Together-Razem

Kalendarium

Dodatek rodzinny FIS

24/03/2014 - 1:15
Informacja
Dodatek rodzinny (Family Income Supplement, FIS) jest cotygodniowym, wolnym od podatku świadczeniem dostępnym dla osób zatrudnionych mających dzieci. Daje on dodatkową pomoc dla osób otrzymujących niskie zarobki. Aby móc ubiegać się o ten dodatek należy być pracownikiem, a nie jedynie osobą samozatrudnioną.
Należy mieć przynajmniej jedno dziecko, które normalnie zamieszkuje z Panem/Panią lub jest przez Pana/Panią wspierane finansowo. Dziecko to musi być poniżej 18 roku życia i poniżej 22 roku życia, jeśli jest uczniem w pełnym wymiarze godzinowym.
Aby być upoważnionym do otrzymywania Dodatku rodzinnego (FIS), tygodniowe średnie zarobki rodziny netto muszą być poniżej pewnego poziomu w przypadku rodziny o danej wielkości. Wysokość dodatku FIS otrzymywana wynosi 60% różnicy pomiędzy przychodami netto Państwa rodziny a przychodami będącymi limitem dla Państwa rodziny. W celu uzyskania większej ilości informacji o przychodzie rodzinnym netto proszę przejść do części „Stawki” poniżej.
Jeśli otrzymujecie Państwo FIS, możecie być także upoważnieni do Świadczenia Powrót Do Szkoły - Ubranie i Obuwie (Back to School Clothing and Footwear Allowance).
Przychód pochodzący z FIS nie jest brany pod uwagę przy ocenie na potrzeby karty medycznej (medical card).
 
Zasady
FIS jest cotygodniowym, wolnym od podatku świadczeniem dostępnym dla osób zatrudnionych:
Pracujących 19 lub więcej godzin tygodniowo (lub 38 lub więcej godziny w ciągu dwóch tygodni). Tygodniowe przepracowane godziny mogą zostać dodane do godzin współmałżonka, partnera cywilnego, konkubenta/konkubiny w celu wypełnienia tego warunku. Nie wolno zaliczać do wypełnienia tego wymogu godzin przepracowanych jako osoba samozatrudniona.
Gdzie jest prawdopodobnym, że zatrudnienie będzie trwało więcej niż 3 miesiące
Gdy osoba opiekuje się jednym lub większą ilością dzieci i
Zarabia sumę mniejszą niż ustalona wysokość wynagrodzenia, która waha się w zależności od wielkości rodziny
Zazwyczaj świadczenie to wypłacane jest przez jeden rok i nie ma na nie wpływu np. zmniejszenie się lub zwiększenie przychodów. 
Jednakże, w przypadku 2 następujących okoliczności, tygodniowa stawka dodatku rodzinnego (FIS) może w ciągu roku ulec zmianie:
Jeśli podejmiesz opiekę nad dodatkowym dzieckiem, twoja stawka FIS wzrośnie (ponieważ rodzina uległa powiększeniu)
Jeśli otrzymywałeś(aś) wypłatę dla samotnego rodzica, a wypłata została wstrzymana, ponieważ najmłodsze dziecko osiągnęło odpowiedni limit wieku, wówczas stawka FIS może ulec zmianie, z uwagi na utratę OFP.
 
W przypadku utraty pracy lub redukcji godzin pracy
Jeśli przychód pochodzący z pracy jest zmniejszany, wysokość Dodatku Rodzinnego FIS pozostaje niezmieniona. Nie zwiększy się. Jednakże, gdy świadczenie FIS skończy się, możecie Państwo ponownie ubiegać się o jego przyznanie podając dane dotyczące zmniejszonego przychodu. (FIS jest zazwyczaj wypłacany przez 52 tygodnie. Pod koniec 52 tygodni, można ponownie złożyć podanie o FIS.)
Jeśli ilość godzin pracy jest zmniejszona do ilości poniżej 19 godzin (38 godzin w skali dwóch tygodni) nie jesteście Państwo dłużej upoważnieni do otrzymywania FIS. Powinniście poinformować oddział FIS jeśli Państwa godziny spadną poniżej wymaganego minimum.
W przypadku straty pracy nie jest się więcej upoważnionym do FIS. Oddział FIS należy powiadomić.
 
