakt wcześniejszego wynajmowania tej nieruchomości.
 
Zatrudnienie a dodatek mieszkaniowy 
Osoba nie kwalifikuje się do otrzymania dodatku mieszkaniowego, jeśli jest zatrudniona na pełny etat. Rozumie się przez to zatrudnienie w wymiarze 30 lub więcej godzin tygodniowo. (W przypadku małżeństw, jeśli jedno z małżonków jest zatrudnione na pełny etat, obojgu nie przysługuje prawo do starania się o dodatek mieszkaniowy). 
Od 5 czerwca 2007 r., jeśli zostało się zakwalifikowanym jako osoba potrzebująca zakwaterowania w świetle Programu Mieszkalnictwa Socjalnego przez rejonową administrację mieszkaniową i pozostawało się bezrobotnym lub nie pracowało się na pełny etat przez co najmniej 12 miesięcy przed rozpoczęciem pracy, można być uprawnionym do zachowania dodatku mieszkaniowego. Można również być upoważnionym do zachowania dodatku mieszkaniowego , jeśli uczestniczyło się w Społecznym Programie Zatrudnienia, Area Allowance Enterprise Scheme lub otrzymywało się dodatek w ramach programu "Powrót do pracy" tuż przed rozpoczęciem pracy. 
Stosowane będzie ponowne oszacowanie kwalifikowania się do dodatku mieszkaniowego i będą brane pod uwagę niektóre z dodatkowych dochodów, włączając w to dochód z zatrudnienia. W rezultacie ponownego oszacowania będzie można lub nie będzie można ubiegać się o dodatek mieszkaniowy. W razie zakwalifikowania się do uzyskania dodatku mieszkaniowego jest możliwe otrzymanie innej wysokości dodatku.
 
