Together-Razem

Kalendarium

 Donate with JustGiving

Dodatek z tytułu niepełnosprawności - DA

24/03/2014 - 1:21
Informacje 
Dodatek z tytułu niepełnosprawności to cotygodniowe świadczenie wypłacane w Irlandii osobom niepełnosprawnym w wieku od 16 do 66 lat. Muszą istnieć podejrzenia, że dana osoba będzie niepełnosprawna przez okres przynajmniej roku. Dodatek przyznawany jest na podstawie oceny medycznej i oceny środków utrzymania. 
Jeżeli dana osoba uzna, że niesłusznie odmówiono jej zasiłku chorobowego lub będzie niezadowolona z decyzji Urzędnika Opieki Społecznej odnośnie swoich praw, ma ona możliwość odwołania się od tej decyzji. 
 
Zasady 
Warunki otrzymywania dodatku z tytułu niepełnosprawności: 
Uraz, choroba, niepełnosprawność fizyczna lub umysłowa o przewlekłym charakterze lub taka, która może trwać przez co najmniej jeden rok; 
Na skutek niepełnosprawności zdolność osoby do pracy, którą mogłaby wykonywać stosownie do wieku, doświadczenia i kwalifikacji, została w znacznym stopniu ograniczona; 
wiek od 16 do 66 lat; 
spełnianie kryteriów finansowych; 
spełnianie warunku stałego pobytu. 
 
Domy opieki
Osobom pobierającym dodatek z tytułu niepełnosprawności, które znajdą się w szpitalu lub domu opieki, świadczenie to będzie wypłacane tak długo, jak spełniają warunki jego otrzymywania.
Osoby, które przed znalezieniem się w domu opieki nie pobierały dodatku z tytułu niepełnosprawności, mogą go otrzymać po trafieniu do takiej placówki, jeżeli spełniają warunki jego otrzymywania.
 
 
 
Kryteria finansowe
Prawo do dodatku z tytułu niepełnosprawności warunkują kryteria finansowe. Aby móc otrzymywać to świadczenie, całkowity dochód osoby nie może przekraczać określonej kwoty. Składniki całkowitego dochodu brane pod uwagę to:
Uzyskane dochody gotówkowe, zarówno wasze, jak i współmałżonka/partnera/konkubenta. 
Dochody pieniężne osoby występującej o świadczenie lub jej małżonka. Więcej informacji znajduje się w dokumencie o dochodach pieniężnych nie uwzględnianych w kryteriach finansowych. 
Środki majątkowe, m.in. wartość posiadanych oszczędności, inwestycji, udziałów, nieruchomości (innych niż zajmowany własny lokal mieszkalny). Nie bierze się pod uwagę środków majątkowych do wartości 50 000 EUR. Więcej informacji znajduje się w dokumencie o środkach majątkowych i świadczeniach w ramach pomocy społecznej. 
Pobierane alimenty. Więcej informacji znajduje się w dokumencie o sposobie zaliczania alimentów na poczet dochodów. 
 
Dochód ze sprzedaży domu
Wpływy ze sprzedaży domu do wysokości 190,460.71 EUR nie są brane pod uwagę przy ocenie kryteriów finansowych, jeżeli osoba sprzeda dom, a następnie:
przeniesie się do bardziej dogodnego lokalu mieszkalnego (który zakupi lub weźmie w najem) 
zamieszka z opiekunem, który pobiera świadczenie opiekuńcze 
przeniesie się do placówki opiekuńczej lub specjalnej — społecznej, spółdzielczej, publicznej lub prywatnej 
przeniesie się do prywatnego domu pogodnej starości figurującego w rejestrze ustanowionym w ustawie zdrowotnej (domy pogodnej starości) z 1990 r. 
Jeżeli osoba zamieszkuje lokal będący w części lokalem użytkowym, a w części mieszkalnym, to nie uwzględnia się tylko wpływów pochodzących ze sprzedaży części mieszkalnej.
 
Dochód z wynagrodzenia za pracę
Jeżeli osoba może podjąć pracę rehabilitacyjną, to wynagrodzenie za tę pracę do wysokości 120 EUR tygodniowo nie wpływa na prawo do dodatku z tytułu niepełnosprawności. Przed podjęciem pracy należy uzyskać zezwolenie z Departamentu Spraw Społecznych i Rodzinnych.
Do oceny kryteriów finansowych dodatku z tytułu niepełnosprawności nie uwzględnia się 50% kwoty zarobków między 120 a 350 EUR. 
Zarobki powyżej 350 EUR są w pełni brane pod uwagę w ocenie, czy ubiegający się o dodatek spełnia kryteria finansowe.
 
Świadczenia dla niepełnosprawnych a zatrudnienie.
Świadczenia za osoby pozostające na utrzymaniu
Jeśli pozostajecie w związku małżeńskim, partnerskim bądź konkubinacie, możecie otrzymać podwyżkę na tę osobę, jako na dorosłego na waszym utrzymaniu. Świadczenie podwyższone można również otrzymać z tytułu posiadania dziecka na utrzymaniu. 
Jeśli macie dzieci, które z wami zamieszkują i jesteście stanu wolnego, wdowcem, w separacji bądź w związku partnerskim, ale nie mieszkacie z partnerem(ką), możecie otrzymać podwyżkę na osobę, która opiekuje się waszym dzieckiem, pod warunkiem, że osoba ta ma 16 lat lub więcej, zamieszkuje z wami i pozostaje na waszym utrzymaniu. 
 
