Together-Razem
11/07/2017 - 11:54

Dzieci

Napisane przez  Paweł Łuszczak
W  Irlandii głównymi aktami prawnymi określającymi kwestie dotyczące dzieci są Child Care Act 1991, Children Act 2001, United Nations Convention on the Rights of the Child,  Early Childhood Care and Education Scheme. Pod względem przepisu prawnego, dziecko 
to „ktokolwiek poniżej 18 roku życia”.  Dzieci podlegają obowiązkowi szkolnemu w wieku od 6 do 16 lat lub do ukończenia trzeciego roku drugiego stopnia edukacji. System edukacji podzielony jest na szkołę podstawową - primary school, ponadpodstawową - second-level, edukację trzeciego stopnia- third-level. Instytucją, która została powołana do monitorowania obowiązku edukacyjnego oraz rejestracji uczniów jest Child and Family Agency - Tusla, która prowadzi także rejestr dzieci w wieku 16-17 lat, którzy podejmują wczesne zatrudnienie. Rodzice i opiekunowie prawni są zobligowani do zapewniania ciągłości edukacji dzieci do 16 roku życia. W innym razie, Tusla wysyła ostrzeżenie - school attendance notice - stypulujące możliwość podjęcia kroków prawnych w związku z niedopełnieniem obowiązku szkolnego. 
 
Na podstawie aktu prawnego - Protection of Young Persons (Employment) Act 1996 - pracodawca nie może zatrudniać dzieci poniżej 16 roku życia na warunkach regularnej pracy. Natomiast osoby poniżej 14 roku życia nie mogą być zatrudnianie. Dzieci w przedziale wiekowym 14-15 lat mogą zostać zatrudnione pod pewnymi ściśle określonymi warunkami: 
w przypadku wykonywania tzw. prac lekkich podczas wakacji, w tym okresie pracodawca musi zagwarantować, co najmniej 21 dni wolnego;
jako zatwierdzona praca związana ze zdobywaniem doświadczenia zawodowego lub jako element programu nauczania;
praca związana z kulturą, filmem, reklamą, sportem pod jurysdykcją licencji wydawanych przez ministra; 
 
Dzieci w wieku 15 lat mogą wykonywać lekkie prace 8 godzin w tygodniu podczas trwania roku szkolnego. Natomiast poza rokiem szkolnym maksymalny tydzień pracy to 35 do 40 godzin. Dla dzieci w wieku 16-17 maksymalne godziny pracy mogą wynosić 40 godzin tygodniowo, maksymalnie 8 godzin dziennie. 
Należy pamiętać, że od 16 roku życia, wykonując pracę, odprowadza się składki na ubezpieczenie socjalne, aczkolwiek nie ma możliwości ubiegania się o świadczenie socjalne z tytułu Jobseeker’s Benefit i Jobseeker’s Allowance, do czasu ukończenia 18 lat, a także spełnienia pozostałych kryteriów, wymaganych odrębnymi regulacjami, w związku z ww. świadczeniami. 
Odnotowuje się, że dzieci nie mogą rezerwować biletów lotniczych, jeżeli nie skończyły 18 roku życia. Co do zasady nie mogą podróżować bez opieki do momentu ukończenia 16 roku życia. W kwestii paszportów, istnieją dwa rodzaje: 3 letni - dostępny dla dzieci poniżej 3 roku życia oraz 5 letni - dla nieletnich w wieku od 3 do 17 lat. Zgoda rodzica jest jak najbardziej wymagana. Po ukończeniu 18 roku życia można wnioskować o 10 letni okres ważności paszportu. 
 