Dochód brany pod uwagę dla celów dodatku mieszkaniowego 
Dochód netto z zatrudnienia (tj. dochód brutto minus składki PRSI i uzasadnione koszty dojazdu. Dochód z zatrudnienia osiągany przez pozostające na utrzymaniu dziecko w wieku do 17 lat, które uczy się w pełnym wymiarze godzin, nie jest brany pod uwagę dla celów dodatku mieszkaniowego.) 
Świadczenia socjalne (wyjątki - zob. „Dochód niebrany pod uwagę” poniżej) 
Dodatek rodzinny dla rodzin o niskich dochodach 
Dochody pieniężne (np. alimenty) 
Łączne dochody i wartość własności, które ubiegający się o świadczenie utracił, aby móc kwalifikować się na dodatkowe świadczenie socjalne (SWA) 
Kapitał (np. nieruchomości, z wyjątkiem zajmowanego własnego lokalu mieszkalnego, oszczędności i inwestycje). 
Wartość kapitałową nieruchomości (z wyjątkiem zajmowanego własnego lokalu mieszkalnego), oszczędności i inwestycji ocenia się co tydzień w następujący sposób:
Kapitał Szacowany budżet tygodniowy
Pierwsze 5 000 euro Zero 
Kolejne 10 000 euro 1 euro na 1 000 euro
Kolejne 25 000 euro 2 euro na 1 000 euro
Kapitał powyżej 40 000 euro 4 euro na 1 000 euro
Dochód nie brany pod uwagę przy obliczaniu dodatku mieszkaniowego 
Od 5 czerwca 2007 r. dochód z poniższych źródeł jest odrzucany lub nie jest brany pod uwagę przez pracownika opieki społecznej (CWO) przy obliczaniu wysokości dodatku mieszkaniowego: 
dodatkowe świadczenia socjalne (SWA) na potrzeby gospodarstwa domowego; 
zasiłek na dziecko; 
dodatek na koszty relokacji; 
dopłaty dla rodzin zastępczych wypłacane przez Zarząd Służby Zdrowia; 
dopłaty na zakwaterowanie dzieci na mocy Ustawy o opiece nad dziećmi; 
dochód uczniów z obszaru Gaeltacht; 
stypendia i dodatki z programów poprawiających sytuację ludzi niewidomych; 
pieniądze otrzymane od organizacji charytatywnych, np. St Vincent de Paul; 
odszkodowanie przyznane przez Trybunał ds. Odszkodowań ze względu na zakażenie żółtaczką typu C przez pewne produkty krwiopochodne, dla osób, których inwalidztwo spowodował Talidomid oraz otrzymujących odszkodowanie od Izby ds. Ofiar Nadużyć Seksualnych; 
stypendia socjalne wypłacane przez VEC lub lokalne władze na cele edukacyjne; 
dodatek z tytułu opieki domowej nad chorym; 
jeśli osoba ma 65 lub więcej lat (lub gdy jedno z małżonków jest w wieku emerytalnym) i posiada łączny dochód gospodarstwa domowego większy niż wysokość SWA dla swojej sytuacji domowej, może pominąć kwotę równą różnicy pomiędzy maksymalną stawką emerytury krajowej (składkowej) odpowiednią dla jej sytuacji, a stawką SWA odpowiednią dla jej sytuacji; 
nowa połowa stawki zasiłku dla opiekunów osób niepełnosprawnych; 
jeśli osoba otrzymuje standardowy zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych na opiekę nad dwójką osób, kwota zasiłku powyżej SWA właściwego dla jej sytuacji (stawka SWA dla osób utrzymujących osobę pełnoletnią bądź osobista stawka SWA) nie jest brana pod uwagę; 
od kwietnia 2008 r. każda kwota zasiłku dla opiekunów osób niepełnosprawnych przekraczająca podstawową stawkę SWA właściwą dla danej osoby (stawka SWA dla osób utrzymujących osobę pełnoletnią bądź osobista stawka SWA) nie jest brana pod uwagę; 
dotacja na opiekę zastępczą; 
dodatek dla opiekuna prawnego sieroty (składkowy) oraz dodatek dla opiekuna prawnego sieroty (nieskładkowy); 
pominięcie zarobków rehabilitacyjnych to pewna kwota dochodu z pracy rehabilitacyjnej, która nie jest brana pod uwagę. Jeżeli osoba otrzymuje dodatek z tytułu niepełnosprawności lub rentę dla niewidomych, 120 € z zajęć rehabilitacyjnych lub zatrudnienia nie jest brane pod uwagę przy szacowaniu dodatku mieszkaniowego. Jakiekolwiek zarobki powyżej 120 € z zajęć rehabilitacyjnych lub zatrudnienia będą wpływać na dodatek mieszkaniowy. Jeśli zarobki wynoszą powyżej 120 € można szacować dochody albo przez pominięcie zarobków rehabilitacyjnych, bądź przez pominięcie dochodu gospodarstwa domowego (lecz nie obu naraz), w zależności, która z opcji jest korzystniejsza; 
pominięcie dochodu gospodarstwa domowego to pewna kwota dochodu gospodarstwa domowego, która nie jest brana pod uwagę. 75 € z każdego dodatkowego dochodu gospodarstwa domowego nie jest brane pod uwagę. Ponadto 25% dodatkowych dochodów gospodarstwa domowego powyżej 75 € nie jest brane pod uwagę. Nie istnieje górna granica kwoty, jaka może być pominięta. 
„Dodatkowy dochód gospodarstwa domowego” zawiera dochód z zatrudnienia, opłat alimentacyjnych przekraczających 95,23 € dodatku rodzinnego dla rodzin o niskich dochodach, zatrudnienia społecznego (CE), Tús, JobBridge, Rural Social Scheme, Momentum, Part-time Job Incentive Scheme, Skillnets, Work Placement Scheme, Gateway, dodatku w ramach programu „Powrót do pracy”, Back to Enterprise Allowance lub kursów SOLAS (FÁS). 
Jeśli otrzymywało się dodatek mieszkaniowy przed 5 czerwca 2007 r., można dalej podlegać szacowaniu dochodów przy użyciu starych pominięć dochodów dopóki obecne pominięcia dochodu nie zapewniają korzystniejszego szacowania. Jednak jeśli osoba nie stara się o dodatek mieszkaniowy przez więcej niż 13 tygodni, będzie poddana szacowaniu przy użyciu obecnych pominięć dochodu. 
 
Alimenty a dodatek mieszkaniowy
Alimenty ocenia się jako dodatkowy dochód gospodarstwa domowego, a pominięcie dochodu gospodarstwa domowego stosuje się w celu określenia części alimentów branej pod uwagę jako dochód.
Wszelkie świadczenia alimentacyjne do wysokości 95,23 € tygodniowo są wliczane w całości. Alimenty w wysokości pomiędzy 95,23 € i 170,23 € nie są brane pod uwagę. 25% kwoty wszystkich alimentów powyżej 170,23 € również nie jest brane pod uwagę. 
 
