Akademia Razem

Dodatkowe 100 punktów na irlandzkiej Maturze? Zapraszamy
27/01/2017
Kalendarz szkoły
27/01/2017
Show all

Akademia Razem

Polska Szkoła “Akademia Razem”  w Cork i z odziałem w Cobh oferuje popołudniowe zajęcia pozalekcyjne dla dzieci powyżej 4 roku życia. Celem naszej szkoły jest nauczanie języka polskiego oraz przekazywanie wiedzy o kulturze kraju pochodzenia ich rodziców. W formie zabawy uczymy dzieci czytać, pisać w j. polskim, przedstawiamy kulturę, historię i geografię  Polski.

Zajęcia odbywają się w poniedziałki w Ballincollig, we wtorki w Cobh i w środy w Cork godzinach od 16:30 do 18:30.

 

W cenie czesnego, które w roku 2017 wynosi tylko €51 miesięcznie oferujemy m.in.  KONSULTACJE LOGOPEDYCZNĄ.
Oferujemy też darmowy parking w czasie trwania zajęć.
Znakomity dojazd do szkoły.
Propozycją Akademii jest również całoroczny KURS MATURALNY. Z nami spokojnie przygotujesz się do matury z języka polskiego jako obcego.
Szkoła działa w oparciu o Statut Szkoły do pobrania poniżej.
Szkoła prowadzona jest w oparciu o autorski program przygotowany przez nauczycieli Akademii Razem.

Szkoła jest wspierana przez Ambasade RP w Dublinie.

PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO AKADEMII RAZEM
Program Wychowawczy opracowano w oparciu o Statut Szkoły i następujące akty prawne:
Art. 48., 53., 54., 70., 72. Konstytucji RP
Preambuła Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r oraz art.1, 5, 33, 34a, 40
Art. 6. Karty Nauczyciela z dn. 26.01.1982 (Dz. U. z 2014 r. poz.191 i 1198)
Program Profilaktyki Prorodzinnej Państwa przyjęty w dn. 17 listopada 1998 r. przez Komitet Społeczny Rady Ministrów
Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra      Edukacji Narodowej w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. z 2014 r., poz. 454.)
Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wartości (Dz. U. z 1993 r., nr 61, poz. 284. oraz Dz. U. z 1998 r. nr 147., poz. 962.)
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z dnia 10 grudnia 1948
Europejska Karta Praw i Obowiązków Rodziców
Konwencja o Prawach Dziecka (Dz. U. z 1991 r. nr 120., poz. 526.)
MISJA SZKOŁY
Misją naszej szkoły jest kształtowanie i podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej wśród Polonii i Polaków żyjących za granicą poprzez nauczanie dzieci i młodzieży języka polskiego, wiedzy o Polsce oraz krzewienie kultury polskiej.
Mamy ambicje uczyć też patriotyzmu i szacunku do tradycji.  Wiemy, że musi się to odbywać w sposób atrakcyjny dla uczniów. Dlatego staramy się stworzyć szkołę, do której dzieci, sprawiedliwie traktowane, chcą przychodzić i czują się w niej bezpiecznie. Jednocześnie promujemy kreatywność i dopingowanie rozwoju wychowanka we wszystkich aspektach – intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, etycznym, fizycznym i estetycznym.
NASZE DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE REALIZOWANE SĄ W TRAKCIE: zajęć edukacyjnych, zajęć logopedycznych, imprez okolicznościowych, wycieczek, konkursów oraz zawodów sportowych
AKADEMIA RAZEM JEST SZKOŁĄ, KTÓRA:
• kształtuje potrzebę używania języka polskiego w codziennej komunikacji, uczy dbałości o język ojczysty
• rozwija zainteresowanie tradycją narodową
• integruje społeczność szkolną poprzez organizowanie ciekawych spotkań, wycieczek, wspólne obchodzenie ważnych rocznic i świąt
• wychowuje w duchu patriotyzmu, rozwija więź z Polską i polskim środowiskiem w Irlandii
• jest współorganizatorem życia kulturalnego w lokalnym środowisku polonijnym
• tworzy warunki, w których dziecko uczy się akceptowania różnic między ludźmi różnej narodowości
• umożliwia uczniom zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w obecnej rzeczywistości,  w obecnym świecie
• sprawiedliwie traktuje wszystkich uczniów, oceniając ich bezstronnie, rzetelnie i obiektywnie
• zapewnia poczucie bezpieczeństwa swoim uczniom
• rozwija poczucie odpowiedzialności za postępowanie, zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych
• zapewnia bezpieczeństwo swoim uczniom, będąc miejscem wolnym od przemocy
• przygotowuje uczniów do życia społecznego w rodzinie, kraju zamieszkania, ojczyźnie, zjednoczonej Europie
• pozytywnie motywuje uczniów do wszechstronnego rozwoju,
• uczy efektywnego współdziałania w zespole
• wychowuje człowieka samodzielnego, kreatywnego, dobrze przygotowanego do następnego etapu kształcenia
• współpracuje z rodzicami lub opiekunami prawnymi uczniów, wspierając ich w działaniach wychowawczych
CHCEMY WYCHOWAĆ UCZNIA:
• sprawnie posługującego się językiem polskim i świadomego ogromnej roli, jaką odgrywa mowa ojczysta w zachowaniu tożsamości narodowej
• świadomego swojego pochodzenia, szanującego tradycję
• rozumiejącego, czym jest współczesny patriotyzm
• dbającego o bezpieczeństwo własne i innych
• starającego się postępować zgodnie z zasadami współżycia społecznego i umiejącego współpracować z innymi
• świadomego potrzeby nieustannego rozwoju i kształcenia, gotowego do kreatywnych działań
{wmv}884{/wmv}