Dochód pochodzący z pracy współmałżonka/partnera/konkubenta
Jeśli wasz współmałżonek/partner/konkubent pracuje, może to mieć wpływ na wasz dodatek inwalidzki.
Od dnia 26 września 2007 r., tygodniowe zarobki współmałżonka/partnera/konkubenta szacowane są w sposób następujący:
Zarobki tygodniowe to wynagrodzenie brutto po odliczeniu PRSI, składek emerytalnych i związkowych. 
Wypracowane 20€ dziennie (maksymalnie 60€) odliczane jest od średnich tygodniowych zarobków współmałżonka/partnera/konkubenta, a następnie 60% saldo uważane jest za przychód tygodniowy. Następnie tygodniowy dochód z wynagrodzenia za pracę odlicza się od sumy całości osobistej stawki dodatku z tytułu niepełnosprawności i maksymalnej kwoty podwyższonej za uprawnioną osobę dorosłą.
Jeżeli przed 26 września 2007 r. otrzymywaliście dodatek inwalidzki i nadal pozostajecie w tym systemie, w tej sytuacji zarobki waszego współmałżonka/partnera/konkubenta zostaną oszacowane zgodnie z nowymi regulacjami w celu sprawdzenia, co jest dla was korzystniejsze. Jeżeli na podstawie poprzedniej metody oceny osobie przysługuje wyższy dodatek, to ta metoda obliczania dochodów z wynagrodzenia będzie wciąż stosowana.
Jeżeli stan posiadania waszego współmałżonka/partnera/konkubenta uległ z jakiegokolwiek powodu zmianie po 26 września 2007 r., wówczas nie będzie wam przysługiwało stosowanie uprzedniej metody obliczania środków pochodzących z wynagrodzenia za pracę. 
 
Stawki 
Od stycznia 2014 r., maksymalna tygodniowa stawka dodatku z tytułu niepełnosprawności wynosi: 
Stawka osobista (ubiegający się) 188 EUR (maksymalna stawka)
Kwalifikujący się dorosły 124,80 EUR (maksymalna stawka)
Kwalifikujące się dziecko 29,80 EUR (pełna stawka)
14,90 EUR (połowa stawki)
 
Jeśli pozostajecie w związku małżeńskim, partnerskim bądź konkubinacie i oboje kwalifikujecie się do dodatku za inwalidztwo, wówczas każde z was osobiście otrzyma co tydzień przysługujący dodatek inwalidzki.
Jeśli wy sami bądź wasz współmałżonek/partner/konkubent kwalifikuje się do otrzymania dodatku inwalidzkiego, zaś druga strona otrzymuje inny rodzaj zasiłku z opieki społecznej, wówczas każde z was otrzyma co tydzień przysługującą mu kwotę wypłaty.
 
Sposób składania wniosków 
Pobierz wniosek o przyznanie dodatku z tytułu niepełnosprawności (link poniżej). Wniosek ten jest również dostępny w najbliższym biurze opieki społecznej. 
Gdzie składać podanie
Disability Allowance Section
Department of Social Protection
Social Welfare Services Office
Government Buildings
Ballinalee Road
Longford 
Ireland 
Tel:(043) 334 0000 
Locall:1890 92 77 70 
 
 
Wniosek o przyznanie dodatku z tytułu niepełnosprawności:
http://www.welfare.ie/en/pdf/da1.pdf
 
źródło : Citizen Information Centre
aktualizacja : 15 January 2014
 
 
Niniejsze  informacje znajdujące się w Poradniku  Polaka NIE są dokumentem prawnym.
W przypadku, gdy wymagana jest porada socjalna, należy skontaktować się z doradca socjalnym, korzystając z naszego biura:
Together- Razem Centre
17 George's Quay
Cork
phone:  (021) 496-77-43
mobile: 089-413-76-28
email:  info@together-razem.org
 
 
 
 
więcej >

Section in English

19/09/2017 - 13:57
Our new location and services
At Together-Razem we are changing and constantly developing and enhancing our services. Going from strength to strength, we are very excited to inform you that Together-Razem Centre has recently moved to a new location. 
We kindly ask that you all to update our contact details as from the 18th of May you can find us in our new office:
 
Unit 2A, Kilnap Business & Technology Park, 
Mallow Road, 
Cork,
tel. 0214395588
info@together-razem.org
więcej >
PolskaEire Festival launch in Cork
The 2017 PolskaEire Festival in Cork has been successfully launched at Heron House, at the Blackpool Shopping Center & Retail Park. Lord Mayor Cllr. Des Cahill was on the site to officially launch the festival. Other speakers were: David Stanton TD, Minister of State for Justice with special responsibility for Equality, Immigration, and Integration, and Piotr Rakowski - First Advisor, Head of Political and Economic Section; Political and European integration, Embassy of the Republic of Poland in Dublin. Great musical performance by Natalia Bakula (violin). At the opening we saw a specially prepared photo exhibition by Krzysztof Rosa - "Love doesn’t ask for a passport". Seamus Kirkpatrick from UCC delivered speech about love in Art.
The Craic was dobry again in Cork! Big thank you to Blackpool Shopping Centre & Retail Park for hosting the event!  
Photos by Guy Heynen & Jana Šlebodová

więcej >
01/06/2017 - 20:12
New office opening

Together-Razem Centre has moved to a new location and on the 18th May 2017 we have officially opened our new office at Kilnap Business Park with Ambassador of Poland HE Ryszard Sarkowicz, Deputy Lord Mayor Cllr Joe Kavanagh and other members of Polish & Irish community. It was a very special today with warms wishes and on behalf od the Board of Directors we would like to say big thank you to all our friends and supporter for being with us that day.

source
więcej >