Wkład własny do czynszu
Gdy pracownik opieki społecznej oblicza wysokość dodatku mieszkaniowego, pomniejsza go o 30 €, ponieważ co najmniej 30 € należy przeznaczyć na czynsz (40 € dla pary). Dana osoba może płacić więcej niż 30 € (40 € dla pary), ponieważ wymaga się od niej, ze względu na pominięcia dochodu, przeznaczania dodatkowych dochodów podlegających opodatkowaniu, jakie posiada ponad właściwą podstawową stawkę SWA, na opłacenie czynszu. Nawet przy samodzielnym płaceniu części czynszu dodatek mieszkaniowy jest zawsze pomniejszony o 30 € (40 € dla pary). 
Małżeństwo powyżej 65 lat z dochodem równym lub mniejszym od emerytury krajowej (składkowej) w ich sytuacji będzie przeznaczać jedyne 35 € na czynsz. Małżeństwo, w którym oboje partnerzy posiadają emeryturę państwową (składkową) i nie posiadają innego dochodu, będzie również przeznaczać tylko 40 € na czynsz. 
 
Obliczenie dodatku mieszkaniowego 
Obliczenie przysługującego dodatku mieszkaniowego może okazać się trudne. Pracownik opieki społecznej w rejonowym ośrodku zdrowia decyduje o zakwalifikowaniu do przyznania dodatku mieszkaniowego i oblicza jego wysokość. Więcej informacji o zasadach obliczania dodatku mieszkaniowego.
Odwołanie od decyzji pracownika opieki społecznej
Jeśli nie jest się zadowolonym z decyzji odnośnie dodatku mieszkaniowego, należy najpierw spytać pracownika opieki społecznej, dlaczego taka decyzja została podjęta. Jeśli jest się w posiadaniu dokumentów, które mogą wesprzeć rozważany przypadek, należy przekazać je pracownikowi opieki społecznej. 
Jeśli nadal nie uzyskano satysfakcjonującego wyniku, można przedyskutować tą decyzję z kierownikiem opieki społecznej. Może on zmienić decyzję, jeśli dany przypadek na to zasługuje.
Jeśli decyzja nie została zmieniona, można wystąpić o wniosek odwołania. W odwołaniu trzeba umieścić możliwie najwięcej szczegółów oraz należy zachować kserokopie całości wniosku. 
Jeśli odwołanie nie odniosło skutku, jest się uprawnionym do złożenia odwołania do Biura ds. Odwołań w sprawie Świadczeń Społecznych (CWO). Można żądać osobistego spotkania i jest się uprawnionym do przyprowadzenia ze sobą przedstawiciela, który będzie argumentować w tej sprawie.
 
Stawki
Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest tygodniowo bądź miesięcznie czekiem, przelewem elektronicznym lub przekazem pocztowym, zwykle z dołu.
Kwota dodatku czynszowego zostanie skalkulowana przez urzędnika Gminnej Opieki Społecznej i ogólnie rzecz biorąc, stanowić będzie zabezpieczenie, aby po opłacie czynszu, wasz dochód nie spadł poniżej minimalnego poziomu.
Poziom ten to podstawowa dla waszej sytuacji stawka dodatkowego zasiłku z Opieki Społecznej minus 30 €. Musicie zawsze dopłacić 30 € do czynszu (40 € dla pary). Ale także możecie dopłacić więcej, w zależności od dostępnych środków patrz ‘Zasady’ powyżej.
Czynsz płacony wynajmującemu (czyli wasz wkład plus dodatek czynszowy) nie może przekraczać maksymalnego poziomu ustalonego dla hrabstwa bądź regionu. Maksymalny poziom czynszu dla hrabstwa ustalany jest przez Departament Opieki Socjalnej. Niemniej, Gminne Biuro Opieki Społecznej może ustalić w podanych granicach niższe stawki. Dla każdego regionu ustalony jest maksymalny poziom czynszu. Jeśli wasz aktualny czynsz jest wyższy od lokalnego maksimum, możecie otrzymać odmowę udzielenia dodatku czynszowego w całości.
 