Otrzymywanie FIS razem z innym świadczeniem opieki społecznej
Nie można otrzymać FIS jeśli jest się objętym Programem Zatrudnienia Członków Społeczności (Community Employment Scheme), Programem Praktyk Zawodowych TÚS (the TÚS scheme) lub jakimkolwiek innym programem FÁS za wyjątkiem Programu Inicjatyw Zawodowych (Job Initiative).
Nie można otrzymać Dodatku FIS jeśli otrzymuje się jedno z następujących świadczeń pomocy społecznej:
Zasiłek dla Poszukujących Pracy (Jobseeker's Benefit) lub Dodatek dla Poszukujących Pracy (Jobseeker's Allowance)
Emerytura Państwowa (Przejściowa) (State Pension (Transition)), lub Dodatek Przedemerytalny (Pre-Retirement Allowance)
Jeśli Pana/Pani współmałżonek, partner cywilny lub konkubent/konkubina otrzymują jedno z tych świadczeń, nadal może Pan/Pani kwalifikować się do otrzymania FIS. Jednakże ich świadczenie opieki społecznej będzie obliczone dla potrzeb FIS jako przychód. Jeśli zakwalifikuje się Pan/Pani do otrzymywania FIS, wtedy świadczenie tej osoby otrzymywane na Pana/Panią nie będzie wypłacane oraz wpłynie to także na Zwyżkę na Dziecko Upoważnione (Increase for a Qualified Child).
Jeśli jest Pan/Pani samotnym rodzicem, może mieć Pan/Pani prawo do FIS oprócz świadczeń Świadczenie dla Samotnego Rodzica (One-Parent Family Payment), Zasiłek dla Porzuconej Żony (Deserted Wife's Benefit), Emerytura Funduszu Składkowego dla Wdów, Wdowców i Pozostających Przy Życiu Partnerów Cywilnych (Widow's, Widower's or Surviving Civil Partner's (Contributory) Pension).
Na podstawie Ustawy o Ochronie Macierzyństwa z 1994 r. (Maternity Protection Act 1994), kobiecie, która kwalifikuje się do otrzymania zasiłku macierzyńskiego, zasiłku adopcyjnego lub zasiłku zdrowotnego dla kobiet ciężarnych i karmiących (Health and Safety Benefit) przysługuje wystąpienie o przyznanie dodatku rodzinnego (FIS) (pod warunkiem, że spełnia ona warunki wypłaty FIS oraz posiada rodzinę – kobieta ciężarna, nie posiadająca jeszcze innych dzieci, kwalifikuje się do otrzymania FIS dopiero po urodzeniu dziecka). Dochód musi być niższy od limitu dochodu dla rodziny tej wielkości. (Jeżeli starasz się o przyznanie zasiłku rodzinnego, twoje średnie tygodniowe zarobki ustala się na podstawie aktualnych zarobków brutto bądź formularza P60). Następnie, wnioskowany FIS wypłacany będzie przez jeden rok od dnia rozpoczęcia wypłaty zasiłku macierzyńskiego (w przypadku, gdy już masz dziecko) lub od momentu porodu, jeśli jest to pierwsze dziecko. Nie przysługuje staranie się o dalszą wypłatę FIS w sytuacji, gdy decydujesz się na dodatkowy bezpłatny urlop macierzyński bądź adopcyjny, gdy nie powracasz do pracy po zakończeniu urlopu macierzyńskiego lub jeśli po powrocie do pracy, stracisz posadę. 
 
Alimenty
Rodzic będący w separacji może ubiegać się o FIS gdy spełni niezbędne wymogi oraz
Mieszka z dziećmi lub
Całkowicie utrzymuje byłego współmałżonka, byłego partnera cywilnego lub byłego konkubenta/konkubinę, z którym to zamieszkują dzieci
Całkowite utrzymywanie oznacza alimenty płacone przez Pana/Panią, aplikanta FIS, muszą być jedynym przychodem Pana/Pani byłego współmałżonka, byłego partnera cywilnego lub byłego konkubenta/konkubinę.
Jedynie świadczenie FIS może przysługiwać rodzinie.
 
Płacenie Alimentów
Jeśli jest Pan/Pani rodzicem będącym w separacji i świadczy alimenty, może kwalifikować się Pan/Pani do świadczenia FIS. Aby kwalifikować się, należy być rodzicem który w pełni utrzymuje rodzica z którym zamieszkują dzieci. Jedynie jedno świadczenie FIS może zostać przyznane rodzinie, w której rodzic, któremu płaci Pan/Pani alimenty nie może otrzymywać FIS.
Jeśli płaci Pan/Pani alimenty w rezultacie nakazu sądowego lub prawnie obowiązującej umowy na rzecz drugiej rodziny, ilość płaconych alimentów nie będzie odliczana od przychodu podczas naliczania FIS.
 