Według prawa, Intoxicating Liquor Act 2003, jest wykroczeniem kupowanie alkoholu przez osoby poniżej 18 roku życia. To samo dotyczy picia alkoholu. Kwestię palenia papierosów stypuluje Public Health (Tobacco) Act 2002, który zakazuje sprzedaży papierosów i wyrobów tytoniowych nieletnim. 
Osoby nieletnie nie mogą także brać udziału w grach losowych - Lotto oraz zawierać zakładów bukmacherskich. Gaming and Lotteries Act 1956 umożliwia branie udziały przez dzieci powyżej 16 roku życia w grach losowych w wesołym miasteczku. 
W kwestii dostępności gier komputerowych dozwolonych dzieciom, Irlandia stosuje ogólnoeuropejskie standardy, które zakładają klasyfikację wiekową w związku z poszczególnymi tytułami gier. Warto odnotować, że poszczególne kategoryzacje nie są tożsame z poziomem trudności danej gry.  
Osoby poniżej 16 roku życia nie mogą posiadać pozwolenia na posiadanie psa. Pozwolenia na inne zwierzęta domowe nie są wymagane, nie ma również minimalnej granicy wieku. 
Aby ubiegać o certyfikat na posiadanie broni palnej trzeba legitymować się wiekiem przynajmniej 16 lat. 
Na podstawie przepisów - Ombudsman for Children Act 2002 - ustanowiono stanowisko Rzecznika Praw Dziecka, do którego zadań należy przede wszystkim promowanie praw dzieci. Doradza ministrom w rządzie na temat przepisów prawa i polityk dotyczących dzieci, a także podnoszenie świadomości w zakresie zagadnień dotyczących praw i dobra dzieci oraz możliwości ich wzmocnienia. Rzecznik rozpatruje także skargi dzieci lub w ich imieniu przeciwko instytucjom publicznym, szkołom, szpitalom. W ramach prowadzonej działalności Biuro Rzecznika Praw Dziecka kieruje się międzynarodowymi zobowiązaniami Irlandii w zakresie praw człowieka, w szczególności tymi, które zostały wymienione w Konwencji o Prawach Dziecka Narodów Zjednoczonych. W systemie prawno-parlamentarnym, Rzecznik odpowiada bezpośredni przed parlamentem. 
Biuro rzecznika monitoruje i dokonuje rewizji legislacji dotyczącej prawodawstwa dotyczącego dzieci. W celu skontaktowania się z Rzecznikiem Praw Dziecka, podajemy dane kontaktowe: 
Ombudsman for Children
Millennium House
52-56 Great Strand Street
Dublin 1
Ireland 
Tel:+353 1 865 6800 
Locall:Freefone 1800 20 20 40 
Homepage: http://www.oco.ie/ 
Email: oco@oco.ie 
 
Polityka względem dzieci i młodzieży została określona w Narodowej Strategii - National Youth Strategy 2015-2020, która zakłada rządowe cele i zadania względem dzieci i młodzieży w wieku 10-24 lat. W celu szczegółowego zapoznania się z zapisami strategii, zapraszamy do kliknięcia w poniższy link. Dokument dostępny jest w języku angielskim: 
https://www.dcya.gov.ie/documents/publications/20151008NatYouthStrat2015to2020.pdf
 
 
 
 
 
 
Czytany  92 razy
Opublikowano w Dzieci

Section in English

19/09/2017 - 13:57
Our new location and services
At Together-Razem we are changing and constantly developing and enhancing our services. Going from strength to strength, we are very excited to inform you that Together-Razem Centre has recently moved to a new location. 
We kindly ask that you all to update our contact details as from the 18th of May you can find us in our new office:
 
Unit 2A, Kilnap Business & Technology Park, 
Mallow Road, 
Cork,
tel. 0214395588
info@together-razem.org
więcej >
English classes Autumn 2017 - enroll now

New English Language courses at Together-Razem Centre start in the middle of September. Our courses are recommended by various local organizations focused on social inclusion and also by the Department of Social Protection. We offer classes for all levels of proficiency - from beginners to advanced. Our highly qualified and experienced teachers guarantee a high standard of lessons which are focused greatly on development of practical use of the language and are conducted in small groups (max 13 students). Additionally, for those who want to improve their fluency in spoken language, we offer conversations with a native speaker. On a successful completion of the course and after passing a final exam each participant receives a certificate. We can also provide documentary evidence to Social Welfare Office to certify participation in the language course. The cost of a 10 week course is only €99. At the moment we have places available  on Monday at 5.30-7.00pm, Tuesday at 10-11.30am  and  on Thursday at 6.00-7.30pm. More levels and groups are subject to the number of students interested in participation. Please check you English level first HERE

click here
więcej >
PolskaEire Festival launch in Cork
The 2017 PolskaEire Festival in Cork has been successfully launched at Heron House, at the Blackpool Shopping Center & Retail Park. Lord Mayor Cllr. Des Cahill was on the site to officially launch the festival. Other speakers were: David Stanton TD, Minister of State for Justice with special responsibility for Equality, Immigration, and Integration, and Piotr Rakowski - First Advisor, Head of Political and Economic Section; Political and European integration, Embassy of the Republic of Poland in Dublin. Great musical performance by Natalia Bakula (violin). At the opening we saw a specially prepared photo exhibition by Krzysztof Rosa - "Love doesn’t ask for a passport". Seamus Kirkpatrick from UCC delivered speech about love in Art.
The Craic was dobry again in Cork! Big thank you to Blackpool Shopping Centre & Retail Park for hosting the event!  
Photos by Guy Heynen & Jana Šlebodová

więcej >