 
 
 
 
Przypadki, gdy czynsz jest wyższy od danego limitu
W niektórych przypadkach Dopłata do Czynszu może zostać przyznana, lecz jest to w gestii reprezentanta Ministerstwa Opieki Społecznej (dawniej urzędnika Pomocy Społecznej Community Welfare) gdy czynsz przekracza ustalony limit:
Jeśli Państwo lub Państwa rodzina ma specjalne potrzeby mieszkaniowe (na przykład osobę niepełnosprawną w specjalnie zaadaptowanym lokum).
Jeśli będą Państwo w stanie uiszczać czynsz samodzielnie w krótkim okresie czasu, jeśli na przykład rozpoczniecie Państwo pracę. W tym przypadku Dopłata do Czynszu w większym wymiarze może zostać uiszczana przez krótki okres 6-8 tygodni.
W przypadku zaistnienia wyjątkowych warunków.
 
Dopłata do Czynszu a umowy najmu
Jeśli w momencie ponownego rozpatrywania Państwa Dopłaty do Czynszu, suma czynszu jest wyższa od ustalonego limitu a Państwa umowa najmu nie jest bliska daty jej odnowienia , będzie się od Państwa oczekiwać renegocjacji z właścicielem nieruchomości wysokości czynszu. Jeśli jej właściciel nalega na to, że warunki aktualnej umowy najmu nie mogą być przedmiotem negocjacji i nie zmniejszy wysokości czynszu do nowych limitów, wtedy reprezentant Ministerstwa Opieki Społecznej przedyskutuje z Państwem możliwe dla Państwa wyjścia. Może to również oznaczać poszukiwanie innego lokalu mieszkalnego. Jeśli to nastąpi będziecie Państwo nadal otrzymywać Dopłatę do Czynszu przez rozsądny okres czasu do momentu znalezienia nowego loku.
 
Maksymalna wysokość czynszu dla poszczególnych hrabstw
Oto maksymalne poziomy czynszu, obowiązujące od 17 czerwiec 2013 r. (Biuro Gminnej Opieki Społecznej może dla regionów w każdym hrabstwie ustalić niższe stawki: 
Maksymalna kwota czynszu na miesiąc
Hrabstwo Osoba samotna w zbiorczym mieszkaniu Para w zbiorczym mieszkaniu Osoba samotna Para bezdzietna Para z jednym dzieckiem lub samotny rodzic z jednym dzieckiem Para z dwójką dzieci lub samotny rodzic z dwójką dzieci Para z trójką dzieci lub samotny rodzic z trójką dzieci
Carlow €230 €250 €375 €433 €520 €560 €590
Cavan €160 €190 €325 €350 €400 €415 €433
Clare €190 €210 €320 €350 €400 €450 €500
Cork €250 €270 €485 €575 €700 €725 €750
Donegal €175 €200 €300 €325 €350 €400 €450
Dublin - Fingal €300 €350 €520 €700 €850 €900 €950
Dublin - other local authorities €350 €400 €520 €750 €950 €975 €1000
Galway €280 €300 €475 €540 €700 €725 €750
Kerry €190 €220 €365 €390 €500 €520 €540
Kildare €250 €300 €433 €500 €650 €700 €750
Kilkenny €200 €230 €390 €430 €540 €565 €590
Laois €200 €230 €340 €350 €450 €480 €520 
Leitrim €175 €195 €300 €325 €350 €375 €400
Limerick €200 €240 €375 €400 €500 €550 €600
Longford €160 €175 €290 €300 €325 €340 €350
Louth €215 €250 €390 €400 €550 €575 €600
Mayo €195 €215 €375 €390 €433 €465 €500
Meath €200 €260 €390 €420 €550 €600 €650
Monaghan €180 €190 €300 €350 €400 €433 €450
Offaly €200 €220 €360 €400 €450 €475 €500
Roscommon €200 €220 €300 €325 €400 €410 €425
Sligo €195 €220 €400 €425 €520 €540 €550
Tipperary North/South €195 €220 €370 €400 €485 €500 €525 
Waterford €220 €240 €375 €390 €475 €500 €525
Westmeath €190 €210 €390 €400 €500 €520 €530 
Wexford €250 €270 €375 €390 €500 €540 €575
Wicklow (Rural) €240 €290 €425 €450 €600 €610 €625
Wicklow (Bray Area) €275 €300 €520 €680 €850 €925 €1,000
North Kildare €270 €290 €500 €575 €750 €800 €850
SI 221/07 ustala maksymalne kwoty wypłacanego dodatku mieszkaniowego na 55 € dla osoby samotnej oraz 60 € dla małżeństw w przypadku mieszkańców komunalnych osiedli mieszkaniowych (finansowany przez Program Wsparcia Kapitałowego).
 