Otrzymywanie alimentów
W przypadku otrzymywania alimentów całkowita suma świadczeń alimentacyjnych będzie brana pod uwagę jako przychód przy określaniu wysokości FIS. Jedynie jedno świadczenie FIS może zostać przyznane rodzinie, w której rodzic, od którego otrzymuje Pan/Pani alimenty nie może otrzymywać FIS.
Alimenty otrzymywane na upoważnione do tego dziecko przez rodzica, także będą wzięte pod uwagę przy naliczaniu FIS.
 
 
Stawki
FIS naliczany jest od podstawy 60% pomiędzy limitem przychodów dla rodziny danej wielkości i dochodu podlegającego opodatkowaniu osoby (osób) wychowującej (-ych) dziecko (dzieci). Pod uwagę brany jest połączony przychów pary (małżeńskiej, będącej w cywilnym związku partnerskim lub konkubinacie).
Przychód z jakiegokolwiek źródła (za wyłączeniem wymienionych poniżej) brany jest pod uwagę jako środek finansowy. Jednakże, mimo że nie istnieją zasady wyłączające z uwzględniania środków kapitałowych, Ministerstwo Opieki Społecznej generalnie nie bierze pod uwagę środków kapitałowych ani nie bada kont bankowych w przypadku ubiegania się o FIS.
Główne czynniki uznawane za przychód:
Pana/Pani dochód podlegający opodatkowaniu oraz dochód podlegający opodatkowaniu Pana/Pani współmałżonka, partnera cywilnego lub konkubenta/konkubiny (Dochód podlegający opodatkowaniu to przychód brutto minus podatek, składka na ubezpieczenie społeczne pracownika PRSI, powszechne obciążenie z tytułu świadczeń socjalnych USC oraz fundusz emerytalny)
Jakikolwiek dodatkowy dochód Pan/Pani i współmałżonek, partner cywilny lub konkubent/konkubina możecie posiadać z tytułu samozatrudnienia (takie jak płaca za godziny nadliczbowe, premie, dodatki lub prowizje)
Jakikolwiek dochód Pan/Pani i współmałżonek, partner cywilny lub konkubent/konkubina możecie posiadać z tytułu samozatrudnienia
Przychód z zakładowych programów emerytalnych.
Dochód Pan/Pani i współmałżonek, partner cywilny lub konkubent/konkubina możecie posiadać włączając w to świadczenia pomocy społecznej.
Rodziny z wynagrodzenia opiekuna (dodatek opiekuńczy lub zasiłek opiekuńczy).
Przychód z czynszów pochodzących z najmu nieruchomości lub ziemi (wartość kapitałowa nie jest brana pod uwagę).
Następujące świadczenia nie są brane jako dochód rodzinny:
Zasiłek na Dziecko
Świadczenie Opiekuna Dziecka
Dodatkowe Świadczenie Socjalne
Dodatek Opieki Domowej
Dodatek na Dziecko Przybrane
Dopłata do Czynszu dla lokatorów dotkniętych brakiem regulacji wysokości czynszów
Przychód z organizacji charytatywnej
Przychód z zakwaterowania studentów języka irlandzkiego na obszarach Gaeltacht zgodnie z programem Ministra Sztuki, Dziedzictwa Narodowego i Gaeltacht
Przychód z pracy dla HSE jako pomoc domowa zostanie wzięty we wszystkich nowych podaniach o FIS od stycznia 2012 oraz przedłużeniach innych podań.
 