Jak się ubiegać
Aby ubiegać się o niego należy wypełnić formularz zgłoszeniowy o Dopłatę do Czynszu. Reprezentant Ministerstwa Opieki Społecznej (wcześniej zwany Urzędnikiem Pomocy Społecznej Welfare Officer) oraz miejscowy Urząd Citizens Information pomogą Państwu wypełnić ten formularz.
Część formularza będzie musiała być wypełniona przez Państwa właściciela nieruchomości lub jego agenta. Właściciel będzie musiał podać Ministerstwu Opieki Społecznej numer podatkowy (zazwyczaj swój numer PPS). Jeśli Państwa landlord nie zechce wypełnić tego formularza, dostępny jest oddzielny formularz (SWA 3C) . Jeśli Państwa właściciel nieruchomości nie posiada numeru podatkowego, powinien to zaznaczyć na piśmie informującym Ministerstwo Opieki Społecznej i wyjaśniającym stan rzeczy. Państwa Dopłata do Czynszu może nie zostać przekazana jeśli właściciel nieruchomości nie podał Ministerstwu Opieki Społecznej swojego numeru podatkowego lub nie wyjaśnił z jakiego powodu go nie posiada.
Może być niezbędne wypełnienie kolejnej części formularza przez lokalny urząd w celu potwierdzenia, że jesteście Państwo na ich listach mieszkaniowych oraz, że potrzebujecie innego domu (jeśli nie zostali Państwo zwolnieni z tego wymogu).
Należy także załączyć następujące dokumenty: 
Własny dokument tożsamości oraz dokumenty potwierdzające tożsamość osób pozostających na utrzymaniu, takie jak pełny akt urodzenia, paszport, prawo jazdy, pozwolenie na pracę, imigracyjny certyfikat rejestracji (GNIB) itp. 
Dokumenty potwierdzające wysokość dochodów i sytuację finansową, takie jak odcinek wypłaty, formularz P45, P35, P60, wyciągi bankowe itp. 
Dokumenty potwierdzające miejsce zamieszkania, takie jak rachunki za prąd, gaz lub rachunki telefoniczne itp. 
Dokumenty związane z najmem, takie jak książeczka opłat czynszowych, umowa najmu lub dzierżawy itp. 
Pracownik opieki społecznej zwykle odwiedza wnioskodawcę w celu potwierdzenia jego warunków mieszkaniowych. 
 
Gdzie składać podanie
Aby ubiegać się o Dopłatę do Czynszu powinniście się Państwo skontaktować z reprezentantem ministerstwa Opieki Społecznej (wcześniej zwanego Urzędnikiem Pomocy Społecznej Welfare Officer) w Państwa miejscowym ośrodku zdrowia. jednakże na niektórych obszarach nowe podania o Dopłatę do Czynszu rozpatrywane są przez scentralizowane Jednostki ds. Czynszu. Aby zobaczyć czy Państwa obszar podlega centralnej Jednostce ds. Czynszu należy odnieść się do listy centralnych jednostek ds. czynszu.
Jeśli mieszkacie Państwo w jednym z tych obszarów, możecie uzyskać w lokalnym ośrodku zdrowia zestaw czynszowy. Ten zestaw zawiera szczegółowe informacje (włączając w to listę dokumentów, jakich będziecie Państwo potrzebować) i wszystkie odnoszące się formularze-zgłoszenia. Powinniście państwo przeczytać informacje w zestawie dokładnie. Jeśli uznacie, że macie wszystkie niezbędne dokumenty możecie przedłożyć swoje podanie do odpowiedniej z jednostek centralnych. Rozpatrywania Państwa podania może zostać opóźnione jeśli nie dostarczy się całości informacji o której mowa w zestawie. Jednostka skontaktuje się z Państwem jeśli będzie potrzebowała dodatkowych informacji. Jeśli nie będzie potrzebować dodatkowych informacji, powiedzą Państwu kiedy wasze podanie zostanie rozpatrzone.
 
Dodatkowe informacje
Pewna część dochodu nie jest brana pod uwagę w oszacowaniu dla potrzeb dodatku mieszkaniowego. Dochód. który nie jest brany pod uwagę, nazywany jest "pominięciem dochodowym". Obecne pominięcia dochodowe obowiązują od 5 czerwca 2007 r.
Wszystkie istniejące wnioski o dodatki mieszkaniowe wypłacane od 5 czerwca 2007 r. będą podlegały rewizji i szacowaniu wykorzystując obecne pominięcia dochodowe i stare pominięcia dochodowe. Jeżeli osoba uzyska wyższy dodatek mieszkaniowy przy użyciu starych pominięć dochodowych (patrz poniżej), będzie podlegała szacowaniu za pomocą starych pominięć dochodowych dopóki:
nie będzie się kwalifikować do otrzymania dodatku mieszkaniowego lub; 
przerwała wnioskowanie na okres dłuższy niż 13 tygodni lub; 
nastąpiła zmiana w jej sytuacji życiowej. Na przykład nastąpiła zmiana adresu, dochodu gospodarstwa domowego, zwiększenie lub zmniejszenie czynszu lub zmieniła się wysokość świadczeń socjalnych. 
 
Pominięcia dochodowe dla wniosków o dodatek mieszkaniowy złożonych przed 5 czerwca 2007 r.
Dochód z następujących źródeł nie był brany pod uwagę przy ocenianiu wniosków o dodatek mieszkaniowy złożonych przed 5 czerwca 2007 r.:
dodatek rodzinny dla rodzin o niskich dochodach; 
60 euro dodatkowego dochodu z pracy niepełnoetatowej, włączając w to Społeczne Programy Zatrudnienia. Jeśli wynagrodzenie za pracę wynosi pomiędzy 60 € a 90 €, tylko połowa wynagrodzenia pomiędzy 60 € i 90 € jest brana pod uwagę. (Przykładowo, przy zarobkach 90 € tylko 15 € jest brane pod uwagę); 
60 € dodatkowego dochodu z uczestnictwa w zatwierdzonych kursach szkoleniowych, na przykład w kursach doskonalenia umiejętności FÁS. Jeśli wynagrodzenie wynosi pomiędzy 60 € a 90 €, tylko połowa wynagrodzenia pomiędzy 60 € i 90 € jest brana pod uwagę. Przykładowo, przy zarobkach 90 € tylko 15 € jest brane pod uwagę; 
120 € z zajęć rehabilitacyjnych lub zatrudnienia, jeśli otrzymuje się dodatek z tytułu niepełnosprawności. Jakiekolwiek dochody powyżej 120 € z zajęć rehabilitacyjnych lub zatrudnienia będą miały wpływ na wysokość dodatku mieszkaniowego; 
Otrzymując dodatek dla rodzin niepełnych, kwotę do 95,23 € ze świadczeń alimentacyjnych uważa się za przeznaczoną na czynsz. Połowa każdej kwoty powyżej tego progu jest brana pod uwagę jako dochód i wpływa na wysokość dodatku dla rodzin niepełnych. Pierwsze 95,23 € z jakichkolwiek otrzymywanych alimentów jest brane pod uwagę przy obliczaniu dodatku mieszkaniowego, natomiast alimenty powyżej 95,23 € do wysokości 155,23 € są pomijane. Połowa z otrzymywanych alimentów w wysokości od 155,23 € do 185,23 € brana jest pod uwagę. Całość alimentów powyżej 185,23 € brana jest pod uwagę przy obliczaniu dodatku mieszkaniowego; 
dodatkowe świadczenia socjalne (SWA) na potrzeby gospodarstwa domowego; 
zasiłek na dziecko; 
dodatek na koszty relokacji; 
dopłaty dla rodzin zastępczych wypłacane przez Zarząd Służby Zdrowia; 
dopłaty na zakwaterowanie dzieci na mocy Ustawy o opiece nad dziećmi; 
dochód uczniów z obszaru Gaeltacht; 
stypendia i dodatki z programów poprawiających sytuację ludzi niewidomych; 
pieniądze otrzymane od organizacji charytatywnych, np. St Vincent de Paul; 
odszkodowanie przyznane przez Trybunał ds. Odszkodowań ze względu na zakażenie żółtaczką typu C przez pewne produkty krwiopochodne, dla osób, których inwalidztwo spowodował Talidomid oraz otrzymujących odszkodowanie od Izby ds. Ofiar Nadużyć Seksualnych; 
stypendia socjalne wypłacane przez lokalne władze ds. szkolnictwa wyższego; 
dodatek z tytułu opieki domowej nad chorym; 
dochód z zatrudnienia przez HSE w charakterze pomocy domowej. 
 