Obliczanie dochód na potrzeby FIS
Ministerstwo Opieki Społecznej oblicza Państwa dochód podlegający opodatkowaniu i Państwa średni dochód w pewnym okresie czasu.
Jeżeli jesteś osobą nowozatrudnioną, wówczas twój dochód tygodniowy oblicza się od momentu rozpoczęcia pracy. Jeśli pracujesz dłużej niż rok, dochód tygodniowy oblicza się od twojego ostatniego P60. P60 wykorzystuje się także do obliczenia twego średniego przychodu tygodniowego, jeśli twoja skarga została wznowiona. Jeśli twój małżonek, partner bądź konkubent (konkubina) pracuje na własny rachunek, wówczas jego/jej średni dochód tygodniowy oblicza się na podstawie okresu ostatnich 12 miesięcy przed złożeniem przez ciebie skargi. 
Jeszcze raz, aby zakwalifikować się, Pana/Pani średni tygodniowy dochód rodziny musi być poniżej pewnego poziomu dla rodziny wielkości Pana/Pani rodziny. Przykłady, jak należy przeprowadzić obliczenia, znajdziesz na stronie welfare.ie. 
Limity przychodu FIS na rok 2014 
Jeśli macie Państwo: I tygodniowy dochód rodziny wynosi poniżej: 
jedno dziecko €506 
dwoje dzieci €602 
troje dzieci €703 
czworo dzieci €824 
pięcioro dzieci €950 
sześcioro dzieci €1,066 
siedmioro dzieci €1,202 
ośmioro dzieci €1,298
Ważne jest aby pamiętać, że niezależnie od tego jak niewiele się Państwo kwalifikujecie, minimalnie otrzymacie Państwo €20 tygodniowo.
Aby ubiegać się o świadczenie, należy wypełnić formularz podania o Dodatek Rodzinny FIS. Możecie Państwo uzyskać kopię tego formularza z Intreo Centre/Lokalnego Urzędu Opieki Społecznej. Jeśli potrzebujecie Państwo pomocy w wypełnieniu tego formularza, pracownicy Lokalnego Urzędu Opieki Społecznej lub Centrum Informacyjnego Citizens Information Centre mogą Państwu pomóc.
Aby upewnić się, że Państwa podanie o FIS było rozpatrzone tak szybko jak to możliwe, powinniście Państwo dołączyć do podania swój ostatni formularz P60, 2 ostatnie odcinki z wypłaty oraz kopię Państwa Certyfikatu Ulg Podatkowych (Tax Credits Certificate) za aktualny rok podatkowy.
Jeśli uważacie, że niesłusznie odmówiono Państwu przyznania FIS, możecie się odwołać od tej decyzji.
 
Gdzie składać podanie
Proszę przesłać wypełniony formularz-podanie FIS do: 
Family Income Supplement (FIS) Section
Department of Social Protection
Social Welfare Services Office
Government Buildings
Ballinalee Road
Longford 
Ireland 
Tel:(043) 334 0000 
Locall:1890 92 77 70 
 
Formularz podania o dodatek rodzinny:
http://www.welfare.ie/en/pdf/fis1.pdf 
 
źródło : Citizen Information Centre
aktualizacja : 16 stycznia 2014
 
Niniejsze  informacje znajdujące się w Poradniku  Polaka NIE są dokumentem prawnym.
W przypadku, gdy wymagana jest porada socjalna, należy skontaktować się z doradca socjalnym, korzystając z naszego biura:
Together- Razem Centre
17 George's Quay
Cork
phone:  (021) 496-77-43
mobile: 089-413-76-28
email:  info@together-razem.org
 
 
 
 
 
 
 
 
 
więcej >

Section in English

19/09/2017 - 13:57
Our new location and services
At Together-Razem we are changing and constantly developing and enhancing our services. Going from strength to strength, we are very excited to inform you that Together-Razem Centre has recently moved to a new location. 
We kindly ask that you all to update our contact details as from the 18th of May you can find us in our new office:
 
Unit 2A, Kilnap Business & Technology Park, 
Mallow Road, 
Cork,
tel. 0214395588
info@together-razem.org
więcej >
PolskaEire Festival launch in Cork
The 2017 PolskaEire Festival in Cork has been successfully launched at Heron House, at the Blackpool Shopping Center & Retail Park. Lord Mayor Cllr. Des Cahill was on the site to officially launch the festival. Other speakers were: David Stanton TD, Minister of State for Justice with special responsibility for Equality, Immigration, and Integration, and Piotr Rakowski - First Advisor, Head of Political and Economic Section; Political and European integration, Embassy of the Republic of Poland in Dublin. Great musical performance by Natalia Bakula (violin). At the opening we saw a specially prepared photo exhibition by Krzysztof Rosa - "Love doesn’t ask for a passport". Seamus Kirkpatrick from UCC delivered speech about love in Art.
The Craic was dobry again in Cork! Big thank you to Blackpool Shopping Centre & Retail Park for hosting the event! go to site  
Photos by Guy Heynen & Jana Šlebodová

więcej >
01/06/2017 - 20:12
New office opening

go to link Together-Razem Centre has moved to a new location and on the 18th May 2017 we have officially opened our new office at Kilnap Business Park with Ambassador of Poland HE Ryszard Sarkowicz, Deputy Lord Mayor Cllr Joe Kavanagh and other members of Polish & Irish community. It was a very special today with warms wishes and on behalf od the Board of Directors we would like to say big thank you to all our friends and supporter for being with us that day.

więcej >