Szczegółowe ustalenia dotyczące zachowania prawa do dodatku mieszkaniowego
Od 5 czerwca 2007 r. nowe wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie muszą spełniać szczegółowych ustaleń dotyczących zachowania prawa do dodatku mieszkaniowego. Przed 5 czerwca 2007 r. można było nadal otrzymywać zasiłek mieszkaniowy, jeśli było się zatrudnionym na mocy szczegółowych ustaleń dotyczących zachowania prawa do dodatku mieszkaniowego, np. jeśli uczestniczyło się w Społecznym Programie Zatrudnienia. 
Na mocy szczegółowych ustaleń dotyczących zachowania prawa do dodatku mieszkaniowego można było nadal otrzymywać 75% dodatku mieszkaniowego podczas pierwszego roku zatrudnienia, 50% podczas drugiego roku i 25% podczas trzeciego i czwartego roku. Po upływie czterech lat traciło się prawo do otrzymywania dodatku mieszkaniowego w przypadku zatrudnienia.
Jeśli obecnie otrzymuje się dodatek mieszkaniowy na mocy szczegółowych ustaleń dotyczących zachowania prawa do dodatku mieszkaniowego, wniosek taki będzie regularnie rewidowany w celu porównania efektu wcześniejszych oszacowań i nowych pominięć dochodowych. Nowe pominięcia dochodowe będą stosowane do danego wniosku, jeśli będzie to oznaczać uzyskanie większej wysokości dodatku mieszkaniowego. 
 
 
 
Formularz zgłoszeniowy o dodatek do czynszu
http://www.welfare.ie/en/pdf/swa_rs1.pdf 
 
Formularz swa 3c- w przypadku, kiedy landlord nie chce wypełnić formularza orginalnego
http://www.welfare.ie/en/pdf/SWA 3C.pdf
 
źródło ; Citizen Information Centre
aktualizacja : 9 January 2014
 
 
Niniejsze  informacje znajdujące się w Poradniku  Polaka NIE są dokumentem prawnym.
W przypadku, gdy wymagana jest porada socjalna, należy skontaktować się z doradca socjalnym, korzystając z naszego biura:
Together- Razem Centre
17 George's Quay
Cork
phone:  (021) 496-77-43
mobile: 089-413-76-28
email:  info@together-razem.org
 
więcej >

Section in English

19/09/2017 - 13:57
Our new location and services
At Together-Razem we are changing and constantly developing and enhancing our services. Going from strength to strength, we are very excited to inform you that Together-Razem Centre has recently moved to a new location. 
We kindly ask that you all to update our contact details as from the 18th of May you can find us in our new office:
 
Unit 2A, Kilnap Business & Technology Park, 
Mallow Road, 
Cork,
tel. 0214395588
info@together-razem.org
więcej >
PolskaEire Festival launch in Cork
The 2017 PolskaEire Festival in Cork has been successfully launched at Heron House, at the Blackpool Shopping Center & Retail Park. Lord Mayor Cllr. Des Cahill was on the site to officially launch the festival. Other speakers were: David Stanton TD, Minister of State for Justice with special responsibility for Equality, Immigration, and Integration, and Piotr Rakowski - First Advisor, Head of Political and Economic Section; Political and European integration, Embassy of the Republic of Poland in Dublin. Great musical performance by Natalia Bakula (violin). At the opening we saw a specially prepared photo exhibition by Krzysztof Rosa - "Love doesn’t ask for a passport". Seamus Kirkpatrick from UCC delivered speech about love in Art.
The Craic was dobry again in Cork! Big thank you to Blackpool Shopping Centre & Retail Park for hosting the event!  
Photos by Guy Heynen & Jana Šlebodová

więcej >
01/06/2017 - 20:12
New office opening

Together-Razem Centre has moved to a new location and on the 18th May 2017 we have officially opened our new office at Kilnap Business Park with Ambassador of Poland HE Ryszard Sarkowicz, Deputy Lord Mayor Cllr Joe Kavanagh and other members of Polish & Irish community. It was a very special today with warms wishes and on behalf od the Board of Directors we would like to say big thank you to all our friends and supporter for being with us that day.

więcej >